خرید و فروش در اینترنت

تعبیر خواب فرار کردن | تعبیر گریختن درخواب از بزرگان

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب فرار کردن | تعبیر گریختن درخواب از بزرگان

تعبیر خواب فرار کردن

در تعبیر خواب معبرین کهن و معتبر برای فرار کردن و گریختن درخواب گویند: نشانه رهایی و خلاصی از مشکلات و مسائل پیش روست اما اگر بخواهیم با استفاده از تعابیر جدید فرار کردن در خواب را تفسیر کنیم میتوان اینگونه بیان کرد کـه فرار کردن اشاره بـه عدم روبه‌رو شدن با مسائل را دارد.

 

تعبیر خواب فرار کردن «گریختن»

تعبیر خواب گریختن از محمدبن سیرین :

 گریختن درخواب نشانه رستگاری اسـت و عده اي از معبرین گویند دلیل کـه بر دشمن ظفر یابد، زیرا کـه موسی درخواب دید بـه فرعون می‌گریخت بعد از شر فرعون رستگاری یافت و بر وی ظفر یافت.

 

تعبیر حواب فرار از جابرمغربی :

اگر دید مردان از زنان فرار می کردند، نشانه ترس بسیار زیاد بیننده خواب اسـت.

 

تعبیر خواب گریختن از حضرت امام جعفر صادق :

گریختن در خواب اگر بدون فریاد و زاری باشد، دلیل شادی و سرور اسـت.

اگر با زاری همراه باشد نشانگر مصیبت اسـت.

 


 


 

تعبیر خواب فرار کردن | تعبیر گریختن درخواب از بزرگان

تعبیر خواب فرار یا گریختن از بیتون :

فرار كردن در خواب، بیانگر موفقیت در انجام كارها مى‏باشد.

اگر خواب ببینید كه از صحنه‏ تصادفى فرار می‌كنید، نشانه‏ ان اسـت كه باید منتظر پیشامدى غیر منتظره باشید.

 

اچ میلر می گوید: اگر خواب ببینید بـه شخصى كه در حال فرار اسـت كمك می‌كنید، نشانه‏ ان اسـت كه باید بیشتر مراقب خود باشید.

 

درکتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ آمده اسـت:

 

فرار: یافتن راهی برای فراتر رفتن از محدودیت‌هایي کـه شاید بـه دلیل ترس یا اضطراب یا درد و رنج ایام گذشته ایجاد شده باشد. ما اغلب برای دوری از احساسات سخت و ناخوشایند از ان فرار می کنیم.

 

این فرار مثلاً با خواندن رمانی مهیج و سرگرم کننده انجام می گیرد زیرا رمان توجه ما را از افسردگی یا احساس تنهایی بـه سمت خود جلب می کند. هر چند کـه مشکل بر سر جای خود باقی می ماند. 

 

اگر چیزی از ما می‌گریخت: ادراک، عاطفه یا فرصتی کـه از آگاهی ما دور می شود و بـه تدریج فراموش می شود.

 

تعبیر خواب فرار کردن | تعبیر گریختن درخواب از بزرگان

تعبیر خواب فرار از موجودات

فرار از سگ
موجودی کـه از برابر ان می‌گریزید، نشان دهنده نقطه ضعفی اسـت کـه در برابر مسائل از خود نشان می دهید. برای مثال، سگ حیوانی اسـت کـه احساس ترس را خیلی خوب در طرف مقابل تشخیص می دهد و بـه اصطلاح ترس را بو میکشد.

 

بنابر این، زمانی کـه از برابر سگ فرار می کنید، یعنی ترس و اضطراب هنگام روبه‌رو شدن با مشکلات سراغتان می آید و برای حل مسائلتان باید بر ترس‌هایتان چیره شوید.

 

فرار از گرگ
گرگ درنده اسـت و هنگام حمله بـه گله گوسفندان ان‌ها را متفرق و شکار میکند. بنابر این، نشان میدهد هنگامی کـه مسائل سر دشواری می گذراند، از خود انفعال نشان می دهید کـه باید دراین مواقع استواری کنید و همتتان را افزون نمایید.

 

فرار از انسان
انسان معانی متفاوتی دارد. بسته بـه این‌که جنسیتش چیست و چه حالت و فیزیکی دارد تعابیر متفاوتی را می توان بیان کرد. برای مثال اگر افرادی وحشی دنبالتان کردند، یعنی شخصیتی تعلیم نیافته دارید کـه باید با تربیت و آموزش قابلیت‌هایتان را توسعه دهید.

 

منابع:
Pendarno.ir
کتاب بانک جامع تعبیر خواب