تعبیر خواب پابرهنه | تعبیر خواب پابند از بزرگان تعبیر خواب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب پابرهنه | تعبیر خواب پابند از بزرگان تعبیر خواب

 تعبیر خواب پا برهنه

تعبیر خواب پابرهنه و پابند از بزرگان علم تعبیر خواب را در اینجا بخوانید.

 

تعبير خواب پا برهنه به روايت لیلا برایت

اگر در خواب ببینید که پا لخت بر روى سبزه زارى قدم مى زنید، به این معنا است که اوقات خوشى پیش رو دارید.

 

اگر در خواب پا عریان بر روى صخره ها راه مى روید، به این معنا است که دچار گرفتارى و مشکلات خواهید شد.

 

تعبير خواب پا برهنه به روايت آنلی بیتون

 اگر در خواب خودرا با لباس هایى پاره و پا عریان سرگردان دیدید، به این معنا است که براى رسیدن به اهداف خود باید توقعات خودرا کم کنید تا دچار نا امیدى نشوید.

 


 

تعبیر خواب پابند

تعبير خواب پا بند به روايت محمد بن سیرین

تعبیر پابند در خواب دیدن، سخن خوش و لطیف بود، یا بوسه است که از فرزند و عیال یابد یا به دوستی دهد.

 

اگر پابند بسیار بیند، نعمت و روزی حلال است به قدر ان که دیده. اگر دید پیرزنی خروارها پابند بدو بخشید، دلیل است که مال و نعمت دنیا بیابد و به قدر ان کارش نظام گیرد.

 

اگر بیند پابند بسیار داشت و جمله را ببخشید یا از وی ضایع شد، دلیل که اگر نعمت دارد جمله را نفقه کند، یا از وی ضایع گردد.

 

جدیدترین مطالب سایت