تعبیر خواب پلیس از بزرگان تعبیر خواب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب پلیس از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب پلیس

تعبیر خواب پلیس و شرایط مختلف در مورد تعبیر خواب را در این جا بخوانید.

 

تعبير خواب پلیس به روايت آنلی بیتون

۱ـ اگر خواب ببینید پلیس شما رابه خاطر جرمی که مرتکب نشده اید دستگیر میکند ؛ علامت ان است که به شکل باور نکردنی از رقبای خود پیش می‌گیرید.

 

۲ـ اگر خواب ببینید پلیس شما رابه خاطر جرمی که مرتکب شده اید دستگیر میکند ؛ علامت ان است که با حوادثی نامطلوب روبه‌رو خواهید شد.

 

۳ـ اگر خواب ببینید پلیسی با دادن قول شرف در مقابل قاضی آزاد میشوید ؛ علامت ان است که در کارهای زندگی‌تان شاهد تغییرات و نواساناتی خواهید بود.

 


حتما بخوانید:  تعبیر خواب ارتش | تعبیر خواب اردوگاه نظامی و پادگان


 

تعبير خواب پلیس به روايت لوک اویتنهاو

 پلیس: غصه

 

تعبير خواب پلیس به روايت لیلا برایت

دیدن پلیس در خواب، بیانگر ان است که باید بیشتر مراقب خودتان باشید تا دچار اشتباه نشوید.

 

اگر خواب ببینید که پلیسی بشما کمک می‌کند، نشانه ان است که با آگاهی اتفاق بدی را از خودتان دور میکنید.