تعبیر خواب چین و چروک از منوچهر مطيعی تهرانی

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب چین و چروک از منوچهر مطيعی تهرانی

تعبیر خواب چین و چروک

چین و چروک صورت و پوست در خواب نشانه چیست ؟!

 

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعی تهرانی

اگر در خواب ببينيد کـه چهره شـما چروک پيدا کرده و پير شده ايد عزت و جاه شـما بالا مي رود و نزد مردم ارجمند تر از ان چه هستيد مي شويد زيرا چروک و چين بر چهره نشاني فزوني شان و مرتبه بيننده خواب اسـت.

 

اگر کسي کـه جوان اسـت و بر چهره اش هيچ اثري از پيري نيست ببيند صورتش چروک پيدا کرده تعبير همان اسـت کـه گفته شد.

 

اگر پدر و مادري در خواب ببينند کـه چهره کودکشان چروک پيدا کرده خوب نيست زيرا از بيماري ان کودک خبر مي دهد و طبعا براي پدر و مادر غم و رنج همراه ميآورد.

 

پرده در خواب خودش عم و رنج و غصه را نويد مي دهد چنان چه روي پرده خانه خويش در خواب چين و چروک بيش از حد ببينيد براي اهل ان اتاق کـه پرده در ان آويخته اسـت ناراحتي فراهم مي شود چون پرده بايد چين داشته باشد نه چروک.

 

همين تعبير اسـت اگر فرش جمع شده باشد و نتوانيد ان را صاف کنيد بطوري کـه در خواب هر طرفش را بکشيد طرف ديگرش کج شود.

 

اين خبر از غم و ناراحتي براي اهل خانه مي دهد. اصولا چروک روي لباس و چيزهائي کـه گفته شد خوب نيست.

 

همچنین می توانید در پایین از دیگر تعبیر خواب های منوچهر مطیعی دیدن نمایید.

جدیدترین مطالب سایت