اس ام اس بزرگانه

اس ام اس بزرگانه

افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند,

 

* * *  اس ام اس بزرگانه * * *

 

دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند,
 

 

* * *  اس ام اس بزرگانه * * *

 

اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید

 همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید ,

 

* * *  اس ام اس بزرگانه * * *

 

اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید,
 

* * *  اس ام اس بزرگانه * * *

 

آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است,

 

* * *  اس ام اس بزرگانه * * *

 

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند،
 نه رفتار و عملکرد شما

 

* * *  اس ام اس بزرگانه * * *

 

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد ,

 

* * *  اس ام اس بزرگانه * * *

 

پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر ,

 

* * *  اس ام اس بزرگانه * * *

 

کار بزرگ وجود ندارد، به شرطی که آن را به کارهای کوچکتر تقسیم کنیم ,

 

* * *  اس ام اس بزرگانه * * *

 

کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید ,

 

* * *  اس ام اس بزرگانه * * *

 

انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند ,

 

* * *  اس ام اس بزرگانه * * *

 

همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد
 

* * *  اس ام اس بزرگانه * * *

 

تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است ,

 

* * *  اس ام اس بزرگانه * * *

 

دشوارترین قدم، همان قدم اول است ,

 

* * *  اس ام اس بزرگانه * * *

 

عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید ,

 

* * *  اس ام اس بزرگانه * * *

 

آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد ,

 

* * *  اس ام اس بزرگانه * * *

 

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن
 نخواسته اید ,

 

* * *  اس ام اس بزرگانه * * *

 

من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت، من خوشی های بسیار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی او شادمانی من است,

 

جدیدترین مطالب سایت