اس ام اس فلسفی و مفهومی جدید

اس ام اس فلسفی و مفهومی جدید

اس ام اس های زیبا و مفهومی جدید با فاز سنگین

 

 بزرگترین ضعفِ انسان ها

تردیدِ آنها است در این که به دیگران هنگامی که هنوز زنده هستند بگویند چقدر دوستشان دارند…

.

.

.

.

.

.

آدم ها همه چیز را همینجور آماده از دکان ها میخرند اما چون دکانی نیست که دوست معـامله کند آدم ها مانده اند بی دوست

.

.

.

.

.

.

اس ام اس فلسفی

اگر شب هنگام کسی را در حـال گناه دیدی ، فردا به آن چشم نگاهش نکن !

شاید سحرگاه “توبه” کرده باشد و تو ندانی .

.

.

.

.

.

.

سیاهی قلبها از زیادی گناهان است و زیادی گناهان از فراموشی مرگ و فراموشی مرگ از زیادی آرزوها و زیادی آرزوها از دوست داشتن دنیا و دوسـت داشتن دنیا در راس همه خطاهاست .

.

.

.

.

.

.

اس ام اس فاز سنگین و فلسفی جدید

این غرور است ک بهترین فرشته خدا را دشمن خدا کرد .

.

.

.

.

.

.

اس ام اس جدید

اگر به خصلت های نیڪ دیگران ادای احترام نکنیـم نشانه قطعی از بیماری شخصیت ماست !
اگر به خصلت های نیک دیگران ادای احترام کنیم نشانه قطعی از سلامت نفس ماست .

.

.

.

.

.

.

به چشمی اعـتماد کن که به جای صورت به سیرت تو مینگرد !
به دلی دل بسپار ڪه بسیار جای خالی برایت داشته باشد
و دَستی را بپذیر که باز شدن را بهتر از مشت شدن بلد باشد .

.

.

.

.

.

.

درسـته ڪه جای کشتی ها کنار بندرگاه امن تره !
ولی کشتی ها رو برای این کار نساخته اند .

 

بَرای نابـود کردن یک فرهنگ نیازی نیست کتابها را بسوزانید ؛ !
کافیست کاری کنید مردم آنها را نخوانند .

.

.

.

.

.

.

ما ادما هَمیشه صداهای بلند میشنویم !
پرنگ ها رو میبینیم و کارهای سخت دوست داریم
غافل از اینڪه خوب ها !
اسون میان
بیرنگ میمونن
و بیصدا میرن .

.

.

.

.

.

.

آنچـه را دل قادر به حذف کردنش نیست،
ذهن مرتب به یادش می آورد .

.

.

.

.

.

.

مشتاقم بدانم اگر رسوم اجتماعی اجازه میداد چیزی پنهان نماند چه گفت و گو هایی پدید می آمد .

 

مطالب مشابه مهم !

جدیدترین مطالب سایت