'گردشگری

آموزش های اخلاقی

مشخصات خودروهای ایرانی و خارجی
گالری عکس

آموزش های اخلاقی

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

بسیار شیرین مباش که تو را بخورند
و تلخ هم مباش که تو را دور افکنند

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

اس ام اس کنایه و طعنه ، اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

تا تو مرا بد خواهی و خودرا نیک ، نه مرا بد آید و نه تو را نیک

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

اس ام اس کنایه و طعنه ، اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

روبروی کوهی ایستادم و فریاد زدم :
چی میگی درباره ي کسیکه
بعد از عمری زندگی کردن
مویش را سپید کرده و رویش را سیاه
پاسخ آمد که : آه آه آه

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

اس ام اس کنایه و طعنه ، اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

توهین ها مانند سکه تقلبی اند .
ما ناگزیریم انها را بشنویم
ولی وادار نیستیم قبول شان کنیم . . .

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

اس ام اس کنایه و طعنه ، اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

زندگی زندانی است که در آن بیشتر از زندانی زندانبان دارد . . .

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

اس ام اس کنایه و طعنه ، اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

هر چه افراد کمتر از خودشان تعریف کنند
دیگران بیشتر به بزرگی آن ها پی خواهند برد . . .

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

اس ام اس کنایه و طعنه ، اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

در بین مردم هستند آدم کشانی
که هنوز خونی نریخته اند و دزدانی که هنوز چیزی ندزدیده اند

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

اس ام اس کنایه و طعنه ، اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

اگر از من بپرسید می‌گویم که گناه در خلوت رابه تظاهر به تقوا ترجیح می‌دهم

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

اس ام اس کنایه و طعنه ، اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

 

موفقیت پیش رفتن است
نه به نقطه ي پایان رسیدن

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

اس ام اس کنایه و طعنه ، اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

زندگی وقت کمی بودو نمی‌دانستیم ، همه ی تعبیر دمی بودو نمی‌دانستیم
حسرت رد شدن ثانیه هاي کوچک ، فرصت محترمی بودو نمی دانستیم
عمر ما جمله به سر رفت و به قول سهراب ، آب دریک قدمی بودو نمی دانستیم

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

اس ام اس کنایه و طعنه ، اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

باران که می بارد ، همه ی پرنده ها به دنبال سرپناهند
اما عقاب برای اجتناب از خیس شدن ، بالاتر از ابرها پرواز میکند
این دیدگاه است که تفاوت را خلق میکند

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

اس ام اس کنایه و طعنه ، اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

خطا کردن یک کار انسانی است ، اما تکرار آن یک کار حیوانی

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

اس ام اس کنایه و طعنه ، اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

گــاه در زنـدگـی ، موقعیت هایي پــیش مــی آیــد
کــه انسان بـایـد تــاوان دعـاهــای مــستجاب شده خــود را بپــردازد

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

اس ام اس کنایه و طعنه ، اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

ایمان یکباره نیست ، باید ایمان را زندگی کرد تا به وقتش نجاتت بده

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

اس ام اس کنایه و طعنه ، اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

کسیکه درباره همه ی چیز می اندیشد
درباره هیچ چیز تصمیم نمیگیرد

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

اس ام اس کنایه و طعنه ، اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

کلیدها به همان سادگی که درها را باز میکنند
به همان سهولت هم قفل میکنند

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

اس ام اس کنایه و طعنه ، اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

آدمهای بزرگ ، کسانی نیستند که شکست نخورده‌اند
کسانی هستند که بعد از شکست ، پیروز شده‌اند

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

اس ام اس کنایه و طعنه ، اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

آنان که به زین اسب خود می نازند ، در وقت مسابقه چرا میبازند ؟
دنیا که شبیه کوچه بن بست است ، با نعل شکسته به کجا می تازند ؟

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

اس ام اس کنایه و طعنه ، اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

انسان وقتی بلند حرف می‌زند صدایش را می‌شنوند
اما وقتی آهسته حرف بزند به گفته اش گوش میدهند

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

اس ام اس کنایه و طعنه ، اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

زن همیشه سن خودرا از تاریخ ازدواج حساب میکند ، نه تاریخ تولد !

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

اس ام اس کنایه و طعنه ، اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

عاشق کسی است که تشخیص دهد :
اندوه پنهان شده در لبخندت را
عشق پنهان شده در عصبانیتت را
معنای حقیقی در سکوتت را

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

اس ام اس کنایه و طعنه ، اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

آرزو سرابی است که اگر نابود شود ، همه ی از تشنگی خواهند مرد

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

اس ام اس کنایه و طعنه ، اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

من ندیدم دو صنوبر رابا هم دشمن
من ندیدم بیدی ، سایه اش را بفروشد به زمین
رایگان میبخشد ، نارون شاخه ي خود رابه کلاغ

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

اس ام اس کنایه و طعنه ، اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

بی احساس و بی عاطفه بودن ، انسان را از واقعیت دور میکند
امیر احساسات باشیم ، نه اسیر آن

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

اس ام اس کنایه و طعنه ، اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

زیبارویی که میداند زیبایی ماندنی نیست
پرستیدنی است

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

اس ام اس کنایه و طعنه ، اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

تنها زمانی موانع را می‌بینید
که چشم را از هدف برداشته اید

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

اس ام اس کنایه و طعنه ، اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

متاسفانه
پشت درِ اتاق عمل
جاییکه همه ی مومن و مسلمان میشوند

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

اس ام اس کنایه و طعنه ، اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

طول کشیدن معالجه را دو سبب خواهد بود :
نادانی دکتر ، یا نافرمانی بیمار

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

اس ام اس کنایه و طعنه ، اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

عشق ورزیدن به کسیکه شما را تحقیر میکند مثل آب خوردن از لبه تیغ است

 

اس ام اس کنایه و طعنه + اس ام اس سنگین و تیکه دار

اس ام اس کنایه و طعنه ، اس ام اس سنگین و تیکه دار

 

تعداد آدم‌هاي بی‌استعداد خیلی کمه
اما تعداد آدم‌هایي که نمی‌دونن چه استعدادی دارن خیلی زیاده

 


اس ام اس فلسفی

بیشتر بخوانید
استاتوس های فلسفی و آموزنده فیسبوک (3) آدم های بزرگ قامتشان بلند تر نیست خانه شان بزرگ تر نیست ثروتشان بیشتر نیست آنها قلبی وسیع و نگاهی مرتفع دارند !   ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ استاتوس های فیس بوک ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦   کسی که حق اظهار نظر و ...

تفریحی و سرگرمی

جدیدترین مطالب سایت

آتش زدن دختر 16 ساله در خیابان توسط ارازل و اوباش
مشاهده بیشتر