جملات جالب درباره خیانت

جملات جالب درباره خیانت

ایراد ، خیانت ، سوء ظنی شادمانه و میل به تمسخر ، همگی نشانی از سلامت است و هر امر بی قید و شرطی ، نشانی از بیماری .
نیچه
*
*
هرگز تردیدی به خود راه ندادم که همه بر من خیانت می کنند و باز هر بار هم که خیانت می کردند غرق در شگفت می شدم .
فرناندو پسوا
*
*
*
*
نتیجه ی فریب و ریاکاری ، ناامیدی و اندوه ؛ و راه خیانتکاران ، دشوار است .
فلورانس اسکاول شین
*
*
شترها خائن هستند ؛ هزاران کیلومتر راه می روند ، بدون اینکه هیچ نشانه ای از خستگی در آنها نمایان شود . سپس ناگهان به زانو درمی آیند و می میرند . اسبها کم کم خسته می شوند و همیشه می دانی چقدر از آنها توقع داشته باشی و چه زمانی ممکن است بمیرند .
پائولو کوئیلو
*
*
*
*
تردیدهای ما خائنانی هستند که با ایجاد ترس در درونمان ، ما را از تلاش باز می دارند و در نتیجه ، سبب می شوند که نتایج دلخواه را به دست نیاوریم .
ویلیام شکسپیر
*
*
تردیدها به ما خیانت می کنند ، ما را از تلاش به دور می سازند و از پیروزی هایی که به احتمال زیاد نصیب ما خواهد شد محروم می سازند .
ویلیام شکسپیر
*
*
کودکان اعتماد می کنند ، زیرا هرگز شاهد خیانت نبوده اند . معجزه آنگاه رخ می دهد که این اعتماد را در نگاه پیری فرزانه ببینیم .
بوبن
*
*
*

بدترین چیز در زندگی ، هراس در میدان جنگ و خیانت به دوست است .
اسکار وایلد
*
*
هر که خیانت کند امانتی را در دنیا و به اهلش پس ندهد تا مرگ او را دریابد بر غیر ملت من مرده باشد و حق تعالی در قیامت از او در خشم باشد.
حضرت محمدص
*
*
هر که مال خیانتی را بخرد دانسته چنان است که خود خیانت کرده باشد.
حضرت محمد
*