عاشقانه ترین دل نوشته های رمانتیک

عاشقانه ترین دل نوشته های رمانتیک

عاشقانه ترین دل نوشته های رمانتیک

♥ مے بوســــــمت
بدون سانسور
و مے گذارمت تیتر درشـــــت روزنامه
آنجا ڪه حروفش را
بے پروا چیده اند
و خبرهایش را محافظه ڪارانه
و من همیشه
زندگے را آسان گرفته ام
عشـــــق را سخــــت … ♥♥♥

 

عاشقانه ترین دل نوشته های رمانتیک

♥” نفـــــــس” بڪش مرا

تا مسـت شوے از عطـرِ دوســـــت داشتنم

و ببینے در هر “نفس”ے ڪه میڪشت

چه بے تابانه ، چه عـــــاشقانه

مے خــــــــــواهمت… ♥♥♥

 

عاشقانه ترین دل نوشته های رمانتیک

عاشقانه ترین دل نوشته های رمانتیک

تو را دوست دارم
و هیچ كس از مردان این زمانه
جرأت ندارد این عشق را
كه همچو ماری بر كوزه ی قلبم پیچیده
از من دور كند
من هر صبح این زهر را
كه تو بر جریان قلب م میریزی
سرمیكشم
میمیرم
و شب بار دیگر
برای دوست داشتنت
زنده میشوم …

 

عاشقانه ترین دل نوشته های رمانتیک

 

عاشقانه ترین دل نوشته های رمانتیک

 

♥تو ماه بودی و
بوسیدنت
نمی دانی
چه ساده داشت مرا هم
بلند قد می کرد♥♥♥

 

عاشقانه ترین دل نوشته ها

 

عاشقانه ترین دل نوشته های رمانتیک

 

♥در انتظار تـــــو ، آغــــوش مـــن

پر از لبخـــــــندے است

ڪه بـــــوے تــــــــــو را ترجــــمه مے ڪند ♥♥♥

 

عاشقانه ترین دل نوشته های رمانتیک

 

♥ دلم براے یواشڪے هایمان تنگ شده…

یواشڪے حرف زدن شبونہ تاصبح

براے بوسہ هاے پشت گوشے

با صداے آهستہ گفتن دوستت دارم. ♥♥♥

 

عاشقانه ترین دل نوشته های رمانتیک

 

♥ برایم حس لذت را تـــو معنے مے ڪنی…
آن هنگام ڪه دستت در میان موج موهایم تڪان مے خورد.
آن هنگام ڪه بوسه اے بر پیشانیم مے نشانے
و آرامش مے بخشے به تن خسته اے ڪه تمام انرژے اش تو هستی.
آن هنگام ڪه در آغوش مے ڪشے تن لرازنم
و چه زیباست این لحظاتے ڪه امنیت حاڪم مے ڪنے بر قلب ترسیده ام. ♥♥♥

 

عاشقانه ترین دل نوشته های رمانتیک

 

♥ هر روز مے ســـــرایمت اے بهتـــــرین غزل
شیـــــرین تر از حلاوت مرغـــــوب ترین عســــل

دیگر دلم براے دلے تنگ نمـــے شود
تا تــــــــــو ڪنــــــــــار منـــــے
اے عشــــــــــق بے بــــدل… ♥♥♥

 

عاشقانه ترین دل نوشته های رمانتیک

 

♥دو قـــــدم پیش بیا اے قـــــدمت
بر سر چشـــــم

دو قدم تا ڪہ تـــــو را تنگ
بگیـــــرم بہ بـــــرم

تـــــو بہ اندازه هر یڪ
قدمم آتــــــشے و

من بہ اندازه هر یڪ نفست
شعــــلہ ورم ♥♥♥

 

عاشقانه ترین دل نوشته های رمانتیک

 

مردها گاهے بـہ جاے ” دوستت دارم ” سادہ مے گویند
ڪشڪ ِ بادمجان برایم مے پزے بانو ؟

 

عاشقانه ترین دل نوشته های رمانتیک

 

♥ مے شود تنــها شویم
یڪ بوســـــــه از چشمـــــت ڪنم

حلقه ے پیوندمـــــان را
دزدڪے دستــــــت ڪنم

مے شود هر ثانیه
نام مـــــرا نجــــــوا ڪنے ♥♥♥

 

عاشقانه ترین دل نوشته های رمانتیک

 

♥ مے بوســــــمت
بدون سانسور
و مے گذارمت تیتر درشـــــت روزنامه
آنجا ڪه حروفش را
بے پروا چیده اند
و خبرهایش را محافظه ڪارانه
و من همیشه
زندگے را آسان گرفته ام
عشـــــق را سخــــت … ♥♥♥

 

عاشقانه ترین دل نوشته های رمانتیک

 

♥” نفـــــــس” بڪش مرا

تا مسـت شوے از عطـرِ دوســـــت داشتنم

و ببینے در هر “نفس”ے ڪه میڪشت

چه بے تابانه ، چه عـــــاشقانه

مے خــــــــــواهمت… ♥♥♥

 

جدیدترین مطالب سایت