متن بارانی عاشقانه | متن روز بارونی + دلنوشته های بارانی

متن بارانی عاشقانه | متن روز بارونی + دلنوشته های بارانی

نوشته زیبا برای روزهای بارانی

نوشته های‌ زیبا و عاشقانه مخصوص روزهای بارانی را در این جا بخوانید و برای دیگران ارسال نمایید.

 

متن بارانی عاشقانه

‫ﺑﻌﻀﻲ وﻗﺘﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺎي ﺳﺮ روي ﺷﻮﻧﻢ ﻣﻴﺬاري
‫ﺗـﻤﻮم ﻏﺼـﻪﻫﺎ رو از دل ﻣـﻦ ﺑـﺮ ﻣـﻲداري
‫اﻣﺎ اﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﻳﻪ ﺧﻮاﺑﻪ، ﺧﻮاب ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮه
‫وﻗﺖ ﺑـﻴﺪاري ﺑـﺎزم ﻏﻢ ﻣﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﻮ ﺣﻨﺠﺮه
‫ﻏﻢ ﻣﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﻮ ﺣﻨﺠﺮه

 

متن بارانی عاشقانه | متن روز بارونی + دلنوشته های بارانی

اس ام اس روزهای بارانی

 

آه ؛ بازهم باران …

باران که می بارد دلت را محکم بچسب

زیر باران دل بـه اشاره اي میرود …

 

متن بارانی عاشقانه | متن روز بارونی + دلنوشته های بارانی

اس باران

 

باران بهانه اي بود که زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی …

کاش نه کوچه انتها داشت نه باران بند می آمد …

 

متن بارانی عاشقانه | متن روز بارونی + دلنوشته های بارانی

پیامک عاشقانه باران

 

باران میخواهم …

آن قدر شدید که من و تنهاییم رابا خودش بشوید و ببرد

 

متن بارانی عاشقانه | متن روز بارونی + دلنوشته های بارانی

متن  درباره باران

 

گاهی باران همه ی دغدغه اش باغچه نیست

گاهی از غصه تنها شدنش می بارد

 

متن بارانی عاشقانه | متن روز بارونی + دلنوشته های بارانی

اشعار باران

 

مثل باران خاطراتت ماندنیست

لحن پر مهر صدایت خواندنیست

اگرچه ما اندک زمانی در کنارت بوده ایم

تا ابد مهر و وفایت ماندنیست

 

متن بارانی عاشقانه | متن روز بارونی + دلنوشته های بارانی

شعر بارانی

 

چقدر این صدا برایم آشناست

صدای هق هق گریه های‌ آسمان را میگویم صدای بارش باران را…

بارها آن را از اعماق وجودم شنیده ام صدایی اسـت که

رنگ تنهایی دارد بوی فراق و درد دوری

 

متن بارانی عاشقانه | متن روز بارونی + دلنوشته های بارانی

مسیج بارونی

 

خاطراتی که زیر باران داشتیم

شعر اگر می شد قریب پنج دیوان داشتیم

 

متن بارانی عاشقانه | متن روز بارونی + دلنوشته های بارانی

شعر عاشقانه باران

 

هیچ گاه نباید بـه اجبار خندید گاهی باید با نهایت آرامش گریه کرد

لبخند بعد از گریه از رنگین کمان بعد از باران هم زیباتر اسـت

 

متن بارانی عاشقانه | متن روز بارونی + دلنوشته های بارانی

متن روز بارونی

 

میروم

بـه کجا؟

نمی‌دانم

حس بدی ست بی مقصدی!

کاش نه باران بند می آمد

نه خیابان بـه انتها می‌رسید

 

متن بارانی عاشقانه | متن روز بارونی + دلنوشته های بارانی

نوشته های روزهای بارانی

 

باز باران آمد
از هوا یا ز دو چشم خیسم؟
نیک بنگر!
چه تفاوت دارد . . .

 

متن بارانی عاشقانه | متن روز بارونی + دلنوشته های بارانی

عاشقانه ترین نوشته های بارانی

 

کاش نامت باران بود…
آنوقت تمام مردم شهر هم
برای آمدنت دعا میکردند …!

 

متن بارانی عاشقانه | متن روز بارونی + دلنوشته های بارانی

متن و جملات زیبا درباره باران

 

دِلِ مَـــــن
کُــــلــبـــۀ بـــارانــیـستـــــــ …
وَ تُـــــو ؛
ان بـــارانِ بــــی اِجــــازهِ اي ؛
کِــــه نـاگــــهــــان دَر اِحــســــاسِ مَـــــــن ؛
چِـــکِّــــــه مـــــی کُـــنــــــی…

 

متن بارانی عاشقانه | متن روز بارونی + دلنوشته های بارانی

 

بـه باران سپرده ام
وقت آمدنت
هواي كوچه را داشته باشد
گوشم بـه زنگِ در اسـت
مبادا آهسته بيايي!

 

متن بارانی عاشقانه | متن روز بارونی + دلنوشته های بارانی

متن و جملات زیبا درباره باران

 

تـــو
این روزهــا
برایـم حکم باران را داری..
درست وســط کـویـر،
همون قدر زندگی بخش
همون قدر مــحــال!

 

متن بارانی عاشقانه | متن روز بارونی + دلنوشته های بارانی

اس ام اس باران و دلتنگی

 

بعد باران نگاهم آفتابی شو

رنگین کمان دیدنت را دوست دارم

 

متن بارانی عاشقانه | متن روز بارونی + دلنوشته های بارانی

روز بارانی عکس

 

باران ببار

ببار بر سر همه ی آنان که ایستاده اند زیر آسمان تنهایی ها

 

متن بارانی عاشقانه | متن روز بارونی + دلنوشته های بارانی

 

در زندگى‎ ‎نه گل باش که اسیرخاک شوى‎

نه باران که بـه خاک بیفتى

خاک باش که گل از تو بروید و باران بـه خاطر تو ببارد

 

متن بارانی عاشقانه | متن روز بارونی + دلنوشته های بارانی

اس ام اس باران بهاری

 

هم چون باران باشیم

رنج جدا شدن از آسمان را

در سبز کردن زندگی جبران کنیم

 

متن بارانی عاشقانه | متن روز بارونی + دلنوشته های بارانی

شعر دوبیتی درباره باران

 

همچنـان منتـظرم
تـا قطره های بـاران
تـو را از ان بـالا در آغوشم رهـا کننـد

يا غـرق مي شوم
يا رفيـق شبهاي بـارانيت مي مانـم …

 

متن بارانی عاشقانه | متن روز بارونی + دلنوشته های بارانی

 

نَــیـــا بــــاران ! …
زَمــیــن جــــایِ قَـــشَـــنگـــــی نــیست…!

 

متن بارانی عاشقانه | متن روز بارونی + دلنوشته های بارانی

 

مثل باران چشمهایت دیدنی اسـت
شهر خاموش نگاهت دیدنی اسـت
زندگانی معنی لبخند توست
خنده هایت بی نهایت دیدنی اسـت

 

متن بارانی عاشقانه | متن روز بارونی + دلنوشته های بارانی

شعر باران عاشقانه

 

دلم بـه عظمت باران برایت دلتنگی می کند… ؛
امروز عجیب؛
بی واژه؛
بی حصار… ؛
می خواهمت…

 

متن بارانی عاشقانه | متن روز بارونی + دلنوشته های بارانی

اس ام اس بارش باران – عکس نوشته درباره باران

 

دیر آمدی باران

ان روز که منتظرت بودم

دعا کردم بیایی ناز کردی

امروز که نمیخواهمت آمدی

آمدی تا تنهاییم را یاد آور شوی ؟

 

متن بارانی عاشقانه | متن روز بارونی + دلنوشته های بارانی

متن احساسی باران

 

باران که میبارد

دلم برایت تنگ تر می‌شود

راه می افـتم

بدون چتر ؛ من بـغض میکنم ؛ آسمان گـریـه . . .

 

متن بارانی عاشقانه | متن روز بارونی + دلنوشته های بارانی

 

همینکه بگویید : « آه , گمـــانم امروز بـاران ببــارد . »
کـافـی ست تا ابـرها دوستــتان داشتـــه باشنــد
وَ البـته شمـا را که چشـم بـه راهـشان بـوده اید

 

متن بارانی عاشقانه | متن روز بارونی + دلنوشته های بارانی

 

شما را بیــــــــــــــشتر
آدم هـایِ غمگـینِ دوست داشتـنی
در میـان شما کسـی هـست
که با یـک تـکه ابـر کوچـکِ خـاکـستری
قـرار داشـته بــاشد ؟

 

متن بارانی عاشقانه | متن روز بارونی + دلنوشته های بارانی

 

بـاران کمــی آهستــه تــر
اینجــا کســی در خـانـه نیسـت
مــن هستــم
و
تنهــایــی
و
دردی کــه نــامـش زنـدگیســت …

 

متن بارانی عاشقانه | متن روز بارونی + دلنوشته های بارانی

اس ام اس زیبای باران

 

دلم بـه عظمت باران برایت دلتنگی می کند…

امروز عجیب؛ بی واژه؛ بی حصار… ؛

می خواهمت…

 

متن بارانی عاشقانه | متن روز بارونی + دلنوشته های بارانی

متن عشقولانه باران

 

دمش گرم ؛ باران را میگویم …

بـه شانه ام زد و گفت :

خسته شدي ؛ امروز تو استراحت کن ؛ من بـه جایت می بارم . . .

 

متن بارانی عاشقانه | متن روز بارونی + دلنوشته های بارانی

اس ام اس غم باران

 

بـه باران دل نبند

که هر چهار فصل دیوانه‌ات خواهد کرد

اگر ببارد ؛ از شوق

اگر نبارد ؛ از دلتنگی …

 

متن بارانی عاشقانه | متن روز بارونی + دلنوشته های بارانی

شعر باران از مولوی

 

باران که شدي مپرس این خانه ي کیست

سقف حرم و مسجد و میخانه یکی ست

باران که شدي پیاله ها را نشمار

جام و قدح و کاسه و پیمانه یکی ست

“مولوی”

 

متن بارانی عاشقانه | متن روز بارونی + دلنوشته های بارانی

شعر باران از سهراب سپهری

 

هر کجا هستم٬باشم‌

آسمان مال من اسـت

پنجره٬‌فکر٬‌هوا‌٬عشق‌

زمین مال من اسـت

چشمها را باید شست

جور دیگر باید دید

چترها را باید بست

زیر باران باید رفت

“سهراب سپهری“

 

متن بارانی عاشقانه | متن روز بارونی + دلنوشته های بارانی

شعر باران عاشقانه

 

بغضهای مرطوب مرا باور کن،
این باران نیست که میبارد ؛
صدای خسته ي قلب من اسـت که از چشمان آسمان بیرون میریزد

 

متن بارانی عاشقانه | متن روز بارونی + دلنوشته های بارانی

شعر کوتاه باران

 

برای از بین بردن یک شماره معشوقه
نم باران کافی ست …

 

متن بارانی عاشقانه | متن روز بارونی + دلنوشته های بارانی

 

وای باران باران
شیشه ي پنجره را باران شست..
از دلِ من اما ,چه کسی نقشِ تورا خواهد شست..

 

جدیدترین مطالب سایت