اس ام اس های 12 بهمن و بازگشت امام خمینی به ایران

اس ام اس های 12 بهمن و بازگشت امام خمینی به ایران

اس ام اس روز 12 بهمن و پیروزی انقلاب

خوش آمدی به میهن اي مجاهد اي رهبر

گران مبادت بر جان خسته رنج سفر

خوش آمدی که به سوغات دوستان داری

ز استواری ایمان نوید فتح و ظفر

 

 

بازگشت امام خمینی به میهن

 

آن که بر ستم شب شدي پیروز

در زمین و زمان خمینی بود

سال‌ها رنج و غربت و سختی

می کشیدی به جان خمینی بود

آن که هم افتخار و عزت داد

بر همه ی شیعیان خمینی بود

دهه شکوهمند فجر خجسته باد

 

اس ام اس اس امداس بازگشت امام خمینی به ایران

 

خوش آمدی به میهن اي مجاهد اي رهبر

گران مبادت بر جان خسته رنج سفر

خوش آمدی که به سوغات دوستان داری

ز استواری ایمان نوید فتح و ظفر

 

اس ام اس 12 بهمن و پیروزی انقلاب

 

نه قلـب پیـر و جـوان پر شـد از محبــت او

حبـیب قــلب مصفــای نـو نـهـــالان شــد

به سردی دی و بهمن که ناله یخ می زد

صفــای آمــدنـش گـرمــی بـهــاران شــد

 

 

متن تبریک اس امداس بازگشت امام خمینی به ایران

 

 

در دوازدهم بهمن 1357، پرشکوه ترین استقبال تاریخ جلوه گر شد.

این روز یکی از ماندگارترین روزهای تاریخ معاصر ایران است

و شور و شوق مردم در آن وصف ناپذیر بود.

 

اس ام اس روز 12 بهمن و پیروزی انقلاب

 

آن که بر ستم شب شدي پیروز

در زمین و زمان خمینی بود

سال‌ها رنج و غربت و سختی

می کشیدی به جان خمینی بود

 

پیامک 12 بهمن و پیروزی انقلاب

 

 

آن که بودی یگانه دوران

در تمام جهان خمینی بود

آن که می زد شجاعتش فریاد

بر سر دشمنان خمینی بود

مانده در قلب ما همی یادش

تا ابد جاودان خمینی بود

دهه شکوهمند فجر خجسته باد

 

اس ام اس 12 بهمن و پیروزی انقلاب

 

امام خمینی اي یار این دیار

اي رهبر مخلص این دیار

گرچه سخت بود مبارزه اما خوش آمدی به این دیار

 

اس ام اس بازگشت امام خمینی به ایران

 

خبر رسید که آن تکسوار می‌آید

درخت نهضت امت به بار می‌آید

گذشته است دوازده زبهمن خونین

یگانه راهبر این دیار می‌آید

خمی ز میکده بر گیر ونی به شادی زن

خمینی آید و گویی بهار می‌آید

 

اس ام اس 12 بهمن و پیروزی انقلاب ماه

 

می‌آید از دور با یک بغل گل

می آورد او یک باغ سنبل

بر چهره او لبخند پیداست

یعنی که امروز یک روز زیباست

وقتی که آمد لب ها شکفتند

با رهبر خود صد نکته گفتند

آن روز رهبر مثل نگین بود

در حلقه ما او بهترین بود

 

اس ام اس 12 بهمن و پیروزی انقلاب

 

خبر رسید که آن تکسوار می‌آید

درخت نهضت امت به بار می‌آید

گذشته است دوازده زبهمن خونین

یگانه راهبر این دیار می‌آید

خمی ز میکده بر گیر ونی به شادی زن

خمینی آید و گویی بهار می‌آید

 

جدیدترین مطالب سایت