بروزرسانی : 24 اردیبهشت 1403

اس ام اس تولدم مبارک به زبان انگلیسی (Happy birthday to me)

اس ام اس تولدم مبارک به زبان انگلیسی (Happy birthday to me)

اس ام اس تولدم مبارک به زبان انگلیسی و ترجمه فارسی

متن و نوشته های زیبا به زبان انگلیسی و ترجمه فارسی برای یادآوری تولد و امروز تولدمه و تولدم مبارک را اینجا بخوانید.

تولدم مبارک به زبان انگلیسی

.Today, I just want to thank God for adding another year to my life. Happy birthday to me

امروز، من فقط میخواهم از خداوند سپاسگزاری کنم برای این که یکسال دیگر به عمر من اضافه کرد. تولدم مبارک.

اس ام اس تولدم مبارک به زبان انگلیسی (Happy birthday to me)

تولدم مبارک به زبان انگلیسی

اس ام اس تولدم مبارک به زبان انگلیسی (Happy birthday to me)

I will put a smile on my face and won’t let the troubles of life get me down because it’s my birthday today.

A very happy birthday to me!

من روی صورتم یک لبخند می گذارم و اجازه نخواهم داد که مشکلات زندگی من را از پای دربیاورد زیرا امروز روز تولد من است.

تولدم خیلی مبارک!

اس ام اس تولدم مبارک به زبان انگلیسی (Happy birthday to me)

عکس تولدم مبارک به انگلیسی

Yay! It’s my birthday once again! Wishing me, myself and I a memorable birthday full of the Lord’s blessings.

Happy birthday to me.

.بله یک‌بار دیگر تولد من است! برای خودم یک تولد به یادمادنی سرشاز از نعمت‌هاي‌ خداوند آرزو میکنم

تولدم مبارک.

اس ام اس تولدم مبارک به زبان انگلیسی (Happy birthday to me)

اس ام اس تولدم مبارک به زبان انگلیسی (Happy birthday to me)

اس ام اس تولدم مبارک به زبان انگلیسی

Don’t worry about your age, you will be older next year. Happy birthday!

!در مورد سنتان نگران نباشید، سال بعد بزرگ تر خواهید شد. تولدت مبارک

اس ام اس تولدم مبارک به زبان انگلیسی (Happy birthday to me)

اس ام اس تولدم مبارک به زبان انگلیسی

Today, I’m going to have fun with my friends and loved ones because it’s a very special day for me.

Happy birthday to me.

می خواهم امروز رابا دوستان و عزیزانم خوش بگذرانم زیرا امروز یک روز خاص برای من است.

تولدم مبارک.

اس ام اس تولدم مبارک به زبان انگلیسی (Happy birthday to me)

عکس تولدم مبارک

I’m officially a year older today and much cooler than ever.

Happy birthday to me.

من از امروز رسما یکسال بزرگ‌تر هستم و بسیار باحال‌تر از همیشه.

تولدم مبارک.

اس ام اس تولدم مبارک به زبان انگلیسی (Happy birthday to me)

اس ام اس تولدم مبارک به زبان انگلیسی (Happy birthday to me)

اس ام اس تولدم مبارک به زبان انگلیسی

Today, I’m going to be selfish and focus all my attention on me. Today, I make myself my priority.

Happy birthday to me.

امروز، میخواهم خیلی خودخواه باشم و فقط به خودم توجه کنم. امروز من در اولویت قرار دارم.

تولدم مبارک.

اس ام اس تولدم مبارک به زبان انگلیسی (Happy birthday to me)

اس ام اس تولدم مبارک به زبان انگلیسی

This special day makes me a year older and more beautiful/handsome than ever!

Happy birthday to me!

این روز خاص مرا یکسال بزرگ‌تر، زیباتر و خوش تیپ‌تر از همیشه خواهد کرد. تولدم مبارک!

اس ام اس تولدم مبارک به زبان انگلیسی (Happy birthday to me)

عکس امروز تولدمه به انگلیسی

Today marks yet another amazing day for me.

Thanks to the Lord Almighty, a new age has been awarded me,

and I pray for many more days like this joyous anniversary I am experiencing today.

امروز یک روز فوق‌العاده برای من است.

سپاس از خداوند متعال، که یکسال دیگر از عمرم رابه من عطا کرد،

و من برای داشتن روزهای بسیاری مانند این سالگرد پر نشاطی که امروز تجربه می کنم، دعا می کنم.

اس ام اس تولدم مبارک به زبان انگلیسی (Happy birthday to me)

اس ام اس تولدم مبارک به زبان انگلیسی (Happy birthday to me)

اس ام اس تولدم مبارک به زبان انگلیسی

Hurray! It is here again, and I want to share this special day of mine with you all.

Happy birthday to me! The Lord has been merciful to me and I pray for more mercies in the years ahead.

هورا! اون دوباره اینجاست، و من می‌خوام این روز خاص رابا همه ی شما به اشتراک بگذارم.

تولدم مبارک! خداوند رحمت خودرا نصیب من کرد و من دعا میکنم تمام سال مورد مهر و رحمت خداوند قرار بگیرم.

اس ام اس تولدم مبارک به زبان انگلیسی (Happy birthday to me)

اس ام اس تبریک تولد به زبان انگلیسی

Hurray! The day has come again for me to say a wish,

and I wish myself success and everlasting happiness as I celebrate a birthday full of joy today.

هورا! امروز دوباره آمد تا بتوانم یک آرزو کنم،

و من همان طور که این روز پر از شادی را جشن میگیرم، آرزوی موفقیت و شادی مادام العمر می کنم.

اس ام اس تولدم مبارک به زبان انگلیسی (Happy birthday to me)

عکس امروز تولدمه

Special thanks to the Lord and everyone who has been instrumental in my life.

I pray for many more heavenly days like today.

Happy birthday to me!

با سپاس ویژه از خداوند و همه ی کسانی که در زندگی من نقش مهمی داشته‌اند.

من برای داشتن روزهای آسمانی بسیاری مانند امروز دعا میکنم.

تولدم مبارک!

اس ام اس تولدم مبارک به زبان انگلیسی (Happy birthday to me)

اس ام اس تولدم مبارک به زبان انگلیسی

Lord, thank you for giving and blessing me with this special day.

I will forever praise You.

I pray that You continue to give me many more days like today.

خداوندا، از تو متشکرم که با این روز خاص مرا مورد لطف و رحمت خود قرار دادی.

برای همیشه تو را ستایش خواهم کرد.

و دعا می کنم که همان‌ گونه روزهای بیشتری مانند امروز رابه من هدیه دهی.

اس ام اس تولدم مبارک به زبان انگلیسی (Happy birthday to me)

Singing, dancing and praising the Lord is the least that I can do to show appreciation for including yet another age to mine.

I pray for more jubilant days ahead.

Happy birthday to me!

آواز خواندن، رقصیدن و ستایش خداوند کمترین کاری است که می توانم انجام دهم تا نشان دهم از این که وارد سن جدیدی می شوم قدردان هستم.

من برای داشتن روزهای شاد بیشتری دعا می کنم.

تولدم مبارک!

اس ام اس تولدم مبارک به زبان انگلیسی (Happy birthday to me)

عکس غمگین تولدم مبارک انگلیسی

No one has shown me more love, care and mercies than You have done,

Oh Lord; and on my birthday today,

I want to thank you for all that You have done for me and the many more wonders that You are yet to do in this world for me.

هیچکس بیش از تو به من عشق، مراقبت و رحمت عطا نکرد،

خداوندا؛ و امروز روز تولد من است،

میخواهم به خاطر همه ی انچه که تا به حال برای من انجام دادی و تمام شگفتی‌هاي‌ بیشتری که دراین جهان نصیبم خواهی کرد تو را سپاس گویم.

اس ام اس تولدم مبارک به زبان انگلیسی (Happy birthday to me)

اس ام اس تولدم مبارک به زبان انگلیسی

Lord, I cannot thank you enough for all the wonderful things You have done for me.

Today is another wonderful gift that You have given me, and I will make merry and praise Your mighty name.

Happy anniversary to me!

پروردگارا، من نمی توانم ان طور که شایسته است از تو برای تمام چیزهای فوق‌العاده‌اي که برای من انجام داده‌اي سپاسگزاری کنم،

امروز یکیدیگر از هدایای فوق العاده‌اي است که تو به من بخشیده‌اي، حمد و ستایش شایسته توست.

سالگرد تولدم مبارک!

اس ام اس تولدم مبارک به زبان انگلیسی (Happy birthday to me)

اس ام اس تولدم مبارک به زبان انگلیسی

I live a magical life, and I can only thank the Lord for making it possible.

I pray to the Lord for more and more better days to come.

من یک زندگی جادویی دارم و فقط می توانم به خاطرش از خداوند سپاسگزار باشم که امکان ان را فراهم کرد.

من برای داشتن روزهای بیشتر دعا می کنم.

اس ام اس تولدم مبارک به زبان انگلیسی (Happy birthday to me)

عکس تولدم مبارک

Here’s to another year of experience
May this year be your best ever
Not just a year older , but a year better
Here to another year of exprience

به امید یکسال پر تجربه دیگر.
شاید که امسال بهترین سال عمر من باشد.
نه تنها یکسال بزرگ تر، بلکه یکسال بهتر نیز شده‌ام.
به امید یکسال پرتجربه دیگر.

اس ام اس تولدم مبارک به زبان انگلیسی (Happy birthday to me)

عکس تولدم مبارک غمگین انگلیسی

Thank you, Mom for giving birth to this wonderful child

مامان ازت ممنونم که چنین فرزند فوق‌العاده‌اي بدنیا آوردی

اس ام اس تولدم مبارک به زبان انگلیسی (Happy birthday to me)

اس ام اس تولدم مبارک به زبان انگلیسی

Life is a journey ,So enjoy every mile

.Happy birthday to me

زندگی یک سفر است. پس از هر کیلومتر ان لذت ببر.

تولدم مبارک.

تولدم مبارک به زبان انگلیسی

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت