نکاتی در مورد ازدواج و همسرداری

نکاتی در مورد ازدواج و همسرداری

نکاتی مهم در مورد ازدواج و همسرداری

1 –شما نمی توانید فردی را مجبور کنید تا شما را دوست داشته باشد و هیچ کس توانایی خوشبخت ساختن صد در صد شما را ندارد.

 

2 – هر چه می خواهید تلاش کنید، شما هی چگاه قادر نخواهید بود شریک خود را تغییر دهید، هر چند اگر شما خود را تغییر دهید، ممکن است شریک شما نیز تغییر کند.

 

3 – اشخاص با اشخاص ازدواج نمی کنند، بلکه آنها با توهمات و خیالپردازیهای خودشان ازدواج می کنند.

 
4 – یک ازدواج حقیقی درست از نقطه ای آغاز می گردد که توهمات پایان می یابند. چالش یک ازدواج آن است که کشف کنیم با چه کسی ازدواج کرده ایم.

 
5 – عشق تنها یکی از عللی است که ما شریک خود را بر می گزینیم. ( برخی اوقات مهمترین فاکتور نمی باشد )

 

نکاتی در مورد ازدواج و همسرداری

 
6 – به احتمال زیاد، خصلتها و صفات موجود در شریکتان که دیوانه وار خشم شما را برمی انگیزند، همان صفاتی هستند که در ابتدا شما را مجذوب شریکتان کرده بوده اند.

 
7 – این غیر ممکن است که شما بدون تجربه کردن دوران درد و تنهایی یک رابطه را پشت سر بگذارید.

 

8 – بزرگترین هدیه ای که می توانید به فرزندانتان اعطا کنید یک ازدواج محبت آمیز می باشد.

 
9 – موفقیت زمانی در یک ازدواج حاصل می گردد که هر کدام از ما به این واقعیت پی ببریم که نیازهای شریکمان، اهمیت نیازهای خودمان می باشد.

 
10 – ازدواج بهترین فرصت برای رشد و بالندگی، غلبه بر حس خودخواهی و آموزش عشق ورزی می باشد.