برای ازدواج سالم عشق کافی نیست !!!

برای ازدواج سالم عشق کافی نیست !!!

اگر قبلاً واقعاً عاشق بوده‌اید، می دانید کـه هیچ چیز بـه اندازه عشق در دنیا بـه ان نزدیک نیست. می تواند آن قدر نیرومند و فریبنده باشد کـه تصور زندگی بدون عشق برایتان سخت باشد. با این حال، ما نباید از این واقعیت کـه عشق کافی نیست کور باشیم! با این حال، و بی شک، عشق یکی از دشوارترین چیزها در جهان اسـت. و اگر چه بسیاری مایلند کـه در تمام ان لذت ببرند، اما آن ها فاقد درک روشنی از آغاز عشق واقعی هستند.

 

بیشتر احساساتی کـه تعداد زیادی از مردم در مورد عشق ابراز می کنند عمدتاً از فیلم ها، رمان ها و مجلات ناشی می شود. تا حد زیادی، این ایدئولوژی‌هاي‌ مربوط بـه عشق باعث شده اسـت تا باور کنیم کـه احساس «عاشق بودن» و دوست داشته شدن تنها چیزی اسـت کـه بـه ان احتیاج داریم.

 

در بیشتر موارد، عشق این تصویر گلگون “عشق همه ی را تسخیر میکند” را در ذهن اکثر “اسیران” خود ترسیم میکند. این زیبای زیبا باعث میشود بیشتر افراد واقعاً باور کنند کـه میتوانند از هر مانعی در رابطه عبور کنند، مهم نیست چقدر سخت اسـت. عشق همانطور کـه اکثر مردم ان را ایده آل می دانند، راه حل اصلی و نهایی برای همه ی مشکلات نیست. این پاسخی برای همه ی چیز نیست و هرگز نخواهد بود.

 

و حتی در حالی کـه عشق ممکن اسـت باعث شود دریک رابطه بمانید، مطمئناً بـه تنهایی برای ایجاد ان رابطه عاشقانه سالم، پایدار و طولانی مدت کـه آرزوی ان را دارید کافی نیست. بنابر این، ایده‌آل‌سازی و برآورد بیش از حد قدرت عشق می تواند باعث رنج بسیاری هم در زندگی ما و هم در زندگی افرادی شود کـه بـه آن ها اهمیت می دهیم.

 

چرا عشق در ازدواج کافی نیست

برای ازدواج سالم عشق کافی نیست !!!

ساده‌ترین راه برای بیان این اسـت کـه عشق کافی نیست زیرا عشق مشروط اسـت! بـه همین سادگی اسـت. مثل هر چیز دیگری در زندگی مشروط اسـت. تنها چیزی کـه ثابت اسـت خود تغییر اسـت. پایداری ان پیوند ذاتی با شرایط دیگری دارد کـه در ساختار عشق دریک رابطه وجوددارد.

 

چرا باوجود این‌که عاشق شریک زندگی خود هستید، اغلب نگران هستید کـه آیا عشقی کـه بـه اشتراک می‌گذارید واقعاً برای ادامه رابطه کافی باشد؟ این تا حدی بـه این دلیل اسـت کـه عشق می تواند شـما را در مسیر یک ازدواج سالم قرار دهد. و درست اسـت کـه می تواند شـما را در بازی ازدواج ودر مسیر خوشبختی واقعی زناشویی نگه دارد. با این حال، بـه خودی خود، عشق باعث ازدواج سالم نمی‌شود.

 

داشتن یک رابطه سالم با کسی بیش از لذت غم انگیز بودن با کسی اسـت کـه احساسات سرخوشانه اي از عشق بـه او دارید. خیلی بیشتر از چیزی کـه بـه نظر میرسد درگیر اسـت. روابط در واقع چالشی اسـت کـه نیازمند تلاش زیاد اسـت. و من حدس میزنم این بخشی اسـت کـه تعداد زیادی از مردم نمی خواهند بشنوند. باور این‌که عشق می تواند دنیا را تسخیر کند، بسیار راحت تر اسـت، کمتر از یک رابطه صحبت کنید.

 

خوب، تصمیم گیری در مورد این‌که چه چیزی را باور کنید بـه وضوح در دستان شماست. امید من این اسـت کـه با این واقعیت کنار بیایید کـه عشق کافی نیست. و این‌که یک رابطه موفق طولانی مدت شامل تعداد زیادی از عوامل دیگر غیر از عشق اسـت.

 

بنابر این هدف این پست از مجله تفریحی تالاب این اسـت کـه بـه شـما کمک کند تا بـه وضوح متوجه شوید کـه چرا عشق کافی نیست. بنابر این، در حالی کـه شـما بـه مؤلفه اساسی عشق در رابطه خود نیاز دارید، عوامل ضروری دیگری وجوددارد کـه برای ایجاد رابطه مورد نظر شـما بـه انها نیاز دارد.

 

بیشتر بخوانید: چگونه احساس عشق و عاشقی از بین می رود ؟

 

مبانی روابط عاشقانه

برای ازدواج سالم عشق کافی نیست !!!

سازندگان عاقل خانه اهمیت این را می دانند و بنابر این پایه هاي‌ محکمی برای پروژه هاي‌ ساختمانی خود می گذارند. بـه همین ترتیب، لازم اسـت زوج‌ها پایه‌اي محکم برای باهم بودن بگذارند. بنابر این، بسیار مهم اسـت کـه هر یک از طرفین در مورد انچه دقیقاً از رابطه انتظار دارند، واضح باشد. این باید هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت باشد.

 

این توضیح مهم اسـت زیرا در واقعی ترین شکل ان؛ ازدواج «اتحاد دو فرد مستقل اسـت کـه برای ایجاد یک اتحاد وابسته بـه هم بـه هم می پیوندند». حفظ این اتحاد مستلزم تلاش هماهنگ مستمر دو طرف اسـت. این تا حد زیادی مستلزم فداکاری، سازش، تعهد و کار سخت واقعی اسـت. فقط تصور کنید اگر یک ماهی قرمز داشته باشید، هرچند کوچک باشد، بـه سادگی شـما را تا حدودی تغییر می دهد.

 

زیرا برای زنده نگه داشتن ان؛ چندین کار وجوددارد کـه باید انجام دهید. بـه عشق اینطور فکر کنید، این یک ماهی قرمز زیبا اسـت کـه باید هرروز ان را پرورش دهید! چگونه در مورد ان اقدام می کنید؟

 

اما در دنیای واقعی کـه ما در ان زندگی میکنیم، عشق پایدار بین زوج‌ها بـه شدت بـه رفتار متقابل بستگی دارد، هم در گفتار و هم در عمل. عشق پایدار واقعی هرگز فقط دریک جهت جریان ندارد. خدمات منظم و حفظ این وابستگی متقابل چیزی اسـت کـه یک ازدواج رابا هم و پر رونق نگه می دارد.

 

بیشتر بخوانید: چگونه عشق واقعی را تجربه کنیم ؟

 

چه نوع عشقی دارید؟

برای ازدواج سالم عشق کافی نیست !!!

این خط فکری در تعیین این‌که آیا عشق بـه تنهایی می تواند واقعاً یک رابطه عاشقانه را حفظ کند، مهم اسـت. ایده این اسـت کـه نوع عشقی کـه دریک رابطه خاص غالب اسـت بـه مرحله «مثلا قرار ملاقات در مقابل ازدواج» و/یا مدت واقعی رابطه بستگی دارد. روابط خوب فقط اتفاق نمی افتد. انها بـه زمان، صبر و دو نفر نیاز دارند کـه واقعاً می‌خواهند باهم باشند.

 

تا بـه حال، توصیف عشق بیشتر بـه سمت نوع عشق پرشور یا عاشقانه متمایل شده اسـت. اما درک تمایز بین دو نوع اساسی عشق می تواند بـه ایجاد عده اي از دلایل مختلف کمک کند کـه چرا عشق برای حفظ یک رابطه سالم کافی نیست. در این جا اساساً در مورد عشق رمانتیک و عشق همراه صحبت می کنیم. درک انها کلید بازگشایی دقیقاً نحوه عملکرد عشق دریک رابطه و چگونگی تأثیرگذاری طولانی مدت ان اسـت.

 

درک دو نوع عشق

دانشمندان رابطه در مورد تعداد دقیق انواع عشقی کـه رخ می دهد و این‌که آن ها را چه نامی بگذارند اختلاف نظر دارند. با این حال، همه ی موافقند کـه حداقل دو گونه مجزا وجوددارد. عشق یک موجود واحد نیست چرا کـه عشق را بر اساس دو نوع اساسی مفهوم سازی کنند: عشق رمانتیک و عشق همراه.

برای ازدواج سالم عشق کافی نیست !!!

 

عشق رمانتیک

آن ها عشق رمانتیک را بـه عنوان “وضعیت اشتیاق شدید برای اتحاد با دیگری” تعریف کردند. طبق نظریه عشق مثلثی اساساً ترکیبی از صمیمیت و اشتیاق اسـت. تجربه عاشقانه عاشق شدن با شخص دیگری طبق معمولً دارای تعدادی ویژگی و حتی قابل تشخیص اسـت. این‌ها عبارتند از شروع سریع و نسبتاً ناگهانی، طول عمر نسبتاً کوتاه و ایده آل سازی یا مشغولیت ذهنی با معشوق. ویژگی هاي‌ دیگر عبارتند از احساسات شدید و اغلب در نوسان، برانگیختگی فیزیولوژیکی و احساسات بدنی مرتبط با ان.

 

عشق همراه

در مقابل، عشق همراه بـه عنوان «عشق و محبتی اسـت کـه ما نسبت بـه کسانی کـه زندگی ما عمیقاً با انها درآمیخته اسـت احساس می کنیم». این یک نوع عشق محکم و بادوام اسـت کـه مبتنی بر احساس اعتماد، صداقت، احترام و مراقبت اسـت. عشق همراه دارای چندین ویژگی اساسی از جمله شروع نسبتاً کند و دوام یا ماندگاری اسـت. ویژگی هاي‌ دیگر وابستگی متقابل و احساس محبت، صمیمیت و تعهد اسـت.

 

یک باور عمومی وجوددارد کـه با گذشت زمان آتش جاذبه هاي‌ پرشور بـه رضایت آرام عشق همراه تبدیل می شود. با این حال، این بستگی بـه رابطه اي دارد کـه در مرحله اولیه عشق عاشقانه باقی می‌ماند. همچنین شواهدی وجوددارد کـه نشان می دهد افراد می توانند هم زمان هردو نوع عشق را داشته باشند. این در اصطلاح نظریه مثلثی “عشق کامل” نامیده می شود کـه در ان ترکیبی از هر سه جزء عشق وجوددارد. با این حال حفظ این اغلب دشوار اسـت.

 

اجزای اساسی عشق

برای ازدواج سالم عشق کافی نیست !!!

چندین محقق شصت و هشت ویژگی را کـه مردم بـه طور مداوم با عشق در مطالعات مختلف مرتبط می دانند مورد مطالعه قرار داده‌اند. نتایج نشان ‌دهنده ویژگی‌هاي‌ عشق عاشقانه و همدم نشان می دهد کـه عشق همدم بـه عنوان معمول‌ترین معنای عشق رتبه‌بندی می شود. ویژگی هاي‌ مورد استفاده در تعریف مداوم عشق واقعی عبارتند از:

 

مراقبت، اعتماد، احترام، صداقت و دوستی.

تجزیه و تحلیل بیشتر این ویژگی هاي‌ عشق نشان داد کـه تمام عشق از سه جزء اساسی تشکیل شده اسـت:

شور
صمیمیت
تعهد

 

با این حال، نتایج جالبی از تجزیه و تحلیل تحقیق بـه دست آمد. ویژگی‌هایي کـه صمیمیت را تعریف میکنند، در مقایسه با ویژگی‌هایي کـه شور و تعهد را تعریف می کنند، از نظر مرکزی بودن در معنای عشق، رتبه بالاتری داشتند. از دیدگاه اکثر محققان عشق، صمیمیت ذاتاً مهمتر از اشتیاق در تعریف عشق دریک رابطه اسـت. این بررسی ها همچنین نشان می دهد کـه عشق همراه، عمومی ترین نوع عشق اسـت.

 

بیشتر بخوانید: 10 نشانه عشق و علاقه واقعی

 

اهمیت صمیمیت در عشق

در مورد این‌که چرا عشق کافی نیست با درنظر گرفتن چندین موضوع کوچک اما بسیار مهم کـه می تواند بقای خود عشق را تضعیف کند، چیزهای زیادی برای گفتن وجوددارد. دراین راستا موضوع صمیمیت اهمیت زیادی پیدا میکند. مؤلفه صمیمیت آشکارا زیر بنای تجارب عاشقانه اسـت. بنابر این می‌توان نتیجه گیری کرد کـه توسعه ان در حفظ یک رابطه طولانی مدت بسیار مهم اسـت.

برای ازدواج سالم عشق کافی نیست !!!

 

صمیمیت عاشقانه در مقابل صمیمیت همراه

بـه طور کلی، عناصر صمیمیت و تعهد موجود در عشق همراه ممکن اسـت مهمتر از ترکیب صمیمیت و اشتیاق در عشق عاشقانه برای حفظ یک رابطه عاشقانه طولانی مدت باشد. برای درک این ارتباط، ابتدا باید کیفیت هاي‌ مختلفی را کـه در ایجاد روابط صمیمی دخیل هستند، درک کنید. این شامل مواردی مانند موارد زیر اسـت اما محدود بـه آن ها نیست:

 

برقراری ارتباط با احساسات درونی

بـه اشتراک گذاشتن دارایی، زمان و خود

ابراز همدردی با دیگری

ارائه حمایت عاطفی و مادی بـه دیگری

ارتقاء رفاه دیگران

 

هنگامی کـه بـه طور مؤثر در اکثر این فعالیت ها همراه با دوز خوبی از تعهد بـه یک رابطه شرکت می کنید، می دانید کـه چیز بزرگی دارید. در واقع، وقتی در مورد زنده ماندن عشق صحبت می کنید، اساساً در مورد “پیش از راه دور” در رابطه خود صحبت میکنید. بنابر این، بسیار فراتر از تأثیر تنوع ذاتی در اشتیاق اسـت. چیزی کـه در واقع بـه ان نیاز دارید، دوز بالایی از تعهد اسـت.

 

بدیهی اسـت کـه بـه همین دلیل اسـت کـه اغلب گفته می شود کـه عشق همراه از عشق عاشقانه بیشتر اسـت. عامل تعهد بـه عشق کمک می‌کند تا در برابر تعداد زیادی از مشکلاتی کـه ممکن اسـت در سفر خود بـه «خوشبختانه تا همیشه» با ان مواجه شود، مقاومت کند.

 

علم در مورد عشق چه می گوید؟

برای ازدواج سالم عشق کافی نیست !!!

کارشناسان روابط ادعا می کنند کـه عشق همراه ممکن اسـت با گذشت زمان قویتر شود زیرا فرآیندهای صمیمیت زیادی را در بر میگیرد. این فرآیندها شامل مراقبت، درک و دلبستگی اسـت، همه ی فرآیندهایی کـه برای توسعه کامل بـه زمان نیاز دارند. در واقع، گزارش‌هاي‌ مطالعاتی وجوددارد کـه شواهدی را نشان می دهد کـه عشق همراه بادوام و «نسبتاً» در برابر گذشت زمان غیر قابل نفوذ اسـت.

 

بـه عنوان مثال، دریک مطالعه، نمرات عشق پرشور برای شرکت کنندگان مرد و زن با سن رابطه انها همبستگی منفی داشت. اساساً؛ هر چه زوج ها مدت بیشتری رابا هم سپری کرده بودند، کمتر عاشق یک دیگر بودند. با این حال، نمرات عشق همراه انها با طول رابطه انها ارتباطی نداشت. بـه طور خاص، نمرات عشق پرشور زنان با طول رابطه منفی قوی‌تری نسبت بـه عشق همراه داشت. بدیهی اسـت، در حالی کـه عشق عاشقانه و همراه از نظر رابطه رضایت بخش اسـت، رابطه برای عشق همراه قویتر اسـت.

 

علیرغم فرضیاتی کـه در مورد استقامت عشق همراه وجوددارد، باید توجه داشت کـه در برابر تأثیر تغییر مقاوم نیست. این بـه این دلیل اسـت کـه شرایط علّي مساعد برای دوست داشتن و دوستی در عشق همراه، در برابر تغییرات در شریک زندگی غیر قابل نفوذ نیست. و خود شرکا در برابر تغییرات محیط اجتماعی و فیزیکی خود کاملاً آسیب ناپذیر نیستند.

 

مهمتر از همه ی، یادآوری این نکته مهم اسـت کـه در قلب عشق رمانتیک و عشق همراه، جزء ظریف صمیمیت نهفته اسـت. صمیمیت در واقع هسته اصلی تمام مسائل مربوط بـه رابطه اسـت. صمیمیت دلیل اصلی ماندگاری عده اي از روابط در طول عمر اسـت و بـه نظر میرسد برخی دیگر فقط یک فصل کوتاه دوام می آورند. احتمالاً بـه همین دلیل اسـت کـه آسیب‌پذیری عاطفی برای اکثر مردم یک موضوع حساس اسـت. جای تعجب نیست کـه افرادی کـه آسیب پذیری عاطفی را پذیرفته اند، عموماً بهترین روابط شاد را دارند.

 

بیشتر بخوانید: عشق و عاشقی دوران دانشجویی

 

عناصر ضروری عشق

برای ازدواج سالم عشق کافی نیست !!!

عشق کافی نیست زیرا عشق یک عنصر واحد نیست. این بیشتر یک عنصر ترکیبی از چیزهای مختلف دیگر اسـت. در واقع، اگر سه مولفه عشق را همانطور کـه در نظریه مثلثی عشق تعریف شده اسـت تجزیه کنید، بـه اسانی متوجه خواهید شد کـه چرا عشق برای حفظ درازمدت هر رابطه عاشقانه کافی نیست. طبق معمولً سه جزء عشق هم در عشق عاشقانه و هم در عشق وجوددارد.

 

با این حال، انها در درجات مختلف در طول بیشتر روابط وجود دارند. بنابر این، عناصر صمیمیت، تعهد و اشتیاق بـه محیط‌هاي‌ مساعدی برای رشد نیاز دارند. وقتی انها در وضعیت سلامت کلی قراردارند، عشق می تواند واقعاً شکوفا شود.

 

واقعیت این اسـت کـه عشق کافی نیست. تمام ان افسانه ها، تمام ان داستان ها و فیلم هایي کـه در دوران رشد شنیده و تماشا کرده‌اید، بـه شـما دروغ گفته اند. عشق هرگز کافی نیست زیرا عشق غیر منطقی اسـت. همانطور کـه بیشتر نکات قبلی تا حدودی نشان داده اند، بـه نظر می‌رسد عنصر تعهد دریک رابطه همراه نقش محوری دارد. در واقع تعداد زیادی از عناصر جدایی ناپذیر وجود دارند کـه سه جزء عشق را بـه کار می‌اندازند. اما اجازه دهید فقط بـه چند مورد از موارد مهم نگاهی بیندازیم.

 

عشق به سازگاری نیاز دارد

برای ازدواج سالم عشق کافی نیست !!!

سازگاری شامل کنار آمدن با دیگران بـه شیوه اي هماهنگ اسـت و پیشبینی این‌که چگونه رفتارهای خاص بر سازگاری تأثیر می‌گذارد راحت اسـت. بـه عنوان مثال، توجه بـه انچه کـه شخص دیگری میگوید باید سازگاری را افزایش دهد یا حداقل حفظ کند. هزاران انسان شگفت انگیز در دنیاوجود دارند، اما واقعیت این اسـت کـه ممکن اسـت هر فرد عالی برای شـما مناسب نباشد. و این صرف نظر از این‌که چقدر ممکن اسـت انها را دوست داشته باشید.

 

بنابر این، ممکن اسـت واقعاً کسی را دوست داشته باشید، اما با ان شخص سازگار نباشید و درک این موضوع مهم اسـت. دلیل ان این اسـت کـه موفقیت هر رابطه بلندمدت بـه شدت بـه شباهت شرکا بستگی دارد. این شامل شباهت در زمینه کلی، نگرش نسبت بـه زندگی، و نسبت بـه رابطه اسـت. حقیقت تلخ در مورد عده اي از روابط این اسـت کـه شرکا بـه سادگی و بـه طور غیر قابل برگشتی با یک دیگر ناسازگار هستند. در واقع، کارشناسان میگویند در برخی موارد:

 

عده اي از افراد بـه سادگی و بـه طور غیر قابل برگشتی با یک دیگر ناسازگار هستند و هیچ درمانی انسانی وجود ندارد کـه اجازه دهد نزدیکی رابطه حفظ شود ودر عین حال امکان دستیابی بـه سازگاری را فراهم کند. در عین حال، روابطی وجوددارد کـه ممکن اسـت زوجین باهم سازگاری داشته باشند اما دریک رابطه ناسالم باشند. بنابر این، حتی زمانی کـه زوج‌ها تا حدی باهم سازگاری دارند، ممکن اسـت رابطه الزاماًً نزدیک نباشد. در واقع، حتی ممکن اسـت تحمل نکند.

 

بنابر این، بدون عنصر سازگاری دریک رابطه، حفظ رابطه برای زوج دشوارتر می شود. راه برون رفت، هم سازگاری عالی و هم شیمی بالا بین شرکای یک رابطه اسـت. بنابر این، در حالی کـه ممکن اسـت بخواهید ان پروانه ها را در شکم خود داشته باشید، از سرخود برای محاسبه سازگاری شخصیت، هوش و پیشینه اجتماعی شریک زندگی خود نیز استفاده کنید.

 

عشق نیاز به ارتباط دارد

برای ازدواج سالم عشق کافی نیست !!!

ارتباط موثر بی شک سازنده و نگهدارنده روابط عاشقانه اسـت. داشتن ارتباط آزاد و صادقانه راه بسیار خوبی برای شرکا اسـت تا خودرا نسبت بـه تعهد خود بـه رابطه مطمئن کنند. اغلب، زمانی کـه یک زوج باهم سازگار باشند، سطح بالایی از ارتباط باکیفیت را بـه منظور افزایش رضایت و کاهش نارضایتی از خود نشان میدهند. اینچنین ارتباطاتی اسـت کـه باعث می شود شرکای خود نسبت بـه تعهد بـه روابط کمتر مردد باشند.

 

بـه طور کلی، زمانی کـه شرکا از نظر احساسی واکنش نشان می‌دهند، ارتباطات واضح شروع بـه تحقیر میکند. بنابر این، انها واضح صحبت نمیکنند، و حتی بـه طور کامل صحبت نمیکنند. ودر همین حال، عشق بـه حال خود رها می شود تا خشک شود. تعداد زیادی از ما می‌دانیم کـه ارتباط چیزی فراتر از کلمات اسـت و شامل زبان بدن و مجموعه رفتارهای گسترده تری اسـت کـه بـه طور معمول در ان شرکت می کنیم. بنابر این، در حالی کـه کلمات ما می توانند یک پیام را بدهند، لحن صدا، وضعیت بدنی یا تنش بدن ما می تواند عکس ان را بدهد. همه ی عشق را در حالت تنش و سردرگمی قرار میدهند.

 

مطالعات ارتباط زناشویی و صمیمیت نشان داده اسـت کـه ابراز عاطفه غیرکلامی، خصمانه و محبت آمیز، بیشترین اطلاعات تشخیصی و تأثیرگذار را در مورد بهزیستی زوج ارائه می دهد. همچنین، در حالی کـه مشاجرات اجتناب ناپذیر هستند، در واقع در روابط عادی هستند. با این حال، مشاجره و دعوای زیاد می تواند باعث خستگی روح و فشار بر عشق بین شرکا شود. بـه همین ترتیب، زوج ها باید بدانند کـه هیچکس ذهن خوان نیست. بنابر این، شرکا باید یاد بگیرند کـه بـه درستی نیازهای خودرا بـه روش هاي‌ محترمانه بیان کنند.

 

زوج ها همچنین باید بـه طور منظم احساسات خود «خوب یا بد»  را بیان کنند. اگر هیچ ایده اي برای همسرداری وجود نداشته باشد، عشق کافی نیست، ایده اي کـه هردو طرف بتوانند آزادانه عشق خودرا از طریق ارتباط، اشتراک گذاری و نزدیکی عاطفی ابراز کنند.

 

عشق به اعتماد نیاز دارد

برای ازدواج سالم عشق کافی نیست !!!

اعتماد بـه این معنی اسـت کـه افراد مطمئن هستند کـه می توانند برای مراقبت و پاسخگویی بـه شریک زندگی خود تکیه کنند تا علایق انها را درنظر بگیرند. این احساس امنیت اسـت کـه بـه شخص اجازه می دهد بـه دیگری وابسته باشد و خودرا آسیب پذیر کند. در واقع، اعتماد چیزی اسـت کـه هر رابطه اي را بـه هم پیوند می دهد. احتمال این‌که خیانت بـه اعتماد بـه یک رابطه آسیب جدی وارد کند همیشه بسیار زیاد اسـت. خیانت بـه اعتماد طبق معمول باعث می شود مردم احساس کنند دیگر نمی‌توانند بـه فردی کـه زمانی دوستش داشتند و بـه او ارادت داشتند اعتماد کنند.

 

همه ی ما کسی را می خواهیم کـه بتوانیم از صمیم قلب بـه او اعتماد کنیم. ما میخواهیم بـه شخصیت شریکمان اعتماد کنیم و بتوانیم روی او حساب کنیم کـه در اکثر مواقع رفتار خاصی دارد. اگر میخواهید رابطه اي ایجاد کنید. اعتماد را بـه عنوان آجر خود درنظر بگیرید. رضایتی کـه در روابط عاشقانه میل می کنیم و اعتماد یا امنیتی کـه بـه شریک زندگی خود داریم، مهمترین پیشبینی کننده هاي‌ تعهد بـه یک رابطه هستند. اما در حین اعتماد کردن، خوب اسـت کـه فقط با قلب خود اعتماد نکنید. همچنین باید نسبت بـه هر عنصر بی اعتمادی کـه سر زشت ان را بـه وجود می آورد، باز و هوشیار باشید. هر چه زودتر از این محدودیت استفاده کنید، بهتر اسـت.

 

آیا واقعاً میتوانید در مواقع ضروری بـه شریک زندگی خود اعتماد کنید یا خیر؟ اگر در پاسخ بـه این سوال تردیدی وجود داشت، پس شک اسـت کـه آیا همه ی چیز در رابطه شـما خوب اسـت. اگر نمیتوانید بـه شریک زندگی خود اعتماد کنید، چگونه می‌توانید واقعاً وی را دوست داشته باشید؟

 

حفظ یک رابطه عاشقانه طولانی مدت بسیار فراتر از ایده آل کردن عشق بـه روش امروزی اسـت. ما باید سر خودرا در زمان قرار ملاقات و خواستگاری درگیر کنیم تا بهترین تصمیمات ممکن را بگیریم. اعتماد بـه قلب ما بـه تنهایی اغلب می تواند بسیار گمراه کننده باشد.

 

عشق به تعهد نیاز دارد

برای ازدواج سالم عشق کافی نیست !!!

دریک رابطه، میتوانید تعهد را بـه عنوان احساس وابستگی یک فرد بـه یک رابطه و قصد او برای باقی ماندن در ان رابطه تعریف کنید. بنابر این، رضایت بیشتر از یک رابطه اغلب تعهد بیشتری بـه ان رابطه ایجاد میکند. بنابر این، فقدان تعهد در عشق ممکن اسـت بـه جای هر شکلی از خودشکوفایی در رابطه، منجر بـه احساس فراگیر انزوا، افسردگی و بی اهمیتی شود.

 

تعهد زیاد بـه یک رابطه اغلب منجر بـه تحمل منفعلانه یک مشکل رابطه می شود کـه اغلب بـه ان وفاداری می‌گویند، یا این‌که بـه طور فعال با مشکل مقابله کنید. تعهد کم اغلب باعث غفلت از یک موضوع دردسرساز یا تهدیدهای فعال برای یک رابطه می شود.برخلاف مؤلفه صمیمیت و اشتیاق عشق، تعهد بیشتر یک تلاش آگاهانه اسـت. این شامل درک کامل و یادگیری انچه برای رشد یک رابطه لازم اسـت. بنابر این، تعهد بـه حفظ یک رابطه عشقی نیازمند تلاش هماهنگ و عمدی برای توسعه اسـت.

 

یکی از راه هاي‌ بسیار موثر برای سرمایه گذاری در رابطه اي کـه تعهد را تقویت می‌کند، افزایش صمیمیت مشترک اسـت. در واقع، زوج‌ها هر چه نسبت بـه یک دیگر آسیب‌پذیرتر شوند، بـه‌ویژه از طریق خودافشایی متقابل، بسیار سود میبرند.

 

بـه این ترتیب، انها می توانند ارتباطات عمیق تری را بـه اشتراک بگذارند و تعهد بیشتری بـه رابطه داشته باشند. هرچه تعهد بیشتری بـه رابطه داشته باشند، زوجین تمایل بیشتری بـه صمیمیت دارند. عشق کافی نیست زیرا یک رابطه عاشقانه شامل پیوند دو نفر توسط دو چیز متفاوت اسـت: عشق انها و تعهد “آگاهانه”. شراکت یا ازدواج بازتابی از انتخاب و تعهد آنهاست و نه خود عشق.

 

بیشتر بخوانید: نکاتی برای تشخیص عشق واقعی + مراحل عشق + شرح انواع عشق

 

بیان دوباره چرا عشق کافی نیست…

بی شک گذشت زمان بر عشق بـه طور کلی اثر خورنده خواهد داشت اما تأثیر ان بـه درجات مختلف خواهد بود. بنابر این، با گذشت زمان، همه ی روابط ذاتاً در برابر تغییرات مختلف در محیط هاي‌ اجتماعی و فیزیکی خود آسیب پذیر هستند. این تغییرات می تواند تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم بر رابطه داشته باشد. چنین تغییراتی شامل تغییرات بیولوژیکی مرتبط با افزایش سن اسـت کـه باعث تغییر خود افراد می شود. شرکا تغییر می کنند، ادراکات و تعاملات انها تغییر میکند و عشق بـه عنوان محصول این تعاملات نیز تغییر می‌کند.

 

با توجه بـه این‌که چقدر می تواند پیچیده و دشوار شود، عشق برای عبور از طوفان هایي کـه بیشتر روابط از ان عبور می کنند کافی نیست. این بیشتر بـه دلیل تنوعی اسـت کـه می تواند در سه جزء عشق رخ دهد. تغییر دراین سه مولفه همیشه بر دو نوع عشق تأثیر می‌گذارد.

 

بیشتر شواهد تحقیقاتی نشان می دهد کـه زمان تأثیر ویرانگر تری بر عشق رمانتیک دارد تا عشق همراه. این بـه این دلیل اسـت کـه مولفه شور مسلماً متغیرترین مؤلفه از سه مؤلفه عشق اسـت. نظارت ان بـه همان اندازه سخت ترین اسـت. بنابر این، ممکن اسـت برای کسی میل شدیدی بـه دیگری تجربه کند و سپس بـه دلیل چندین تغییر کـه نمی‌تواند آگاهانه بازرسی کند، بـه سرعت تبخیر ان را تماشا کند.

 

و عشق رمانتیک همان چیزی اسـت کـه بیشتر مردم در مورد ان خیال پردازی می کنند و آرزوی تجربه ان را دارند. همچنین این تجربه عشقی اسـت کـه آن ها تصمیمات ازدواج خودرا بر اساس ان قرار می‌دهند. با توجه بـه انچه گفته شد، سخت اسـت باور کنیم کـه اکثر مردم باور دارند کـه عشق عاشقانه آن ها واقعاً می تواند آزمایش زمان را تحمل کند.

 

بـه همین ترتیب، انها در واقع معتقدند کـه چنین “عشق توله سگ” تمام مشکلات رابطه آن ها را حل میکند. با این حال، عشق همراه شانس بیشتری برای مقابله با طوفانی دارد کـه زندگی ممکن اسـت بـه همراه داشته باشد. با این حال، نسبت بـه تغییرات سه مولفه عشق آسیب پذیر اسـت.

 

نتیجه گیری….

با توجه بـه نکات بالا، اگر بخواهید با خودتان صادق باشید و از تجارب عشقی خود استفاده کنید، می دانید کـه عشق کافی نیست. در اعماق وجود، همه ی ما می‌دانیم کـه عشق همیشه راه حل نیست و همیشه پیروز نمی‌شود. واقعیت این اسـت کـه عشق یک چیز پیچیده اسـت و نه فقط سرخوشی کـه اکثر مردم فکر می کنند.

 

عشق بسیار عمیق اسـت و آنچه را در بر می‌گیرد همان چیزی اسـت کـه باعث ماندگاری ان می شود. داشتن مواد مناسب در نسبت هاي‌ مناسب ان چیزی اسـت کـه یک غذا را خوشمزه و رضایت بخش میکند. بیایید از شوخی کردن خود دست برداریم و این واقعیت را بپذیریم کـه عشق، بـه خودی خود، یک چالش اسـت. بنابر این، فکر نکنید کـه داشتن یک رابطه عاشقانه باید راحت باشد زیرا هر دوی شـما خودرا «دوست دارید».

جدیدترین مطالب سایت
عروسی متفاوت یک زوج ایرانی (فیلم)
عروسی متفاوت یک زوج ایرانی (فیلم)