مجموعه : اشعار زیبا
بروزرسانی : 24 فروردین 1398

بهترین اشعار عطار نیشابوری | شعر عاشقانه و عارفانه از عطار

بهترین اشعار عطار نیشابوری | شعر عاشقانه و عارفانه از عطار

شعر عاشقانه و عارفانه از عطار

گلچینی از اشعار کوتاه و عارفانه و عاشقانه عطار نیشابوری «دوبیتی» را در اینبخش بخوانید…25 فروردین روز بزرگداشت عطار نیشابوری گرامی باد…

من کی ام؟
یک شبنم از
دریای بی‌پایان تو…

بهترین اشعار عطار نیشابوری | شعر عاشقانه و عارفانه از عطار

شعر عاشقانه و عارفانه از عطار

عشق جمال جانان، دریای آتشین اسـت
گر عاشقی، بسوزی، زیرا کـه راه این اسـت …

بهترین اشعار عطار نیشابوری | شعر عاشقانه و عارفانه از عطار

اشعار عطار نیشابوری

این جهان و ان جهان ودر نهان
آشکارا در نهان ودر عیان

هم عیان و هم نهان پیدا توئی
هم درون گنبد خضرا توئی ‌

بهترین اشعار عطار نیشابوری | شعر عاشقانه و عارفانه از عطار

شعر های زیبای عطار نیشابوری

عزم ان دارم کـه امشب نیم مست

پای کوبان کوزه دُردی بـه دست

سر بـه بازار قلندر در نهم

پس بـه یک ساعت ببازم هرچه هست

تا کی از تزویر باشم خودنمای

تا کی از پندار باشم خودپرست

پرده پندار می‌باید درید

توبه زهاد می‌باید شکست

تو بگردان دور تا ما مردوار

دور گردون زیر پای آریم پست

مشتری را خرقه از سر برکشیم

زهره را تا حشر گردانیم مست

پس چو عطار از جهت بیرون شویم

بی جهت در رقص آییم از الست

بهترین اشعار عطار نیشابوری | شعر عاشقانه و عارفانه از عطار

بهترین اشعار عطار نیشابوری

ما ز خرابات عشق مست الست آمدیم

نام بلی چون بریم چون همه ی مست آمدیم

پیش ز ما جان ما خورد شراب الست

ما همه ی زان یک شراب مست الست آمدیم

خاک بد آدم کـه دوست جرعه بدان خاک ریخت

ما همه ی زان جرعه دوست بـه دست آمدیم

ساقی جام الست چون و سقیهم بگفت

ما ز پی نیستی عاشق هست آمدیم

خیز و دلا مست شو از می قدسی از آنک

ما نه بدین تیره جای بهر نشست آمدیم

دوست چو جبار بود هیچ شکستی نداشت

گفت شکست آورید ما بـه شکست آمدیم

گوهر عطار یافت قدر و بلندی ز عشق

اگرچه ز تأثیر جسم جوهر پست آمدیم

بهترین اشعار عطار نیشابوری | شعر عاشقانه و عارفانه از عطار

اشعار عارفانه عطار

عشق تو و بلای جان، جان من و وفای تو …

بهترین اشعار عطار نیشابوری | شعر عاشقانه و عارفانه از عطار

شعرهای زیبای عطار نیشابوری

عقل کجا پی برد شیوه سودای عشق؟!
باز نیابی بـه عقل سر معمای عشق

بهترین اشعار عطار نیشابوری | شعر عاشقانه و عارفانه از عطار

شعر دوبیتی از عطار نیشابوری

عقل تو چون قطره‌ اي اسـت مانده ز دریا جدا
چند کند قطره‌ اي فهم ز دریای عشق …

بهترین اشعار عطار نیشابوری | شعر عاشقانه و عارفانه از عطار

اشعار عاشقانه عطار

عشق جانان همچو شمعٖم از قدم تا سر بسوخت
مرغ جان را نیز چون پروانه بال و پر بسوخت

عشقش آتش بود کردم مجمرش از دل چو عود
آتش سوزنده بـر هم عود و هم مجمر بسوخت

بهترین اشعار عطار نیشابوری | شعر عاشقانه و عارفانه از عطار

دوبیتی هاي‌ عطار

چومویت مشکبار آمد سفر کن
سحرگه بر صبامویی گذر کن

مرا مویی ز حال خود خبر ده
ز مویت مژده باد سحر ده

بهترین اشعار عطار نیشابوری | شعر عاشقانه و عارفانه از عطار

اشعار ادبی عطار نیشابوری

بی تو نیست آرامم کز جهان تو را دارم
هرچه تو نِه‌ اي جانا، من ز جمله بیزارم

همچو شمع می‌سوزم همچو ابر می گریم
همچو بحر می‌جوشم، تا کجا رسد کارم…

بهترین اشعار عطار نیشابوری | شعر عاشقانه و عارفانه از عطار

بهترین اشعار عطار نیشابوری

اي دل اگر عاشقی در پی دلدار باش

بر در دل روز و شب منتظر یار باش

دلبر تو دایماً بر در دل حاضر اسـت

رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش

دیده ي جان روی او تا بنبیند عیان

در طلب روی او روی بـه دیوار باش

ناحیت دل گرفت لشگر غوغای نفس

پس تو اگر عاشقی عاشق هشیار باش

نیست کس آگه کـه یار کی بنماید جمال

لیک تو باری بـه نقد ساخته ي کار باش

در ره او هرچه هست تا دل و جان نفقه کن

تو بـه یکی زنده‌اي از همه ی بیزار باش

گر دل و جان تو را در بقا آرزوست

دم مزن ودر فنا همدم عطار باش

بهترین اشعار عطار نیشابوری | شعر عاشقانه و عارفانه از عطار

اشعار گلچین عطار نیشابوری

برقع از ماه برانداز امشب

ابرش حسن برون تاز امشب

دیده بر راه نهادم همه ی روز

تا درآیی تو بـه اعزاز امشب

کارم انجام نگیرد کـه چو دوش

سرکشی می کنی آغاز امشب

اگرچه کار تو همه ی پرده‌دری اسـت

پرده زین کار مکن باز امشب

همچو پروانه بـه پای افتادم

سر ازین بیش میفراز امشب

مرغ دل در قفس سینه ز شوق

می کند قصد بـه پرواز امشب

دانه از مرغ دلم باز مگیر

کـه شد از بانگ تو دمساز امشب

دل عطار نگر شیشه صفت

سنگ بر شیشه مینداز امشب

بهترین اشعار عطار نیشابوری | شعر عاشقانه و عارفانه از عطار

گر مرد رهی ز رهروان باش

در پرده سر خون نهان باش

بنگر کـه چگونه ره سپردند

گر مرد رهی تو ان چنان باش

خواهی کـه وصال دوست یابی

با دیده درآی و بی زبان باش

از بند نصیب خویش برخیز

دربند نصیب دیگران باش

در کوی قلندری چو سیمرغ

می‌باش بـه نام و بی نشان باش

بگذر تو ازین جهان فانی

زنده بـه حیات جاودان باش

منگر تو بـه دیده تصرف

بیرون ز دو کون این و ان باش

عطار ز مدعی بپرهیز

رو گوشه‌نشین و در بین باش

بهترین اشعار عطار نیشابوری | شعر عاشقانه و عارفانه از عطار

شعرهای عارفانه عطار

عشق را اندر دو عالم هیچ پذرفتار نیست

چون گذشتی از دو عالم هیچ کس را بار نیست

هردو عالم چیست رو نعلین بیرون کن ز پای

تا رسی آنجا کـه آنجا نام و نور و نار نیست

انچه می‌جویی تویی و آنچه میخواهی تویی

پس ز تو تا انچه گم کردی ره بسیار نیست

جان چو در جانان فرو شد جمله جانان ماند و بس

خود بـه جز جانان کسی را هیچ استقرار نیست

جمله این جا روی در دیوار جان خواهند داد

گر علاجی هست دیگر جز سر و دیوار نیست

گر تو باشی گنج نی و گر نباشی گنج هست

بشنو این مشنو کـه این اقرار با انکار نیست

تا دل عطار بیخود شد درین مستی فتاد

بیخودی آمد ز خود او نیست شد عطار نیست

ز عشقت سوختم اي جان کجایی
بماندم بی سر و سامان کجایی

نه جانی و نه غیر از جان چه چیزی
نه در جان نه برون از جان کجایی

بهترین اشعار عطار نیشابوری | شعر عاشقانه و عارفانه از عطار

بی تو دل و جان من سیر شد از جان و دل
جان و دل من تویی اي دل و اي جان من

هست دل عاشقت منتظر یک نظر
تا کـه برآید ز تو حاجت دو جهان من

بهترین اشعار عطار نیشابوری | شعر عاشقانه و عارفانه از عطار

اشعار زیبای عطار

گفتی مرا چو جویی در جان خویش یابی
چون جویمت کـه در جان، بس بی نشان نشستی

برخاست ز امتحانت یکبارگی دل من
من خود کیم کـه با من در امتحان نشستی

تا من تو را بدیدم، دیگر جهان ندیدم
گم شد جهان ز چشمم، تا در جهان نشستی

بهترین اشعار عطار نیشابوری | شعر عاشقانه و عارفانه از عطار

مشهور ترین شعرهای عطار

غرقه‌ دریای عشقت گشته‌ ام …

بهترین اشعار عطار نیشابوری | شعر عاشقانه و عارفانه از عطار

گر ببری بـه دلبری از سر زلف، جان من
زنده شوم بـه یک نفس از لب جانفزای تو

بهترین اشعار عطار نیشابوری | شعر عاشقانه و عارفانه از عطار

گر ز من بیزار گردد هرچه هست
نیست از تو روی بیزاری مرا….

بهترین اشعار عطار نیشابوری | شعر عاشقانه و عارفانه از عطار

زیباترین شعرهای عطار نیشابوری

بوسعید مهنه در حمام بود

قایمیش افتاد و مردی خام بود

شوخ شیخ آورد تا بازوی او

جمع کرد ان جمله پیش روی او

شیخ را گفتا:«بگو اي پاک جان!

تا جوانمردی چه باشد در جهان؟»

شیخ گفتا «شوخ مخفی کردن اسـت

پیش چشم خلق نا آوردن اسـت»

این جوابی بود بر بالای او

قایم افتاد ان زمان در پای او

چون بـه نادانی خویش اقرار کرد

شیخ خوش شد، قایم استغفار کرد

خالقا، پروردگارا، منعما

پادشاها، کارسازا، مکرما

چون جوانمردی خلق عالمی

هست از دریای فضلت شبنمی

قایم مطلق تویی اما بـه ذات

وز جوانمردی ببایی در صفات

شوخی و بی‌شرمی ما در گذار

شوخ ما را پیش چشم ما میار

بهترین اشعار عطار نیشابوری | شعر عاشقانه و عارفانه از عطار

شعر دوبیتی عطار

اي جان جان جانم تو جان جان جانی
بیرون ز جان جان چیست آنی و بیش از آنی

بهترین اشعار عطار نیشابوری | شعر عاشقانه و عارفانه از عطار

تک بیت هاي‌ عطار

داشتم امید آنک بو کـه درآیی بـه خواب
عمر شد و دل ز هجر، خون شد و خوابی نیافت…

بهترین اشعار عطار نیشابوری | شعر عاشقانه و عارفانه از عطار

جانا مرا چه سوزی، چون بال و پر ندارم
خون دلم چه ریزی، چون دل دگر ندارم…

بهترین اشعار عطار نیشابوری | شعر عاشقانه و عارفانه از عطار

در همه ی شهر خبر شد
کـه تو معشوق منی …

بهترین اشعار عطار نیشابوری | شعر عاشقانه و عارفانه از عطار

زیباترین اشعار عطار نیشابوری

هر کـه از ساقی عشق تو چو من باده گرفت

بی خود و
بی خرد و
بی خبر و
حیران شد!

بهترین اشعار عطار نیشابوری | شعر عاشقانه و عارفانه از عطار

رباعیات عطار

برخیز و بیا بتا برای دل ما
حل کن بـه جمال خویشتن مشکل ما

یک کوزه شراب تا بهم نوش کنیم
زان پیش کـه کوزه‌ها کنند از گل ما

بهترین اشعار عطار نیشابوری | شعر عاشقانه و عارفانه از عطار

چون عهده نمیشود کسی فردا را
حالی خوش دار این دل پر سودا را

می نوش بـه ماهتاب اي ماه کـه ماه
بسیار بتابد و نیابد ما را

بهترین اشعار عطار نیشابوری | شعر عاشقانه و عارفانه از عطار

غزلیات عطار نیشابوری

عاشقی و بی نوایی کار ماست
کار کار ماست چون او یار ماست

تا بود عشقت میان جان ما
جان ما در پیش ما ایثار ماست

بهترین اشعار عطار نیشابوری | شعر عاشقانه و عارفانه از عطار

سر نفس نهم پای کـه در حالت رقص
مرد راه از سر این عربده دست‌افشان شد

رو کـه در مملکت عشق سلیمانی تو
دیو نفست اگر از وسوسه در فرمان شد

بهترین اشعار عطار نیشابوری | شعر عاشقانه و عارفانه از عطار

گر نباشد هردو عالم، گو مباش
تو تمامی، با توام تنها خوش اسـت

بهترین اشعار عطار نیشابوری | شعر عاشقانه و عارفانه از عطار

تش عشق تو در جان خوش تر اسـت
جان ز عشقت آتش‌ افشان خوش تر اسـت

هر کـه خورد از جام عشقت قطره‌ اي
تا قیامت مست و حیران خوش تر اسـت …

بهترین اشعار عطار نیشابوری | شعر عاشقانه و عارفانه از عطار

یک شبی در تاخت جبریل امین

گفت اي محبوب رب العالمین

صد جهان جان منتظر بنشسته‌اند

در گشاده دل بتو در بسته‌اند

هفت طارم را ز دیدارت حیات

تا برآیی زین رواق شش جهات

انبیا را دیده ها روشن کنی

قدسیان را جانها گلشن کنی

اول آدم را کـه طفل پیرزاد

برگرفت از خاک و لطفش شیر داد

بود آدم بی پدر بی مادری

او بپروردش زهی جان پروری

حله پوشیدش از برهنه خویش

چیست برهنه یعنی از ایمان خویش

اولش اسما همه ی تعلیم داد

وز مسمی آخرش تعظیم داد

بعد از ان در صدر شد تدریس را

درس ما اوحی بگفت ادریس را

در مصیبت نوح راتصدیق کرد

نوحه شوق حقش تعلیق کرد

روی از آنجا سوی ابراهیم داد

صد سبق از خلتش تعلیم داد

در عقب یعقوب را درمانش داد

درد دین را کلبه احزانش داد

سوی یوسف رفت هم سیر فلک

وز ملاحت کرد حسنش خوش نمک

سوی اسماعیل شد جانیش داد

کشته بود از عشق قربانیش داد

کار موسی را بسی غورش نمود

برتر از صد طور صد طورش نمود

از نبی داود را صد راز گفت

سر مکنون زبورش باز گفت

پس سلیمان رادران پادشاه سری

داد در شاهی فقر انگشتری

کرد ایوب نبی را نومحل

ملک کرمان با بهشتش زد بدل

رهبر یونس شد از ماهی بماه

کردش از مه تا بماهی پادشاه

تشنه او بود خضر پاک ذات

بر لبش زد قطره آب حیات

چون سر بریده یحیی بدید

با حسین خویش در سلکش کشید

سوی عیسی آمد و مفتیش کرد

در هدایت تا ابد مهدیش کرد

دو کمان قاب قوسین اي عجب

در هم افکندند از صدق و طلب

چون چنین عقدیش حاصل شد ز دوست

قول و فعلش جمله قول و فعل اوست

بهترین اشعار عطار نیشابوری | شعر عاشقانه و عارفانه از عطار

فریاد کز غم تو فریادرس ندارم
با کـه نفس برآرم چون هم نفس ندارم

اي دستگیر جانم، دستم تو گیر ورنه
کس دست من نگیرد، چون دست رس ندارم…

بهترین اشعار عطار نیشابوری | شعر عاشقانه و عارفانه از عطار

عالم پُر اسـت از تو
غایب منم ز غفلت

تو حاضری ولیکن
من ان نظر ندارم…

منبع : کتاب اشعار عطار نیشابوری

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت