جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

با هر که به غیر از غم‌تو‌فاصله دارم
با من بنشین با تو‌دلی یک دله دارم
سر می رود از دست همه حوصله ی من
یعنی که برای تو فقط حوصله دارم

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

سخن بزرگان و جملات قصار

به افتخار مردی که وقتی اشتباه میکنه

مث یه مرد با صدای کلفت میگه:

عیــال شرمنده، حق با تو بود…

بفرستید برای هرچی مرد واقعیه

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

جايي كه اعتماد نيست، سخن بيهوده است.««فرانتس كافكا»»

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی

به همه ی عشق بورز، به تعداد كمي اعتماد كن و به هيچ كس بدي نكن.««ويليام شكسپير»»

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

عشق هميشگي است، اين ما هستيم كه ناپايداريم. عشق متعهد است و مردم عهد شكن، عشق هميشه قابل اعتماد است، اما مردم نيستند.««لئوبوسكاليا»»

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

اعتماد به تدريج مي آيد و يكجا مي رود.««موار دفاست»»

مردي كه ادعا مي كند، ديگر اعتقادي به عشق ندارد؛ كسي است كه ديگر عشق به او اعتمادي ندارد.««مارس كرانشه»»

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق,

سخن بزرگان اُرد بزرگ آنتوني رابينز جملات قصار

رايزني كه كار اجرايي مي كند، قابل اعتماد نيست.««اُرد بزرگ»»

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

هیچکس مثل مادر عشقش
پاک وبی منت نیست،
هیچ آدمی توی دنیا مثل اون خالصانه و بی اما و اگر واست وقت وعمرشو نمیذاره…

قدرشو بدونید.

مادر عشقی هست که هیچوقت
تکرار نمیشه،هیچوقت

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

نداشتن انعطاف يكي از بدترين نقطه ضعف ها است. مي توانيد بياموزيد كه شتابزدگي را كنار بگذاريد، ترس رابا اعتماد به نفس و تنبلي رابا نظم و انظباط جايگزين كنيد. اما براي سرسختي و انعطاف ناپذيري ذهن پادزهري وجود ندارد. اين خصلتي است كه باعث مي شود شخص با دست خويش گور خودرا بكند.

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

طبق معمولً به گدايان و بينوايان كه ريزه خواران ديگرانند، چند شاهي مي دهيم و گمان مي كنيم به آن ها كمك كرده ايم، نمي دانيم كه با اين كار، انها را بدبخت تر و رشته گدايي رابه گردنشان محكم تر مي سازيم. چه خوب [ بود ] اگر حس اعتماد و استقلال را كه در آن ها به خواب رفته بيدار مي كرديم و راه زندگي را پيش رويشان مي گذاشتيم.««لردآويبوري»»

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

از ارسطو پرسيدند بهترين سخن كدام است؟ در پاسخ گفت : انچه موافق عقل باشد، گفتند پس از ان چيست؟ گفت : سخني كه شنونده بپذيرد، گفتند بعد از ان چه؟ گفت : سخني كه از سرانجام ان اطمينان داشته باشيم كه ضرري متوجه ما نخواهد ساخت، گفتند بعد از ان چيست؟ گفت : اگر سخن يكي از اين سه شرط را نداشته باشد از صداي چهارپايان پست تر است.««از قابوسنامه»»

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

به هيچ دسته كليدي اعتماد نكنيد بلكه كليد سازي را فرا بگيريد.««آنتوني رابينز»»

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

بزرگترين توانايي، قابل اعتماد بودن است.««كورت برگ وال»»

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

سخنان بزرگان

كاركنان لغزش های اتفاقي رابه شرطي كه بر اساس توانايي رهبر باشد و وی را در حال رشد و بالندگي ببينند، مي بخشند. اما به كساني كه در منش خود مرتكب لغزش مي شود اعتماد نمي كنند.««جان ماكسول»»

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

كاركنان لغزش های صادقانه را تحمل مي كنند، اما اگر به اعتمادشان صدمه برسانيد، ديگر به سختي مي توانيد اعتماد آن ها رابه دست آوريد. مي توان سر رئيس را شيره ماليد، اما نمي توان سر همكاران و زيردستان را شيره ماليد.««مدير عامل پپسي كولا»»

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

اگر خود به خويشتن اعتماد نداريد، ديگران هم بشما اعتماد نخواهند كرد.««جان ماكسول»»

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

هر بار كه در برابر ترس مي ايستيد، قدرت، شهامت و اعتماد به نفس پيدا مي كنيد. بايد كاري را انجام دهيد كه فكر مي كنيد نمي توان انجام داد.««النور روزولت»»

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

زندگي براي هيچ كس راحت نيست. اما كه چه؟ بايد پشتكار و از همه ی مهمتر اعتماد به نفس داشته باشيم. بايد باور كنيم كه هر يك براي انجام كاري استعداد داريم و ان كار بايد انجام شود.««ماري كوري»»

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

زيانبارترين احساس پس از شكست، از دست دادن اعتماد به نفس و مشكوك شدن به توانايي و صلاحيت خويش است.««جان ماكسول»»

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

قابل اعتماد بودن فراتر از توانمندي تنها است.««جان ماكسول»»

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

جملات آموزنده

اگر كسي پيوسته دستور كارش اين باشد كه منافع خودش را مقدم بر منافع تيم بداند، غير قابل اعتماد بودن خودرا ثابت مي كند.««جان ماكسول»»

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

قابل اعتماد بودن چيزي فراتر از پذيرش مسئوليت است. پذيرش مسئوليت بايد با قضاوت درست همراه باشد.««جان ماكسول»»

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

بودنها هم بودنهای قدیم …!

نه اینترنت بود، نه تلفن

فقط نگاه بود، رو به رو،

چشم‌ در چشم ؛ به‌ همین‌ خلوص

به همین کیفیت ،

به همین سادگی ….

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

هرگز فوايد بلندمدت قابل اعتماد بودن را دست كم نگيريد.««جان ماكسول»»

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

به آدم اعتماد كنند، بهتر از ان است كه به آدم محبت كنند.««جرج مك دونالد»»

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

سخنان بزرگان

به خويشتن اعتماد كن، آنگاه راه زندگي را خواهي يافت.««گوته»»

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

تمام چيزي كه دراين زندگي لازم داريد بي خبري و اعتماد به نفس است و موفقيت حتمي است.««مارك تواين»»

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

بزرگترين موفقيت عبارت است از اعتماد يا سازش كامل بين اشخاص صميمي.««رالف والدو امرسون»»

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

هيچ كس به تصوير نقاش اعتماد نمي كند، اما مردم عكس را باور مي كنند.««انس آدام»»

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

پنج چيز است كه پنج چيز از ان نزايد: دلي كه خانه ی غرور است كانون محبت نشود. ياران دوران فرومايگي، نكوخويي ندانند و تنگ نظران ره به بزرگي نبرند. حسودان بر جمال و كمال جز به چشم كين ننگرند و دروغگويان از كسي وفا و اعتماد نبينند.««گوته»»

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

با رشد يقين و اطمينان، شادماني رشد مي يابد و با رشد شك و ترديد، تنش، بي قراري و بدبختي. شك و ترديد در نهايت به رنج و عذاب و نگراني مي انجامد.««اشو»»

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

بالاترين پيماني كه مي توانيم با دوست خود ببنديم اين است: “بيا تا ابد اعتماد بين ما حاكم باشد.”««رالف والدو امرسون»»

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

دي رفت و باز نيامد، فردا را اعتماد نشايد، حال را غنيمت دان كه دير نپايد.««خواجه عبداله انصاري»»

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

سخن بزرگان

آيا شما موفق خواهيد بود؟ بله حتماً، بله حتماً! با اطمينان نود و هشت درصد و هشت و سه چهارم درصد.««دكتر سوئز»»

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

انچه فرد تحصيلكرده را از فرد خودآموخته مشخص مي سازد، وسعت دانش نيست، بلكه مراتب گوناگون نيروي حيات و اعتماد به نفس است.««ميلان كوندرا»»

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

هميشه بخود اعتماد داشته باشيد. اگر يك بار كاري رابا موفقيت انجام داده باشيد، بازهم مي توانيد.««آنتوني رابينز»»

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

عشق، عشق مي آفريند. عشق، زندگي مي بخشد. زندگي، رنج به همراه دارد. رنج، دلشوره مي آفريند. دلشوره، جرات مي بخشد. جرات، اعتماد ميآورد. اعتماد، اميد مي آفريند. اميد، زندگي مي بخشد. زندگي، عشق به همراه دارد و عشق، عشق مي آفريند.««ماركوس بيكل»»

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

نشاط و خوشدلي، اعتماد به نفس شما را تقويت و زندگي را دلپذيرتر مي سازد و باعث مي شود كه نزديکان شما شادي بيشتري را احساس كنند. خوشدلي به معني خوش خيالي و فرار از مشكلات نيست، بلكه نشانه ی هوش و ذكاوت شما است.««آنتوني رابينز»»

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

به آدمها اعتماد كن تا با تو صادق باشند.««رالف والدو امرسون»»

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

همه ی محبتت رابه پای دوستت بريز ولی همه ی اسرارت را در اختيار او نگذار. حضرت علی «ع»

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

جملات قصار مطالب خواندنی سخنان آموزنده

اگر میخواهید دشمنان خودرا تنبیه کنید، به دوستان خود نیکی کنید. کوروش بزرگ

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

ابله‌ترین دوستان ما، خطرناک‌ترین دشمنان هم هستند. سقراط

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

اعتماد در عشق

پرسیدم دوست بهتر است یا برادر؟ گفت دوست برادری است که انسان مطابق میل خود انتخاب میکند. امیل فاگو

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

خدایا! مرا از دوستانم محافظت بفرما. چون می دانم چگونه خویشتن را در مقابل دشمنانم حفظ کنم! ولتر

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

دوستان فراوان نشان دهنده کامیابی در زندگی نیست، بلکه نشان نابودی زمان، به گونه‌اي گسترده است. ارد بزرگ

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

ان که از دشمن داشتن میترسد، هرگز دوست واقعی نخواهد داشت. هزلت

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

اعتماد در زندگی

صفات هر کس مربوط به محسنات و نقایص اخلاقی دوستان اوست. کارلایل

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

هرگز بخاطر دوستت، از انجام وظیفه‌اي چشم مپوش. سن لانبر

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

دوست مثل پول، بدست آوردنش از نگه داشتنش راحت‌تر است. باتلر

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

دوستان را در خلوت توبیخ کن ودر ملاءعام تحسین. اسکاروایلد

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

بعضی‌ها طوری هستند که دوستان‌شان هر قدر از انها پایینتر باشند بیشتر دوست‌شان دارند. چترفیلد

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

جملات بزرگان

همه ی کسانی که با تو می خندند دوستان تو نیستند. «ضرب المثل در مورد دوست در زبان آلمانی»

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

اعتماد کردن

چیزی در جهان بهتر از دوست واقعی نیست. آکویناس

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

در دوستی درنگ کن، اما وقتی دوست شدي ثابت قدم و پایدار باش. سقراط

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

برای آنکه همواره دوستان‌مان را نگاه داریم بهتر است همواره فاصله و بازه‌اي میان خود و انها داشته باشیم. ارد بزرگ

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

دوستان عبارت از خانواده‌اي هستند که انسان اعضای ان رابه اختیار خود انتخاب کرده است. آلفونس کار

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

هیچ دوستی بهتر از تنهایی، برای اهل اندیشه نیست. ارد بزرگ

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

سخنان از بزرگان

اگر سزاوار ان است که دوست با جزر زندگی‌ات آشنا شود، بگذار تا با مد ان نیز آشنا گردد، زیرا چه امیدی است به دوستی که می خواهي در کنارش باشی، تنها برای ساعات و یا قلمرو مشخصی؟ جبران خلیل جبران

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

دوستی برای خود برگزین که به گاه سختی و درماندگی مددکارت باشد. بزرگمهر

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

در روز عشاق برای دوستت کارتی بفرست و روی ان بنویس؛ از طرف کسیکه فکر می کند تو بی نظیری. براون

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

نوشته های عاشقانه

خموشی در برابر بدگویی از دوستان، گونه‌اي دشمنی است. ارد بزرگ

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

دوست به جای چتریست که باید روزهای بارانی همراه شما باشد. پل نرولا

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

بجاست دوستی بخواهی که به روزهایت تلاش و به شب‌هایت آرامش بخشد. جبران خلیل جبران

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

دوستان برای نخجیر دشمنان، چون تیر و پیکان‌اند. بزرگمهر

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

رابطه قلبی دو دوست نیاز به بیان الفاظ و عبارات ندارد. جبران خلیل جبران

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

جملات قصار بزرگان

هر بدی میتوانی به دشمن نرسان که ممکن است روزی دوستت گردد و هر سری داری با دوستت در بین نگذار که ممکن است روزی دشمنت گردد. سعدی

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

هیچگاه هماورد و دشمن خویش را کوچک مپندار چون او بهترین دوست توست؛ اوست که به تو انگیزه پیشرفت میدهد. ارد بزرگ

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

نـاتـوان ترين مردم کسی است که از يافتن دوست ناتوان است و ناتوان تر از او کسی است که دوستِ يافته را تباه گرداند. حضرت علی «ع»

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

جملات قصار زیبا بزرگان 

ارزش نگاه دوست را هنگامی پی می بري که در بند دشمن و بدسگالان باشی. ارد بزرگ

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

بهترین و حقیقی‌ترین دوستانم از تهی دستانند. توانگران از دوستی چیزی نمیدانند. موزارت

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

اگر میخواهی دوستیت پا برجا بماند هیچ گاه با دوستت شریک مشو. ارد بزرگ

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

دوست زمان احتیاج، دوست حقیقی است. ضرب المثل انگلیسی

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

دوست واقعی کسی است که دست‌های‌ تو را بگیرد ولی قلب ترا لمس کند. گابریل گارسیا مارکز

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

مطالب خواندنی کوتاه

بیشتر بدبختی‌های‌ ما قابل تحمل‌تر از تفسیرهایی است که دوستان‌مان درباره آن ها می کنند. کولتون

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

از دشمن خودت یک‌بار بترس و از دوست خودت هزار بار. چارلی چاپلین

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

نشان دوست نیکو ان است که خطای تو بپوشد و رازت آشکار نکند. بوعلی سینا

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

بهترین وسیله دفع دشمنان، ازدیاد دوستان است. بیسمارک

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

سخنان حکیمانه بزرگان

من در جهان یک دوست داشته‌ام و ان خودم بوده ام! ناپلئون

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

دوستی که نومیدنامه میخواند، همیشه سوار تو و پیشدار دورخیزهای بلندت خواهد شد. ارد بزرگ

جملات زیبا از بزرگان در مورد اعتماد و دوستی و عشق

اخــم هـای تــــــو

بــالا تـرین لذت دُنیـــاست

ای بَهانه ی تَمام لـوس شدن هـای مَــن !

“دوستت دارم”

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت