آشنایی با google site map

آشنایی با google site map

در روش سنتی موتور روبوت موتور جستجو با دنبال كردن لینك ها صفحات را پیدا می كند و با مقایسه آنها با بانك اطلاعاتی خود می تواند یك بانك اطلاعاتی به روز و آماده داشته باشد. این بدان معناست كه احتیاجی نیست كه آدرس همه صفحات خود را در این نقشه قرار دهد. روبوت كاونده گوگل هنوز هم همه لینك های موجود در صفحات شما را می پیماید. چه در نقشه سایت ذكر شده باشد و چه نشده باشد. ولی آنچه مسلم است بوسیله نقشه سایت شما آدرس صفحاتی را به گوگل معرفی می كنید كه راهنمایی برای روبوتهای كاونده آن است.

 

با خواندن مراحل زیر چگونگی عملكرد نقشه سایت گوگل اطلاعات بیشتری بدست می آورید.

 

1ــ وب مستر یا مدیر سایت آدرس یك سری صفحات مفید سایت خود را همراه با ویژگیهایی (مانند تاریخ آخرین تغییرات، الویت و دوره های زمانی ایجاد تغییرات) به نقشه سایت اضافه می كند. این صفحه طبق پروتكل نقشه سایت كه توسط گوگل تعریف شده است باید با فورمت XML ذخیره شود. نام این فایل معمولاً sitemap.xml است كه در دایركتوری اصلی (root directory) قرار می گیرد.

 

گوگل فایل متنی یا txt. ساده را هم قبول می كند، اما نقشه سایتی كه با فورمت XML ذخیره شده است در اولویت بالاتری قرار می گیرد.

 

2ــ وب مستر یا مدیر سایت آدرس اینترنتی نقشه سایت را به گوگل ارائه می دهد. گوگل آن را برای ساختار صحیح بررسی می كند و نتیجه را نمایش می دهد. بعد از اینكه گوگل نقشه سایت را پذیرفت. گوگل طبق برنامه خود شروع به كندو كاو در آن می كند. مدت كوتاهی بعد از اینكه مدیر سایت نقشه سایت جدید را وارد سایت كرد روبوت های گوگل وارد وب سایت می شوند و مطالب جدید و اصلاح شده را در لیست خود اضافه می كنند.

 

3ــ بعد از ایجاد هر تغییری در سایت مدیر سایت نقشه سایت خود را به روزرسانی كرده و آدرس صفحاتی را كه در آنها تغییراتی ایجاد كرده در نقشه سایت خود اضافه می كند. و آنرا دوباره به گوگل ارائه می دهد.

 

به همین سادگی! حتی احتیاج به دانش خاصی در مورد فورمت XML یا نرم افزارهای مربوط به آن ندارید. یكبار كه نقشه سایت گوگل اجرا شد. ارائه مجدد آن به گوگل می تواند به صورت اتومات انجام گیرد.

 

در روش سنتی موتور روبوت موتور جستجو با دنبال كردن لینك ها صفحاترا پیدا می كند و با مقایسه آنها با بانك اطلاعاتی خود می تواند یك بانك اطلاعاتی به روز و آماده داشته باشد. این بدان معناست كه احتیاجی نیست كه آدرس همه صفحات خود را در این نقشه قرار دهد. روبوت كاونده گوگل هنوز هم همه لینك های موجود در صفحات شما را می پیماید. چه در نقشه سایت ذكر شده باشد و چه نشده باشد. ولی آنچه مسلم است بوسیله نقشه سایت شما آدرس صفحاتی را به گوگل معرفی می كنید كه راهنمایی برای روبوتهای كاونده آن است.

 

با خواندن مراحل زیر چگونگی عملكرد نقشه سایت گوگل اطلاعات بیشتری بدست می آورید.

 

1ــ وب مستر یا مدیر سایت آدرس یك سری صفحات مفید سایت خود را همراه با ویژگیهایی (مانند تاریخ آخرین تغییرات، الویت و دوره های زمانی ایجاد تغییرات) به نقشه سایت اضافه می كند. این صفحه طبق پروتكل نقشه سایت كه توسط گوگل تعریف شده است باید با فورمت XML ذخیره شود. نام این فایل معمولاً sitemap.xml است كه در دایركتوری اصلی (root directory) قرار می گیرد.

 

گوگل فایل متنی یا txt. ساده را هم قبول می كند، اما نقشه سایتی كه با فورمت XML ذخیره شده است در اولویت بالاتری قرار می گیرد.

 

2ــ وب مستر یا مدیر سایت آدرس اینترنتی نقشه سایت را به گوگل ارائه می دهد. گوگل آن را برای ساختار صحیح بررسی می كند و نتیجه را نمایش می دهد. بعد از اینكه گوگل نقشه سایت را پذیرفت. گوگل طبق برنامه خود شروع به كندو كاو در آن می كند. مدت كوتاهی بعد از اینكه مدیر سایت نقشه سایت جدید را وارد سایت كرد روبوت های گوگل وارد وب سایت می شوند و مطالب جدید و اصلاح شده را در لیست خود اضافه می كنند.

 

3ــ بعد از ایجاد هر تغییری در سایت مدیر سایت نقشه سایت خود را به روزرسانی كرده و آدرس صفحاتی را كه در آنها تغییراتی ایجاد كرده در نقشه سایت خود اضافه می كند. و آنرا دوباره به گوگل ارائه می دهد.

 

به همین سادگی! حتی احتیاج به دانش خاصی در مورد فورمت XML یا نرم افزارهای مربوط به آن ندارید. یكبار كه نقشه سایت گوگل اجرا شد. ارائه مجدد آن به گوگل می تواند به صورت اتومات انجام گیرد.

 

در روش سنتی موتور روبوت موتور جستجو با دنبال كردن لینك ها صفحات را پیدا می كند و با مقایسه آنها با بانك اطلاعاتی خود می تواند یك بانك اطلاعاتی به روز و آماده داشته باشد. این بدان معناست كه احتیاجی نیست كه آدرس همه صفحات خود را در این نقشه قرار دهد. روبوت كاونده گوگل هنوز هم همه لینك های موجود در صفحات شما را می پیماید. چه در نقشه سایت ذكر شده باشد و چه نشده باشد. ولی آنچه مسلم است بوسیله نقشه سایت شما آدرس صفحاتی را به گوگل معرفی می كنید كه راهنمایی برای روبوتهای كاونده آن است.


 
 با خواندن مراحل زیر چگونگی عملكرد نقشه سایت گوگل اطلاعات بیشتری بدست می آورید.


 
 1ــ وب مستر یا مدیر سایت آدرس یك سری صفحات مفید سایت خود را همراه با ویژگیهایی (مانند تاریخ آخرین تغییرات، الویت و دوره های زمانی ایجاد تغییرات) به نقشه سایت اضافه می كند. این صفحه طبق پروتكل نقشه سایت كه توسط گوگل تعریف شده است باید با فورمت XML ذخیره شود. نام این فایل معمولاً sitemap.xml است كه در دایركتوری اصلی (root directory) قرار می گیرد.


 
 گوگل فایل متنی یا txt. ساده را هم قبول می كند، اما نقشه سایتی كه با فورمت XML ذخیره شده است در اولویت بالاتری قرار می گیرد.


 
 2ــ وب مستر یا مدیر سایت آدرس اینترنتی نقشه سایت را به گوگل ارائه می دهد. گوگل آن را برای ساختار صحیح بررسی می كند و نتیجه را نمایش می دهد. بعد از اینكه گوگل نقشه سایت را پذیرفت. گوگل طبق برنامه خود شروع به كندو كاو در آن می كند. مدت كوتاهی بعد از اینكه مدیر سایت نقشه سایت جدید را وارد سایت كرد روبوت های گوگل وارد وب سایت می شوند و مطالب جدید و اصلاح شده را در لیست خود اضافه می كنند.


 
 3ــ بعد از ایجاد هر تغییری در سایت مدیر سایت نقشه سایت خود را به روزرسانی كرده و آدرس صفحاتی را كه در آنها تغییراتی ایجاد كرده در نقشه سایت خود اضافه می كند. و آنرا دوباره به گوگل ارائه می دهد.
 


 به همین سادگی! حتی احتیاج به دانش خاصی در مورد فورمت XML یا نرم افزارهای مربوط به آن ندارید. یكبار كه نقشه سایت گوگل اجرا شد. ارائه مجدد آن به گوگل می تواند به صورت اتومات انجام گیرد.