بروزرسانی : 21 دی 1402

تعبیر خواب دیدن مار

تعبیر خواب دیدن مار

تعبیر خواب دیدن مار

مار یک موجود خزنده هست که اضافه بر چهره ترسناکش میتواند در خواب هم برملا شدن رازهایی باشد .

تعبیر خواب مار دوسر ، تعبیر خواب مار چند سر ، کبری ، سفید ، بزرگ و تعبیر خواب مار از امام صادق و ابن سیرین تعبیر خواب مار آبی و غیر سمی .

تعبیر خواب مار، خطر یا دشمن خانگی هست. خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چه می شود و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می‌آید و دشمنی هست جذاب و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر یا در منزل شما هست.

و از وجودش بی اطلاعید اما تعبیر خواب مار این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو می‌برد. در تعبیر خواب مار بعضی نوشته اند، مار ثروت هست و دارائی نهفته و موجود که تعبیر خواب مار در این مورد نیز شما از وجودش بی خبرید. این تعبیر از آنجا ریشه میگیرد که …..

تعبیر خواب دیدن مار

به طور کلی دیدن مار در خواب چه تعبیری دارد

در افسانه ها گفته اند تعبیر خواب مار و خوانده ایم که دفائن و خزائن گنجینه هاي نهفته در زیر خاک و ویرانه هاي قصور کهن و باستانی را مارها و اژدها و افعی ها حراست و پاسداری میکنند و چون این باور در اعماق ذهن ما هست مشاهده مار در خواب میتواند به پول اندوخته و نهفته اشاره اي باشد که ما از وجودش بی اطلاع هستیم.گفتم که در خواب مار دشمنی هست جذاب و خوش نقش و نگار و دل فریب و آرام که بی صدا می‌آید و زهرش را می ریزد و تعبیر خواب مار می رود.

چنین موجودی میتواند یک زن جذاب تعبیر خواب مار نیز تعبیر شود . زنی که در عین دولت داشتن خطرناک هست و در عین خطرناک بودن دوست داشتنی هست. در خواب خیره نگریستن به چشم مار را تعبیری میمون ندانسته اند. چندین حیوان و جانور میباشند که در خواب به چشم انها تعبیر خواب مار خیره شدن مفید نیست از آن جمله هست مار. اگر در خواب دیدید ماری را کشتید ، تعبیرش این هست بر دشمنی موفق میشوید ولی به زودی ندامت و پشیمانی به سراغ شما می‌آید.

به طور کلی دیدن مار در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب دیدن مار

به طور کلی دیدن مار در خواب چه تعبیری دارد

به گزارش تالاب مار،خطر یا دشمن خانگی هست.تعبیر خواب مار خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چه می شود و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می‌آید و دشمنی هست جذاب و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر یا در منزل شما هست و از وجودش بی اطلاع عید تعبیر خواب مار اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو می برد.

بعضی نوشته اند، مار ثروت هست و دارائی نهفته و موجود که در این مورد نیز شما از وجودش بی خبرید. این تعبیر از آنجا ریشه میگیرد که در افسانه ها گفته اند و خوانده ایم که دفائن و خزائن گنجینه هاي نهفته در زیر خاک و ویرانه هاي قصور تعبیر خواب مار کهن و باستانی را مارها و اژدها و افعی ها حراست و پاسداری میکنند

و چون این باور تعبیر خواب مار در اعماق ذهن ما هست مشاهده مار میتواند به پول اندوخته و نهفته اشاره اي باشد که ما از وجودش بی اطلاع هستیم.گفتم که مار دشمنی هست جذاب و خوش نقش و نگار و دل فریب و آرام که بی صدا می‌آید و زهرش را می ریزد و میرود. چنین موجودی میتواند یک زن خوشگل نیز باشد. زنی که در عین دولت داشتن خطرناک هست و در عین خطرناک بودن دوست داشتنی هست.

در خواب خیره نگریستن به چشم مار تعبیر خواب مار میمون ندانسته اند. چندین حیوان و جانور میباشند که در خواب به چشم انها خیره شدن مفید نیست از آن جمله هست مار. اگر دیدید ماری را کشتید بر تعبیر خواب مار دشمنی موفق میشوید ولی به زودی ندامت و پشیمانی به سراغ شما می‌آید.

تعبیر خواب دیدن مار

تعبیر خواب مار

محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب مار، علت دشمنی مخفی بود. اگر مار را در منزل بیند، علت دشمنی خانگی بود. اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه هست. اگر بیند که با مار جنگ کرد، علت هست با دشمن خصومت کند. اگر بیند که مار بر وی خیره شد، علت هست که دشمن بر وی غالب گردد.

اگر خود را خیره بیند دشمن را قهر کند. اگر بیند که گوشت مار خورد، علت شاهی هست. اگر بیند که مار به دو پاره کرد، علت هست که مال دشمن خورد. اگر بیند که ماری مرده تعبیر خواب مار، علت که آفتی از وی رفع شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که ماری سفید بگرفت

به طور کلی دیدن مار در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق
مشاهده مار درخواب ده وجه هست.

به طور کلی دیدن مار در خواب چه تعبیری دارد

اول: دشمن مخفی. دوم: زندگانی. سوم: سلامتی. چهارم: پادشاهی. پنجم: سپه سالاری. ششم: دولت، هفتم: زن. هشتم: مراد. نهم: پسر. دهم: سیلاب.

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین
مشاهده ما تعبیر خواب مارر به خواب، علت دشمنی مخفی بود. اگر مار را در منزل بیند، علت دشمنی خانگی بود. اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه هست. اگر بیند که با مار جنگ کرد، علت هست با دشمن خصومت کند.

اگر بیند که مار بر وی خیره شد، علت هست که دشمن بر وی غالب گردد. اگر خود را خیره بیند دشمن را قهر کند. اگر بیند که گوشت مار خورد، علت شاهی هست. اگر بیند که مار به دو پاره کرد، علت هست که مال دشمن خورد.تعبیر خواب مار اگر بیند که ماری مرده، علت که آفتی از وی رفع شود.

به طور کلی دیدن مار در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب دیدن مار

به طور کلی دیدن مار در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی
اگر بیند که تعبیر خواب مار بگرفت، علت بزرگی بود. اگر بیند که مار از وی بگریخت، علت ضعفِ دشمن هست. اگر ماران سیاه بیند، علت هست دشمن بسیار بود.

اگر مار را سبز بیند، علت هست که دشمن او زاهد و صالح بود. اگر زرد بیند، علت هست دشمن او بیمارگونه بود. اگر مار را سرخ بیند، علت هست تعبیر خواب مار دشمن او معاشر هست. اگر بیند که ماران بسیار پیش او جمع شدند، علت هست خویشان دشمن او باشند.

به طور کلی دیدن مار در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی
مار،خطر یا دشمن خانگی هست. خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چه می شود و چه کسی در کمین شماست تعبیر خواب مار به سراغتان می‌آید و دشمنی هست جذاب و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر یا در منزل شما هست و از وجودش بی اطلاع عید اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را تعبیر خواب مار در تن شما فرو می برد.

بعضی نوشته اند، مار ثروت هست و دارائی نهفته و موجود که در این مورد نیز شما از وجودش بی خبرید. این تعبیر از آنجا ریشه میگیرد که در افسانه ها گفته اند و خوانده ایم که دفائن و خزائن گنجینه هاي نهفته در زیر خاک و ویرانه هاي قصور کهن و باستانی را مارها و اژدها و افعی ها حراست و پاسداری میکنند و چون این باور تعبیر خواب مار در اعماق ذهن ما هست مشاهده مار میتواند به پول اندوخته و نهفته اشاره اي باشد که ما از وجودش بی اطلاع هستیم.گفتم که مار دشمنی هست خوشگل و خوش نقش و نگار و دل فریب و آرام که بی صدا می‌آید و زهرش را می ریزد و می رود.

چنین موجودی می‌تواند یک زن جذاب نیز باشد. زنی که در عین دولت داشتن خطرناک تعبیر خواب مار هست و در عین خطرناک بودن دوست داشتنی هست. در خواب خیره نگریستن به چشم مار را میمون ندانسته اند. چندین حیوان و جانور میباشند که در خواب به چشم انها خیره شدن مفید نیست از آن جمله هست مار. تعبیر خواب مار اگر دیدید ماری را کشتید بر دشمنی موفق میشوید ولی به زودی ندامت و پشیمانی به سراغ شما می‌آید.

به طور کلی دیدن مار در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب دیدن مار

به طور کلی دیدن مار در خواب چه تعبیری دارد

اگر بیند که ماری تعبیر خواب مار سفید بگرفت، علت بزرگی بود. اگر بیند که مار از وی بگریخت، علت ضعف دشمن هست. اگر ماران سیاه بیند، علت هست دشمن بسیار بود. اگر مار را سبز بیند، علت هست که دشمن او زاهد و صالح بود. اگر زرد بیند، علت هست دشمن او بیمارگونه بود.

اگر مار را سرخ بیند، علت هست دشمن او معاشر هست. اگر بیند که ماران بسیار پیش او جمع شدند، علت هست خویشان دشمن او باشند

مشاهده خواب مار در بین مردم تعبیر خواب مار بسیار شایع هست. اما تعبیر خواب مار چیست؟ در این مطلب بررسی خواهد شد که مشاهده مار در خواب چه معانی و تعابیری میتواند داشته باشد.

به طور کلی دیدن مار در خواب چه تعبیری دارد

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

مشاهده مار درخواب ده وجه هست.

اول: دشمن مخفی.

دوم: زندگانی.

سوم: سلامتی

چهارم: پادشاهی.

پنجم: سپه سالاری.

ششم: دولت.

هفتم: زن.

هشتم: مراد.

نهم: پسر.

دهم: سیلاب «سیل».

به طور کلی دیدن مار در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب دیدن مار

دیدن مار در خواب

به طور کلی دیدن مار در خواب چه تعبیری دارد

محمد بن سیرین گوید :

مشاهده مار به خواب،تعبیر خواب مار علت دشمنی مخفی بود. اگر مار را در منزل بیند، علت دشمنی خانگی بود. اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه هست. اگر بیند که با مار جنگ کرد، علت هست با دشمن خصومت کند. اگر بیند که مار بر وی خیره شد، علت هست که دشمن بر وی غالب گردد.

اگر خود را خیره بیند دشمن را قهر کند. اگر بیند که گوشت مار خورد، علت شاهی هست. اگر بیند که مار به دو پاره کرد، علت هست که مال دشمن خورد. اگر بیند تعبیر خواب مار که ماری مرده، علت که آفتی از وی رفع شود.

به طور کلی دیدن مار در خواب چه تعبیری دارد

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

مشاهده مار در خواب، ممکن هست بر عداوت زن و فرزندان با فرد بیننده خواب دلالت داشته باشد و ممکن هست بر همسایهای حسود و شرور دلالت کند. مار در خواب تعبیر خواب مار بر دشمنی ثروتمند دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که ماری را به خانهاش آورد، دشمنش وی را فریب می‌دهد و اگر مار را کشت، بر دشمنش غلبه خواهد کرد. اگر کسی ببیند که تعبیر خواب مار ماری را بر بستر خوابش کشت، زنش خواهد مُرد.

اگر ببیند که خانهاش پر از مار شده هست و او از انها ترسی ندارد، دشمنان او از مسلمانان و هوس بازان وارد منزل او می شوند. اگر مار مردهای را دید«بدون هیچگونه تلاش و کوششی از طرف او»، خداوند دشمنش را از بین خواهد برد. اگر ببیند که چند مار وارد خانهی او شده و بیرون میآیند، بدون این که زیانی به او برسانند،تعبیر خواب مار علت بر این هست که دشمنانش از اقوام و خویشاوندانش میباشند.

به طور کلی دیدن مار در خواب چه تعبیری دارد

اب‍راه‍ي‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ي گوید:

اگر بیند که ماری سفید بگرفت،تعبیر خواب مار علت بزرگی بود. اگر بیند که مار از وی بگریخت، علت ضعفِ دشمن هست. اگر ماران سیاه بیند، علت هست دشمن بسیار بود. اگر مار را سبز بیند،تعبیر خواب مار علت هست که دشمن او زاهد و صالح بود. اگر زرد بیند، علت هست دشمن او بیمارگونه بود. اگر مار را سرخ بیند، علت هست دشمن او معاشر هست. اگر بیند که ماران تعبیر خواب مار بسیار پیش او جمع شدند، علت هست خویشان دشمن او باشند.

به طور کلی دیدن مار در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب دیدن مار

به طور کلی دیدن مار در خواب چه تعبیری دارد

جابر مغربی گوید :

اگر کسی بیند که از سوراخ دهان تعبیر خواب مار یا بینی یا گوش یا ذکر یا مقعد او ماری بیرون آمد، علت که فرزند دشمن او هست. اگر بیند که مار را بگرفت و گزندی به وی نرسید، علت هست تعبیر خواب مار که بزرگی یابد و بر دشمن غالب شود و مقصودش حاصل شود.

به طور کلی دیدن مار در خواب چه تعبیری دارد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

مار،خطر یا دشمن تعبیر خواب مار خانگی هست. خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چه می‌شود و چه کسی در کمین شماست به سراغتان تعبیر خواب مار می‌آید و دشمنی هست خوشگل و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر یا در منزل شما هست و از وجودش بی اطلاع عید اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو می‌برد. بعضی نوشته اند، مار ثروت هست و دارائی نهفته و موجود که در این مورد نیز شما از وجودش بی خبرید.

این تعبیر از آنجا تعبیر خواب مار ریشه می‌گیرد که در افسانه ها گفته اند و خوانده ایم که دفائن و خزائن گنجینه هاي نهفته در زیر خاک و ویرانه هاي قصور کهن و باستانی را مارها و اژدها و افعی ها حراست و پاسداری میکنند و چون این باور در اعماق ذهن ما هست مشاهده مار تعبیر خواب مار می‌تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره اي باشد که ما از وجودش بی اطلاع هستیم.گفتم که مار دشمنی هست جذاب و خوش نقش و نگار و دل فریب و آرام که بی صدا تعبیر خواب مار می‌آید و زهرش را می ریزد و می رود.

چنین موجودی میتواند یک زن خوشگل نیز باشد. زنی که در عین دولت داشتن خطرناک هست و در عین خطرناک بودن دوست داشتنی هست. در خواب خیره نگریستن به چشم مار را میمون ندانسته اند.تعبیر خواب مار چندین حیوان و جانور میباشند که در خواب به چشم آن ها خیره شدن مفید نیست از آن جمله هست مار. اگر دیدید ماری را کشتید بر دشمنی موفق می‌شوید ولی به زودی ندامت و پشیمانی به سراغ شما می‌آید.

به طور کلی دیدن مار در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب دیدن مار

علامه مجلسی رحمه الله علیه می فرمایند:

مشاهده مار را در خواب قرض و وام می‌داند

لوک اویتنهاو می‌گوید :

مار : وجود موانع به هر شکل و نوعی

مار چند سر : جذبه

تبدیل به مار شدن : عدم احترام

گرفتن آن : وسوسه

اگر نتوان از دست آن فرار کرد: ناامید بودن نسبت به آینده

نیش خوردن ازمار: از بین رفتن آرامش در خانواده

ماری که خودرا کش و قوس می دهد : شما با تکیه بر شانستان از یک خطر خواهید جست

کشتن آن : پیروزی در مقابل دشمن

مار افعی : اطراف شما پر از آدمهای یاوه گوست

گرفتن افعی : شما برای مشکلاتتان راه حلی خواهید یافت

نیش خوردن از افعی : بدبختی

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

مشاهده مار بلائی باشد که از دشمن به وی رسد که از او خوشحال شود

مشاهده بیرون آمدن مار از شکم فرزند دشمنی کند

مشاهده گزیدن مار از دشمن گزند رسد

مشاهده مار بزرگ دشمن بزرگ باشد

به طور کلی دیدن مار در خواب چه تعبیری دارد

تام چت ویندو میگوید :

مار درخواب ، اولیه نشانگر غریزه جنسى هست و ازسوى دیکر

ممکن هست باعث بروز ریشه دارترین ورضایتبخش ترین رابطه ها

شود .

اگر در خواب بببند که مارى به دور بدنش پیچیده ، تعبیر آنست

که خواب بین اسیر و کرفتار هیجانات خویش هست .

اگر ببیند مارى دمش را به دهان برده هست ، نشانگر میل به

مقاربت و همخوابکى هست .

اگر ببیند که مارى اورا بلعید ، نشانگر عمرى هست که از خواب

بین مى کذرد و تعبیر آن جنین هست که فرد از تلف شدن عمرش

ناراحت هست .

اگر ببیند مارى به دور چوبى جنبره زده هست ، نشانگر شفا ،

تولد مجدد و شادابى هست .

اگر در خواب مارى را در جمنزار ببیند، نشانگر بى وفایى ،

افسوس خوردن و اتهام هست .

اسماعیل بن اشعث گوید :

اگر ببیند تعدادی مار دورش را گرفتند، خویشان و بستگانش با او دشمن میباشند.

به طور کلی دیدن مار در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب دیدن مار

به طور کلی دیدن مار در خواب چه تعبیری دارد

آنلی بیتون م‏یگوید :

۱ـ اگر زنی خواب ببیند ماری مرده به او نیش میزند تعبیر خواب مار، نشانه آن هست که از بدخواهی و شرارت کسی عذاب خواهد کشید .

۲ـ مشاهده مار ، نشانه ابتلا به انواع و اقسام شر و بدی هست .

۳ـ اگر خواب مشاهده نمایید مارها در هم می لولند ، نشانه آن هست تعبیر خواب مار که از کشمکش هاي خود با دیگران نادم و پشیمان خواهید شد .

۴ـ کشتن مار در خواب ، نشانه آن هست که از هر فرصتی برای پیش بردن زندگی خود استفاده خواهید کرد و از پیروزی بر دشمنان لذت خواهید برد .

۵ـ اگر خواب مشاهده نمایید از روی مارها تعبیر خواب مار راه میروید ، نشانه آن هست که از مریضی که گریبانتان را خواهد گرفت هراسان خواهید شد . افراد خود خواه می کوشند مقام و شان شما را میان دوستانتان پائین بیاورند .

۶ـ اگر خواب مشاهده نمایید ماری شما را نیش میزند ، نشانه آن هست که تسلیم کارهای ناپسند خواهید شد .

۷ـ اگر خواب مشاهده نمایید ماری خوش خط وخال از لای علفهای سرسبز به سوی شما می‌آید و از کنار شما می گذرد و جایی ناپدید می شود و بعد از مدتی باز از دور پدیدار می‌شود ، و به سمت شما تعبیر خواب مار می‌آید و هر چقدر که نزدیکتر می‌شود ، بزرگتر و بزرگ‌تر به نظر می‌رسد ، تا این که مبدل به اژدهای عظیم می گردد ، نشانه آن هست که با نافرمانی و بی قیدی شما کارها از بد هم بدتر می‌شود . اما پذیرفتن وظایف خود و کنار گذاشتن کاهلی وضعیت بهبود می یابد .

۸ـ اگر خواب مشاهده نمایید ماری به گرد شما حلقه میزند تعبیر خواب مار و نیش خود را بیرون می آورد ، نشانه آن هست که با ناتوانی در چنگ دشمنان اسیر خواهید ماند .

۹ـ خرید و فروش مار در خواب ، نشانه آن هست که برای پیروزی به مخالفان خود ، سیاستمدارانه با انها رفتار میکنید .

۱۰ـ اگر خواب مشاهده نمایید مویی ناگاه مبدل به تعبیر خواب مار ماری می شود ، نشانه آن هست که وقایعی بی اهمیت افکار شما را پریشان می‌کند .

۱۱ـ اگر خواب مشاهده نمایید مارها به شکلهای غیر عادی تعبیر خواب مار مبدل می گردند ، نشانه آن هست که مشکلات شما تنها با حفظ خونسردی و آرامش و داشتن اراده اي قوی بر طرف می‌گردد .

۱۲ـ اگر خواب مشاهده نمایید مارها در آب می لولند ، نشانه آن هست که تعبیر خواب مار در جایی که احساس میکنید به لذتی تمام و کمال دست می یابید ، با درد سر روبرو میشوید .

۱۳ـ اگر خواب مشاهده نمایید مار کسی را نیش میزند ، نشانه آن هست که تعبیر خواب مار ناآگاهانه به یکی از دوستان خود ، صدمه اي میزنید .

۱۴ـ مشاهده مارهای کوچک در خواب ، نشانه آن هست که کسانی تعبیر خواب مار را دوست می پندارید و از آنان پذیرایی می‌کنید که می کوشند شما را پنهانی بدنام سازند ، و موفقیتهای روز افزون شما را نابود بسازند .

۱۵ـ اگر خواب مشاهده نمایید بچه ها با مار بازی میکنند ، نشانه آن هست که نمی‌توانید دوست را از دشمن تشخیص بدهید .

۱۶ـ اگر زنی خواب ببیند بچه اي ،تعبیر خواب مار مار پشت سر او میگذارد و صدای فس فس مار را می شنود ، نشانه آن هست که کسانی وی را متقاعد می سازند که ثروت خود را تسلیم دیگران کند . بعداً پی خواهد برد که به دام دسیسه دشمنان افتاده هست .

۱۸ـ اگر زنی خواب ببیند ماری را تحت تعبیر خواب مار فرمان خود در آورده هست ، نشانه آن هست که حقوق او در آستانه پایمال شدن قرار خواهد گرفت . اما قانون و دوستان با نفوذش از او حمایت خواهند کرد .

تعبیر خواب دیدن مار

به طور کلی دیدن مار در خواب چه تعبیری دارد

درکتاب سرزمین رویاها آمده هست :

خواب مار : ۱- مشاجره و خیانت ۲- مراقب دشمنان باشید .

تعبیر خواب مار تعداد بسیاری مار : بسیار مراقب دوستان مزدور باشید .

یک مار در قفس : یک شخص بسیار بد در اطراف شماکمین کرده .

یک مار را می‌کشید : بدخواهان خود را شکست خواهید داد .

خواب یک مارماهی :بهبودی سریع از یک مریضی

یک مارماهی در دست دارید : یک شانس بزرگ

تعبیر خواب مار یک مارماهی مرده : خواهید توانست از خود دفاع کنید .

یک مارماهی مرده بدام می‌اندزید : رنج

یک مارماهی زنده بدام می‌اندزید : شما خیلی زرنگ هستید

تعداد زیادی مارماهی در آب : خیلی زیاد کار میکنید .

تعداد زیادی مارماهی مرده : یکنفر از زندان آزاد می‌شود .

منبع :bisms.ir

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت