مجموعه : تعبیر خواب

تعبیر خواب میمون | گوریل | شامپانزه | بوزینه

تعبیر خواب میمون | گوریل | شامپانزه | بوزینه

تعبیر خواب میمون

اگر در خواب میمون یا گوریل یا شامپانزه و بوزینه ببینید تعبیرش چیست ؟  بـه گفته بزرگان تعبیر خواب دیدن میمون در خواب نشانه های‌ مختلفی دارد و بستگی دارد میمون را در چه جایی و چه حالتی و با چه نوع پوششی ببینیم. معبران مسلمان خواب میمون را به دشمنی فریبنده یا زنی مفسد و فریبکار تعبیر کرده اند، خواب میمون یک خواب غیر رایج می‌باشد و اگر قبل از خواب برنامه مستند حیات وحش ندیده اید!

مجله تالاب: می توانید مطمئن باشید که خواب تان تعبیر دارد. در ادامه این مطلب با تمام تعابیر مربوط بـه دیدن خواب میمون آشنا خواهیم شد.

انواع تعبیر خواب میمون در خواب

درباره تعبیر خواب میمون

دیدن میمون در محیط پیرامون در خواب هشداری مبنی بر وجود کسی است که با شما دشمنی و خصومت داشته و سعی بر عداوت دارد. دیدن میمون در خواب نشانه ای از حضور دشمنی چابک و فریبکار در نزدیکی بیننده خواب است. مکر، حیله و دشمنی او از روی حسابگری نیست بلکه بر مبنای سرشت و طینت بد خود با همه ی ي دشمنی می‌کند بخصوص با بیننده خواب.

– تعبیر خواب ترسیدن از میمون

اگر در خواب ببینید که از میمونی می‌ترسید، این خواب نمادی از مشکلات و هرج و مرج‌های کاری در آینده‌ای نزدیک است. شاید متهم بـه کاری می شوید که حتی آن را انجام نداده بودید.

تعبیر خواب میمون | گوریل | شامپانزه | بوزینه

تعبیر خواب میمون لباس پوشیده

اگر در خواب میمونی را ببینید که لباس پوشیده است، این خواب نشان دهنده فردی در زندگی شما است که قادر نیست عادت‌های ناخوشایند خود را تغییر بدهد. فرقی نمی‌کند که شما چقدر برای تغییر دادن این فرد تلاش میکنید؛ او قادر بـه تغییر کردن نخواهد بود و شما باید این حقیقت را بپذیرید.

تعبیر خواب دویدن میمون در خواب

اگر در خواب ببینید که بـه دنبال میمونی می‌دوید و آن را تعقیب میکنید، این خواب نشان دهنده فردی زیرک در زندگی شما است که می‌خواهد شما را تحت تاثیر خودش قرار داده و اختیار زندگی شما را در دست بگیرد. این فرد افکار پلیدی در مورد شما دارد و ممکن است برای خراب کردن آوازه و شهرت شما دست بـه هر کاری بزند.

تعبیر خواب میمون | گوریل | شامپانزه | بوزینه

تعبیر خواب زندگی کردن با میمون یا گوریل

 برخی اوقات این خواب تاثیرات ناخوشایند و منفی افرادی را نشان می دهد که با ان ها دائم در ارتباط هستید. شاید حتی در نهایت دست بـه انجام کارهایی بزنید که هرگز تصور نمی کردید قادر بـه انجام ان ها باشید. اگر در خواب ببینید که با یک دسته میمون زندگی می‌کنید، تعبیر ان است که شما همواره توسط اطرافیان خود مورد تحقیر و اهانت قرار میگیرید.

تعبیر خواب میمونی با صدای بلند

اگر در خواب میمونی را ببینید که با صدای بلند فریاد میزند، تعبیر ان است که شما با فردی معاشرت میکنید که مستعد نشان دادن برخی رفتارهای اعتیادگونه است و این همان چیزی است که بعدا بـه ان پی خواهید برد.

تعبیر خواب بغل کردن میمون

اگر در خواب ببینید که میمونی را در میان بازوهای خودتان گرفته و بغل کرده‌اید، این خواب از ورود عشقی جدید بـه زندگی شما در آینده نزدیک خبر می‌دهد.

تعبیر خواب میمون از مطیعی تهرانی :

میمون ماده زنی است مفسده جو و فتنه انگیز که باید مراقب او باشید و چنان چـه این میمون ماده بـه آغوش شما جست و دست بـه گردنتان حلقه نمود زنی در صدد اغوای شما بر می‌آید.

تعبیر خواب میمون | گوریل | شامپانزه | بوزینه

تعبیر خواب میمون از ابن سیرین :

تعبیر خواب میمون، دشمنی فریبنده و ملعون می‌باشد. اگر ببینی سوار میمون رام و فرمانبرداری شده‌ای بر دشمن غلبه پیدا می‌کنی و او را شکست می دهی.

تعبیر خواب میمون از کارل یونگ :

دیدن میمون در خواب نمادی از فریب، بینش و شهود است. افرادی که اطراف شما هستند بـه دنبال نفع خودشان هستند. بـه تعبیری دیگر میمون‌ها بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و بعد موذی شخصیت شما هستند. دیدن میمونی که از درخت آویزان است یا تاب بازی می‌کند بیانگر این است که شما حس می‌کنید در یک مساله گیر کرده‌اید.

تعبیر خواب جابر مغربی :

تعبیر خواب میمون ماده، زن مفسد و جادوگر میباشد. اگر ببینی میمون سوار اسب شده است مرد یهودیی با زنت فساد می‌کند. اگر ببینی میمون با تـو حرف میزند، زن با تـو بـه گستاخی حرف میزند.

تعبیر خواب میمون | گوریل | شامپانزه | بوزینه

تعبیر خواب میمون از ابراهیم کرمانی :

اگر ببینی گوشت میمون را خورده‌ای دچار رنج و عیب و ناخوشی می شوي.

تعبیر خواب میمون ها از آنلی بیتون :

دیدن میمون در خواب، نشانه ان است که مردم ریاکار برای پیشبرد اهداف خود چاپلوسی شما را می‌کنند. دیدن میمون مرده در خواب، نشانه ان است که سر سخت‌ترین دشمنان شما به زودی نابود خواهند شد. اگر دختری خواب میمون ببیند، نشانه ان است که چون نامزدش بـه بی وفایی او بدگمان است بهتر است هرچه زودتر با او ازدواج کند.

تعبیر خواب میمون | گوریل | شامپانزه | بوزینه

تعبیر خواب میمون های زیاد

گر در خواب تعداد زیادی میمون را ببینید، مشکلاتی در آینده نزدیک گریبانتان را خواهد گرفت. این خواب وضعیتی را در زندگی شما نشان می‌دهد که در واقعیت اصلا ان گونه نیست.

بـه تعبیری دیگر این خواب فردی را نشان می‌دهد که قصد فر یب شما را دارد. شاید ان شخص در تلاش برای انتقام گرفتن از شما باشد. هم چنین این خواب نشان دهنده وقت گذراندن در معیشت کسانی است که به شما شبیه هستند و زندگی را جدی نمی‌گیرند.

تعبیر خواب میمون در قفس

دیدن میمون در قفس نشانه کنجکاوی بیش از حد شماست. این خصوصیت اخلاقی میتواند شما را در وضعیت بحرانی قرار داده و منجر بـه اتفاقی ناخوشایند گردد. سرک کشیدن و فضولی کردن در کار دیگران بـه هیچ عنوان پسندیده نیست و این رفتار شما در نهایت شما را در وضعیتی نامطلوب و پریشان‌کننده قرار می‌دهد.

تعبیر خواب میمون | گوریل | شامپانزه | بوزینه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چنان چـه دیدید میمونی را با ریسمان یا زنجیر بسته‌اید و بـه دنبال خود می‌کشید و می‌برید بر دشمنی که دارید پیروز می‌شوید. اگر بوزینه از مقابل شما گریخت امنیت خواهید یافت اما باید هوشیار باشید زیرا از گزند مجدد او در امان نخواهید بود.

اگر در خواب دیدید که بـه دنبال میمونی می‌دوید و میخواهید او را بگیرید و میمون از درخت بـه دیوار و از دیوار بـه حیاط می‌جهد و شما را با خود می‌کشاند کسی هست که با فریب و نیرنگ مدتی شما را سرگردان و معطل نگه می‌دارد. اگر میمونی بـه دنبال شما می‌دوید و شما از مقابلش می‌گریختید بـه قدر دوری و نزدیکی میمون مورد تهدید یک بیماری هستید.

تعبیر خواب میمون | گوریل | شامپانزه | بوزینه

تعبیر خواب کشتن میمون

اگر در خواب ببینی میمون را کشته‌ای، تعبیرش این است که بر دشمن پیروز می شوي.

جابر مغربی نیز میگوید:

اگر ببینی میمون تـو را گاز گرفته است یا بیمار می شوي یا این که زنت بـه تـو فحش و ناسزا میگوید. کشتن میمون در خواب بـه این معنی است که گرفتار بیماری و عیب و نقصی می شوي، ولی زود بهبود پیدا خواهی کرد.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی با میمون جنگ و دعوا کرده‌ای و بر تـو پیروز شده است طوری بیمار خواهی شد که بهبود پیدا نمی کني یا بدن تـو دچار عیبی می شود که اصلاح نخواهد شد.

کارل یونگ می‌گوید:

اگر در خواب ببینید که یک میمون به شما حمله میکند بیانگر کشمکش بین بعد بازیگوش و جدی شماست. شاید شما خیلی عملتان را به تعویق می‌اندازید «امروز فردا میکنید». تعبیر دیگر این است که شما تلاش می‌کنید تمایلات حیوانی خود را حفظ کنید «حواستان بهش باشد».

تعبیر خواب میمون | گوریل | شامپانزه | بوزینه

تعبیر خواب داشتن یک میمون خانگی

اگر در خواب ببینید که یک میمون خانگی دارید، تعبیر ان است که ترس‌های تان شما را در خود غرق کرده است. شاید بی‌هیچ دلیلی نگران وضعیتی در زندگی خودتان هستید اما نمی توانید بـه خودتان کمکی کنید.

ترس‌های شما بـه طور کامل کنترل را از شما ربوده و در اختیار خود گرفته‌اند. پیام این خواب برای شما این است که همه ی ي چیز در زندگی شما خوب است و بهتر است بـه نگرانی ‌های بیش از اندازه خودتان پایان دهید.

تعبیر خواب میمون | گوریل | شامپانزه | بوزینه

تعبیر خواب قدم زدن با میمونی که قلاده دارد

اگر در خواب ببینید که قلاده سگی را دور گردن میمون بسته‌اید و با ان راه می‌روید، این خواب نمادی از دوستان مکار و دروغگوی شما است. شاید شما بـه ان ها اعتماد کرده‌اید. فقط برای این که متوجه تلاش آن ها برای تحقیر کردن شما در برابر دیگران بشوید چیزی بـه آن ها بگویید که در ان اعتماد بـه نفس دارید و بعد ببینید چـه اتفاقی می‌افتد.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت