مربع بعدی کدام است؟ (تست هوش)

مربع بعدی کدام است؟ (تست هوش)

مربع بعدی کدام است؟ (تست هوش)

 

:: هوش منطقی خودتان را بیازمایید:

با توجه به منطقی که در سری شکل های فوق وجود دارد، گزینه پنجم را بیابید.

 معمای تصویری، معمای ریاضی

 ↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

جواب معما:

گزینه E
 همانطور که مشاهده می کنید، با حذف حاشیه مربع ها، به اعداد انگلیسی دست پیدا می کنیم.

 

مربع بعدی کدام است؟ (تست هوش)

 

منبع:ihoosh.ir