تعبیر خواب آدم کشی در خواب | تعبیر خواب کشته شدن

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب آدم کشی در خواب | تعبیر خواب کشته شدن

تعبیر خواب آدم کشی

انواع تعبیر خواب در مورد کشته شدن در خواب توسط فردی دیگر و تعبیر خواب آدم کشی در خواب و تعبیر خواب کشتن فرزند را در این جا بخوانید.
 
 
تعبير خواب آدم کشی به روايت آنلي بيتون
 
 اگر در خواب ديديد به دست كسى كشته شده ‏ايد، معنى آن اين است كه عمرى طولانى و پر ثمر خواهيد داشت.

 

تعبیر خواب کشته شدن توسط فردی دیگر

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب ديديد به دست كسى كشته شده‌ايد، معنى آن اين است كه عمرى طولانى و پر ثمر خواهيد داشت.

 

ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید وی را گروهی بکشتند، دلیل منفعت است. اگر دید شخصی وی را بکشت به ستم، دلیل که بیننده ستمدیده است و حق تعالی کسی رابه او بگمارد تا مکافات ان باز کند.
اگر در خواب کسی شما رابه قتل برساند ، نشانه آن است که دشمنان پنهانی برای پیروزی و غلبه بر شما تلاش میکنند .

 

تعبیر خواب کشتن فرزند

جابرمغربی گوید: اگر دید فرزند خودرا بکشت، دلیل که روزی حلال یابد.
 
 

حتماً بخوانید :  تعبیر خواب قبر از دید برزگان

 

تعبیر خواب آدم کشی

لوک اویتنهاو میگوید:

کشتن کسی: خودرا خشمگین نکنید

کشته شدن: شما یک قربانی یا یک فداکاری خواهید کرد

اگر در خواب مرتکب قتل شوید، نشانه آن است که درگیر ماجرایی غلط خواهید شد و کارتان به رسوایی خواهد کشید.

 

گروه سرگرمی تالاب

 

جدیدترین مطالب سایت