جستجو در تالاب

تعبیر خواب چوپان از منوچهر مطيعی تهرانی

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب چوپان از منوچهر مطيعی تهرانی

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی که کتاب تعبیر خواب بسیار جامعی دارد در مورد تعبیر خواب چوپان چنین گفته است.

 

چوپان در خواب ديدن بسيار نيکو اسـت و خوابي اسـت مبارک و ميمون. بيشتر انبيا الهي و پيغمبران بزرگ چوپان بوده اند و خود چوپان انساني اسـت پاک و آزاده کـه پاسدار يکي از بزرگترين نعمات خداوند اسـت.

 

تعبیر خواب دیدن چوپان

ديدن چوپان در خواب بسيار نيکو اسـت و چه بسيار پيامبران و اوليا در روياهاي صادقانه، بـه شکل و هيئت چوپانان ظاهر مي شوند و مبشر الطاف و عنايات الهي قرار مي گيرند.

 

ديدن چوپان در خواب بـه هرحال و صورتي کـه باشد خوب اسـت و بهتر اسـت اگر چوپان چوبدست در دست و گوسفنداني در پيش داشته باشد دراين صورت مي تواند يکي از فرشتگان مقرب باشد کـه بر بيننده خواب ظاهر شده اسـت.

 

اگر چوپاني بـه ان صورت کـه گفته شد در خواب ببينيد ارتقا شان و جاه مي يابيد و بـه نعمت و رفاه مي رسيد و اگر با چوپان سخن بگوئيد بشارتي بـه شـما مي رسد.

 


حتماً بخوانید:  تعبیر خواب گوشت + تعبیر خواب گوشت حیوانات


 

تعبیر خواب چوپان از منوچهر مطيعی تهرانی

اگر چوپاني رابا گوسفندان ببينيد کـه بـه طرف شـما مي آيد خيلي بهتر از اين اسـت کـه چوپاني از شـما دور شود و فاصله بگيرد ودر واقع پشت چوپان بـه طرف شـما باشد.

 

اگر چوپاني از طرف افق روشن بيايد رويائي اسـت آسماني و عالي کـه نويد زندگي درخشان بـه بيننده خواب مي دهد. اگر چوپان آشنا باشد يعني يکي از آشنايان يا خويشان خودرا در کسوت چوپان ببينيد او هر کس هست بـه نعمت و رفاه مي رسد. بـه او بشارت بدهيد.

 

اگر نا آشنا با شد فقط خود شـما از اين خواب بهره مند مي گرديد. اگر از چوپان چيزي بگيريد و بخوريد خوب اسـت ولي اگر چوپان چيزي از شـما گرفت يا خواست بگيرد کـه شـما نداشتيد تا بدهيد تحقيق کنيد شايد واجب سرنگون شده ای داشته باشيد کـه انجام نداده ايد.

 

تکليفي بر گردن شـما هست کـه بايد انجام شود و شايد مديون نباشيد و بايد صله ارحام کنيد. بـه هرحال ديدن چوپان در خواب خوب اسـت.

 

امیدواریم تعبیر خواب چوپان مورد توجه شما واقع شده باشد. لطفا از دیگر مطالب سایت دیدن نمایید.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
لحظه دیدار ناصر ملک مطیعی و علی پروین (کلیپ)
لحظه دیدار ناصر ملک مطیعی و علی پروین (کلیپ)