تعبیر خواب ابلیس و شیطان + تعبیر خواب جن و ارواح

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب ابلیس و شیطان + تعبیر خواب جن و ارواح

انواع تعبیر خواب هاي‌ واقعی و جالب از بزرگان را در این جا قرار دادیم. تعبیر خواب شیطان و تعبیر خواب ابلیس و تعبیر خواب جن در خواب و تعبیر خواب ارواح در خواب را در سایت تالاب بخوانید.

 

1- تعبیر خواب ابلیس و شیطان

 
تعبیر خواب ابلیس به روایت حضرت دانیال
 
– اگر ابلیس را در خواب ببیند، دلیل بر دیدن دشمنی است دروغگو، بی اعتقاد، فریبکار بی شرم و نا امید از خوبیها و نیکیها که همواره دیگران رابه بدی و شر میخواند و بر خورد نکردن با او مناسبتر است.
– اگر در خواب ببیند با شیطان جنگید و وی را مغلوب کرد، تعبیر ان باشد که به خیر و صلاح تمایل دارد.
– اگر در خواب ببیند با ابلیس در گیر شد و شکست خورد، به راه شر و فساد تمایل دارد.
– اگر در خواب ببیند با ابلیس سخن می گوی، از راه الهی منحرف می شود و سر از اطاعت پروردگار باز می‌زند.
– اگر در خواب ببیند ابلیس نصیحتش می کند و او خشنود است، تعبیر چنان است که هم به مال و هم به تن و جان او آسیب می‌رسد.
– اگر در خواب ببیند ابلیس دست وی را گرفت و به جایی برد، دلیل انست که به گناهی بزرگ دست خواهد زد و اگر در خواب لفظ استغفار بر لب ْورده باشد پس از گناه به نصیحت خیر خواهی از گناه باز خواهد گشت.
– اگر ببیند بر کردن ابلیس زنجیر میگذارد، در راه دین میان اهل رستگاری به شادمانی می‌رسد.
– اگر ابلیس را در مانده ببیند دلیل ان بلشد که علما و درستکاران و صالحان به توفیق خواهند رسید.
 
تعبیر خواب ابلیس و شیطان + تعبیر خواب جن و ارواح

2- تعبیر خواب ابلیس به روایت معبران

 لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب ابلیس می گوید:
ابلیس: همراه بد، همراه ناجور
آنلی بیتون می گوید:
۱ـ دیدن ابلیس در خواب، نشانه روبه‌رو شدن با حوادثی دهشتناک است. برای حفظ ظاهری آبرومندانه از استراتژی خاصی استفاده می کنید.
۲ـ اگر در خواب شیطان را بکشید، نشانه ان است که برای یافتن جایگاهی مناسب تر در زندگی ؛ دوستان بی قید و بند خودرا ترک می‌گویید.
۳ـ اگر ابلیس در غالب ادیبی به خواب شما بیاید ؛ نشانه ان است که باید از دوستان چاپلوس و ریاکار دوری کنید.
۴ـ اگر ابلیس در غالب فردی ثروتمند به خواب شما بیاید ؛ نشانه ان است که قادر نخواهید شد از نفوذ خود برای ارتقاء مقام دیگران استفاده کنید.
۵ـ اگر خواب ببینید ابلیس آهنگین و آرام در گوش شما زمزمه می کند ؛ علامت ان است که در برابر وسوسه هاي‌ شیطانی تسلیم خواهید شد.
۶ـ اگر ابلیس در غالب زنی زیبا به خواب شما بیاید ؛ علامت ان است که هرگونه احساس محبتی که به دیگران دارید ؛ نادیده خواهید گرفت.
۷ـ اگر در خواب احساس کنید می خواهید خودرا از شر شیطان دور نگاهدارید ؛ نشانه ان است که خواهید کوشید رفتار خود خواهانه خودرا کنار بگذارید و با دیگران تا آنجا که میتوانید منصفانه رفتار کنید.
 
 


 

تعبیر خواب ابلیس و شیطان + تعبیر خواب جن و ارواح

3- تعبیر خواب ابلیس به روایت ابراهیم کرمانی 

اگر بیند که ابلیس را فرمانبردار شد، دلیل است که به هوای نفس مبتلا گردد.
اگر بیند که ابلیس چیزی را عطا داد، اگر ان چیز نیک بود، دلیل است که مال حرام یابد و اگر ان چیز بد بود، دلیل بر فساد دین نماید.
اگر بیند که ابلیس شاد و خرم بود، دلیل که کار مردمان به فساد قوی گردد. اگر بیند که ابلیس را خواست که به شمشیر زند و هلاک نماید و بگریخت، دلیل است که ولایتی به دست آورد و عدل و انصاف نماید.
اگر بیند که ابلیس بکشت، دلیل که نفس خودرا قهر نماید و راه صلاح ورزد.

 


تعبیر خواب ابلیس و شیطان + تعبیر خواب جن و ارواح

4- تعبیر خواب جن

تفاوت بین جن و پری چیست؟

«پرى» به معناى «جن مؤنث» است. اجنه داراى دو جنس مذکر و مونث و توالد و تناسل‏اند و پرى به جنس مؤنث ان گفته مى‏شود. در وجود جن از دیدگاه اسلام تردیدى وجود ندارد. اصل امکان و وجود رابطه بین برخى از انسان‏ها و اجنه نیز قابل انکار نیست.
 

تعبیر خواب جن و پری

ابوهریره گوید: 
 
از رسول خدا صلی الله علیه و آله مروی است که دیدار پری در خواب، دولت و بزرگی است و دست در دست او نهادن و با او سخن گفتن، دلیل خرمی است.
 
ابراهیم کرمانی گوید: 
بعضی از پری‌ها مسلمان هستند و تعبیر دیدار ان‌ها، دیدار دوست و یا اقبال و مال و نعمت میباشد، ولی تعبیر دیدار پری‌هاي‌ کافر، دیدار دشمن و بدبختی و غم و اندوه است.
 
حضرت دانیال گوید:
 اگر به خواب دید که در بین اجنه است، دلیل که به سفر شود و ان سفر وی را مبارک بود. اگر پری را درجامه نیکو بیند، حالش نیکو شود. اگر پری را در خانه بد بیند، حالش بد شود. اگر بیند پری وی را چیزی داد. از زر و سیم و ان چه بدین ماند، دلیل که دولت و اقبالش زیادت شود.
 
 
جابرمغربی گوید:
 اگر بیند در خانه اجنه شد و ایشان را می‌شناخت، دلیل که به غربت افتد و شهرها بیند. 
 
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن جن در خواب بر پنج وجه است.

دوستی عزیز.

بخت و دولت.

کاری که دارد از او کامرانی یابد.

بزرگی و حشمت.

خبر دروغ و کارهای باطل است.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 دیدن جن در خواب روبه رویی با فتنه و دشمنی است و چنانچه در خواب جن ببینید با دشمنی دست و پنجه نرم میکنید و علیه شما آتش فتنه اي بر افروخته میشود.
 
اگر جنی در خانه خودتان دیدید او یک دشمن خانگی است و خواب شما می گوید که مراقب یکی از نزدیکان خویش باشید.
 
چنانچه در خانه خود تعدادی جن دیدید نشان ان است که اهالی خانه علیه شما جبهه گرفته‌اند و مخالف هستند.
 
اگر جن را در جائی ناآشنا دیدید دشمنی بیگانه است که با او روبه رو میشوید. اگر در خواب قیافه آشنائی را دیدید و احساس کردید که او جن است تعبیر همان است که نوشته شد و اگر جن آشنا بودو چیزی بشما داد پولی عایدتان میشود و اگر چیزی از شما خواست یا گرفت مالی را از دست میدهید و اگر در خواب با جن دعوا کردید صلح و سلامت می یابید.
 
تعبیر خواب ابلیس و شیطان + تعبیر خواب جن و ارواح

5- تعبیر خواب همراهی با جن

دانیال نبی:
 اگر بیند جن وی را بغل میکرد و می‌رفت، دلیل بر عز و جاه و بزرگی بود. اگر بیند پریان با او به لطف سخن میگفتند، دلیل که کارش نیکو شود.
 
جابر مغربی:
 اگر بیند جن وی را همی برد، دلیل که حاجت او روا شود، از جاییکه امید ندارد.
 
مطیعی تهرانی:
 دوستی با جن در خواب مجاورت با دشمن و قبول فتنه بدون مبارزه است
 

6- تعبیر خواب ترسیدن از جن

مطیعی تهرانی: اگر در خواب از جنی بترسید و فرار کنید امنیت مییابید و سود میبرید.
 

7- تعبیر خواب جن مرده

ابن سیرین گوید: اگر جن را مرده بیند، کار او شوریده شود
 
جابرمغربی گوید: اگر جنی را بیمار یا مرده بیند، دلیل که حال او بد شود.
 

8- تعبیر خواب شادی و غم اجنه

مطیعی تهرانی: اگر جن در خواب دیدید و ان جن خوشحال بود شما غمگین می شوید و اگر اندوهگین بود شما شادی و سرور مییابید. مشاهده شادی اجنه و جشن و سرور ان‌ها شادی دشمنان تلقی می گردد که مطلوب نیست چون شادی دشمن با غم و اندوه ما مرادف است.
 
محمدبن سیرین گوید: جن به خواب دیدن، اگر خوشخوی و شادمان است، دلیل که عز و دولت یابد، اگر وی را زشت و غمگین بیند، دلیل بر غم و اندوه کند، اگر با جن جنگ می کرد، دلیل که کار او آشفته شود.
 

9- تعبیر خواب سم جن

آنلی بیتون میگوید: دیدن زهر شکافته جن در خواب، نشانه ان است که بدبختی شما را تهدید می کند و با دوری از افراد ناشناس به انجام کار مثبتی خواهید پرداخت.
 
 

تعبیر خواب ابلیس و شیطان + تعبیر خواب جن و ارواح

تعبیر خواب ارواح

10- تعبیر خواب دیدن روح

آنلی بیتون می گوید: دیدن روح در خواب، نشانه ان است که با مشکلی غیره منتظره مواجه خواهید شد.
 

11- تعبیر خواب روح با لباس سفید و سیاه

بیتون گوید:

اگر خواب ببینید روحی با لباس سفید در مقابل شما هویدا می شود، نشانه‌ان است که سلامت یکی از بهترین دوستانتان در دسترس خطر است.

اگر خواب ببینید روحی با لباس سیاه در برابرتان ظاهر می شود، نشانه‌ان است که با نیرنگ و بی وفایی دیگران روبه‌رو خواهید شد.

12- تعبیر خواب سخن گفتن با روح و حرکت ارواح

بیتون گوید:

اگر با روحی در خواب صحبت کنید، نشانه‌ ان است که اگر از منطق و عقل سلیم خود پیروی کنید و از مصیبت و شری که در زندگی شماست، جان سالم به در خواهید برد.

اگر خواب ببینید روحی با شما صحبت میکند، علامت ان است که به دست دشمنان می افتید. اگر زنی چنین خوابی ببیند، نشانه ان است که در اثر فریب بیوه خواهد شد.

اگر خواب ببینید ارواحی به در و خانه شما ضربه میزنند، نشانه ان است که دردسری ناگهانی گریبانتان را خواهد گرفت.

اگر خواب ببینید روحی در پشت پارچه اي حرکت میکند، نشانه ان است که اگر میخواهید مرتکب اشتباه نشوید باید احساسات خودرا بازرسی کنید.

13- تعبیر خواب روح آشنایان

بیتون:

اگر در خواب احساس کنید روح یکی از دوستانتان در اتاق شما سرگردان است، نشانه ان است که احساس ناامنی و نومیدی خواهید کرد.

اگر در خواب روح دوست یا نزدیکانی که هنوز در قید حیات‌اند مشاهده کنید، نشانه ان است که از جانب دوست بد ذاتی زندگی شما در خطر است. باید در انجام کارهای خود بیشتر دقت کنید. اگر چنین روحی در خواب با حالت زار و نحیفی ظاهر شود، علامت ان است که دوست شما بزودی خواهد مرد.

 

14- تعبیرخواب جدا شدن روح از بدن

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید روح از جسم شما می شود، علامت ان است که برای افکاری بیهوده، احتمال دارد زندگی خود رابه خطر بیاندازید.

اگر در خواب احساس کنید روح دیگری در تن شما حلول کرده است، علامت ان است که وجود بیگانه اي که وارد زندگی شما خواهد شد، آرامش و منفعت به دست خواهید آورد.

15- تعبیر خواب ارواح پدر و مادر

بیتون: اگر در خواب روح پدر و مادر خودرا ببینید، نشانه ان است که در دسترس خطر قرار گرفته‌اید. باید به هنگام شراکت با افراد بیگانه دقت کنید.

16- تعبیر خواب دیدن روح خود

آنلی بیتون گوید: اگر در خواب روح خودرا ببینید، نشانه ان است که با کسی همسفر می شوید و با او به سفری طولانی میروید ودر طول همه ی راه از نومیدی رنج میکشید.
 

17- تعبیر خواب روح سرگردان

بیتون می گوید:

اگر در خواب روحی را میان آسمان ببینید، نشانه ان است که در اثر از دست دادن یکی از نزدیکان احساس بدبختی خواهید کرد.

 

اگر خواب ببینید روح فرد مطهری با طنابی در آسمان به آرامی تکان میخورد، علامت ان است که در مطالعه آثار علمی پیشرفت می کنید و به شکل سحرآمیزی ثروتمند میشوید. اما اندوه قابل توجهی همیشه در زندگی با شما همراه خواهد بود.

 

در پایین از دیگر تعبیر خواب های واقعی سایت تالاب دیدن نمایید.

جدیدترین مطالب سایت