تعبیر خواب احتیاج + تعبیر خواب کمک کردن و کمک خواستن

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب احتیاج + تعبیر خواب کمک کردن و کمک خواستن

تعبیر خواب احتیاج

تعبیر خواب احتیاج پیدا کردن به کمک و یا تعبیر خواب کمک کردن در خواب و رویا را در اینجا میتوانید بخوانید.

 

تعبير خواب احتیاج به روايت لیلا برایت

 

لیلا برایت می گوید:
احساس نیاز در خواب، نشانه پند و اندرز است.

 

 تعبیر خواب احتیاج درکتاب سرزمین رویاها

 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
شما محتاج هستید: بدبختی
شما احتیاج به پزشک دارید: پول به دستتان می‌رسد.
احتیاج به پرستار دارید : کارهای سودمند.
احتیاج به خدمتکار دارید: کارهایتان با مخالفت دیگران مواجه خواهند شد.
محتاج به عشق هستید: یک شراکت از هم پاشیده می‌شود.
احتیاج به یک دوست دارید: خوشبختی
دیگران احتیاج دارند : کارهای سودمند در انتظارتان است.

 


 

تعبیر خواب احتیاج + تعبیر خواب کمک کردن و کمک خواستن

تعبیر خواب کمک خواستن از دیگران

 

آنلی بیتون می گوید:

 

اگر خواب ببینید کسی بشما کمک میکند، نشانه ان است که با شادمانی در جایی سکنا خواهید گزید و دوستان و نزدیکان خوب خواهید داشت.

اگر خواب ببینید دوستان یا نزدیکان با فریاد از شما کمک می‌طلبند، نشانه اندوه و بیماری ان‌ها است.

 

مطیعی تهرانی: 

 

اگر دیدید به صدای بلند گدایی میکنید و کمک میخواهید از این ناراحت هستید که چرا دیگران به خوبی و صداقت شما توجه ندارند و قدر ان را نمیدانند و سپاسگزاری نمیکنند.

 


 

تعبیر خواب کمک به دیگران

اچ میلر میگوید:

 

اگر خواب ببینید كه به شخصى كمك مى‏كنید، به این معنا است كه اطرافیان به هنگام نیاز از شما حمایت خواهند كرد.

 

آنلی بیتون میگوید: 

 

اگر خواب ببینید به فردی یاری میرسانید، نشانه ان است که برای رسیدن به مقام بالاتر تلاش می کنید و از شما حمایت خواهد شد.

 

جدیدترین مطالب سایت