تعبیر خواب ادویه در غذا | تعبیر خواب خوردن ادویه

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب ادویه در غذا | تعبیر خواب خوردن ادویه

تعبیر خواب ادویه در غذا

تعبیر خواب انواع ادویه جات در خواب و تعبیر خواب خوردن ادویه در خواب و تعبیر خواب زردچوبه در خواب و تعبیر خواب فلفل در خواب را در این جا بخوانید…

 

 تعبیر خواب ادویه جات

 

تعبير خواب ادویه به روايت آنلی بیتون

 

آنلی بیتون می گوید:

 

اگر دخترى در خواب دید که همراه با غذاى خود ادویه مى خورد، به معناى ان است که جلب ظواهر فریبنده خواهد شد.

 

دیدن ادویه در خواب، به معناى ان است که در راه رسیدن به لذتهاى مادى، از شهرت شما کم مى شود.

 

تعبیر خواب ادویه همراه با غذا

 

آنلی بیتون می گوید: 

 

اگر دختری در خواب دید که همراه با غذای خود ادویه می خورد، به معنای ان است که جلب ظواهر فریبنده خواهد شد. دیدن ادویه در خواب، به معنای ان است که در راه رسیدن به لذت‌هاي‌ مادی، از شهرت شما کم می شود.

تعبیر خواب ادویه در غذا | تعبیر خواب خوردن ادویه

تعبیر خواب خوردن ادویه

 

لیلا برایت می گوید:

 

 اگر در خواب دیدید که ادویه میخورید، نشانه‌ي ان است که در کارها موفق می شوید.

 

تعبیر خواب زردچوبه

 

محمدبن سیرین گوید:

 

– دیدن زردچوبه به خواب، دلیل بر رنج و بیماری بود.

 

– اگر بیند به خروار زردچوبه داشت، دلیل است که او رازیان ومضرت رسد.

 

– اگر بیند جامه خویش رابه زردچوبه میکرد، دلیل که بیمار گردد.

 

– اگر جامه از دیگری بود، تأویل به صاحب جامه بودو در دیدن زردچوبه هیچ خیر و منفعت نباشد.

 

تعبیر خواب ادویه در غذا | تعبیر خواب خوردن ادویه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 

دیدن زردچوبه به خواب تعبیر خوش ندارد. در قدیم از زردچوبه فقط در رنگرزی سود می‌بردند و نخ‌ها و خامه‌هاي‌ قالیبافی رابه وسیله زردچوبه به رنگ زرد در می‌آورند.

 

در قرون اخیر از زردچوبه استفاده غذایی هم میکنند لذا در نوشته معبران کهن نامی از زردچوبه برده نشده. زردچوبه از نظر معبران و از زاویه علم و تعبیر خواب بعلت مشخصاتی که دارد خوب نیست و نشان از غم و رنج و بیماری است.

 

اگر در خواب چیزی به غذا آمیختید که خودتان ان را زردچوبه میدانستید اما رنگ زرد نداشت بد نیست ولی اگر زردی ان را ببینید خوب نیست. اگر زردچوبه به غذا ریختید و طعم ان بد شد غمگین میشوید و دیگران را نیز اندوهگین میکنید.

 

اگر رنگ غذا سرخ شد خوب است. اگر دست و لباستان با زردچوبه رنگین شد از سخنان دیگران آزرده می شوید. اگر با زردچوبه لباس دیگری را رنگین کردید به او اتهام میزنید و وی را ناراحت میکنید.

 

اگر زردچوبه رابه زمین ریختید و نتوانستید پاک کنید و اثر ان را از بین ببرید کار بدی می کنید که اثرش میماند و همیشه دیگران درباره ان حرف میزنند.

 

تعبير خواب ادویه به روايت لیلا برایت

 

 لیلا برایت مى‏ گوید:

 

اگر در خواب دیدید که ادویه مى خورید، نشانه ان است که در کارها موفق مى ‏شوید.

 

تعبیر خواب ادویه در غذا | تعبیر خواب خوردن ادویه

تعبیر خواب فلفل

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

ديدن فلفل در خواب خوب نيست. غم و رنج و تلخ کامي و شکست است. چه خشک باشد و چه تر، چه در غذا پخته و آميخته باشيم و چه سبز ان را سر سفره بنهيم.

 

تعبير فلفل را در زمره چاشني ها و سس ها گفتيم به حرف ـ س ـ کلمه سس نگاه کنيد ولي اين در صورتي است که فلفل محور خواب ما باشد و اگر فلفل محور خواب و مهره اساسي رويا نباشد نبايستي به ان اهميت داد. فلفل سرخ بدتر است و شر و فساد و خونريزي همراه دارد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

 

1ـ اگر در خواب احساس كنيد از خوردن فلفل زبانتان مي سوزد ؛ علامت ان است كه در اثر علاقه ای كه به غيبت كردن داريد از دست آشنايان خود عذاب خواهيد كشيد .

 

2ـ ديدن فلفل قرمز در خواب ؛ علامت يافتن همسري شايسته است .

 

3ـ استفاده از فلفل قرمز در خواب ؛ نشانة ان است كه با توسل به زور سرانجام حق خود گرا از ديگران خواهيد گرفت .

 

4ـ آسياب كردن فلفل سياه در خواب ؛ نشانة ان است كه قرباني فريب و نيرنگ جمعي از مردان و زنان خواهيد شد .

 

5ـ ديدن فلفل سياه در فلفلدان ؛ نشانة دعوا و سرزنشهاي تند و تيز است .

 

6ـ اگر دختري خواب ببيند روي غذاي خود فلفل مي ريزد ؛ علامت ان است كه فريب دوستان خودرا خواهد خورد

 

امیدواریم این تعبیر خواب مورد توجه شما واقع شده باشد. انواع تعبیر خواب های دیگر در مورد غذا و خوراکی یا آشپزخانه را در پایین همین جا بخوانید.

جدیدترین مطالب سایت