جستجو در تالاب

تعبیر خواب تشنگی و گرسنگی از بزرگان تعبیر خواب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب تشنگی و گرسنگی از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب تشنگی

انواع تعبیر خواب تشنگی و گرسنگی در خواب را از بزرگان تعبیر خواب در مجله بزرگ سرگرمی تالاب بخوانید…

 

– تعبیر خواب جستجو برای آب از مطیعی تهرانی:

 اگر در خواب ببینید کـه تشنه هستید و بـه دنبال آب می گردید همان معنی اسـت بـه استثنای این‌که موفق نمیشوید کار خلاف بکنید و گناهی مرتکب شوید.

 

هر نوع جست‌وجو و ولع شدید در خواب‌هاي‌ ما بـه صورت تشنگی فورم می گیرد و ظاهر می شود. اگر بیماری اسـت کـه مدت‌ها اسـت از بیماری رنج میکشد در خواب ببینید تشنه اسـت و بـه دنبال آب میگردد ودر پایان بـه آب می رسد و می نوشد و رفع عطش میکند خواب او میگوید سرانجام شفا می یابد و درمان دردهایش را خواهد یافت. این با حالت اول متفاوت اسـت.

 

تعبیر خواب گشتن برای آب خوردن از ابن سیرین: 

اگر بیند بـه غایت تشنه اسـت و آب نمی‌یافت، دلیل کـه رنجی و زحمتی بدو رسد و از بهر دین یا از بهر دنیا.

 

تعبیر خواب تشنگی و گرسنگی از بزرگان تعبیر خواب

 

تعبیر خواب تشنگی و آب خوردن از ابن سیرین:

اگر بیند در تشنگی آب یافت و بخورد، دلیل کـه گنه کند و سرانجام توبه کند و مصلح و پارسا شود.

 

تعبیر خواب تشنگی از مطیعی تهرانی: 

اگر در خواب احساس کنید کـه تشنه هستید ودر ان حالت آب خنک و گوارا نوشیدید و رفع عطش کردید خواب شـما می گوید میل بـه ارتکاب گناه و انجام عمل خلاف دارید و با رفع تشنگی ان عمل خلاف را مرتکب میشوید و ان گناه را میکنید کـه البته خوب نیست.

 

تعبیر خواب تشنگی از آنلی بیتون :

 اگر خواب بینید کـه رفع تشنگی می کنید، نشانه‌ي سعادت و خوشبختی اسـت. اگر خواب بینید کـه بـه تشنه‌اي آب میدهید، بـه این معنا اسـت کـه بـه خاطر یک کار خوب مورد تشویق قرار می گیرید. اگر در خواب احساس تشنگی کنید و یک بطری خالی پیدا کنید، بـه این معنا اسـت کـه بـه خاطر موضوعی غمگین میشوید.

 

تعبیر خواب تشنگی

تعبیر خواب تشنگی از جابر مغربی :
تشنگی درخواب فساد اسـت در دین.

 

تعبیر خواب تشنگی منوچهر مطیعی تهرانی :
احساس تشنگی در خواب خوب نیست و میل بـه فساد و تباهی اسـت. تشنگی در خواب تقلا و تلاشی اسـت کـه میکنید تا بـه چیزی کـه می خواهید برسید و چه بسا ممکن اسـت در طریق خلاف نباشد کـه تشخیص ان با معبر اسـت.

 

تعبیر خواب تشنگی از حضرت دانیال :
سیری از آب بهتر از تشنگی بود

 

تعبیر خواب تشنگی از محمدبن سیرین :

 

سیرابی در خواب، بهتر از تشنگی اسـت.

 

تعبیر خواب تشنگی از آنلی بیتون :
 اگر در خواب ببینید کـه تشنه هستید، بـه این معنا اسـت کـه با افراد نابابی همنشین هستید کـه باید بیشتر مراقب باشید.

 

تعبیر خواب تشنگی از لوک اویتنهاو :
 تشنگی: تلاش‌هاي‌ بیهوده، غصه

 

تعبیر خواب تشنگی و گرسنگی از بزرگان تعبیر خواب

 

تعبیر خواب گرسنگی

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن گرسنگی بر چهار وجه اسـت.

بیچارگی و تنگدستی

حرص و آز

گناه

طمع داشتن بـه مردم

 

تعبیر خواب گرسنگی از بيتون :
ديدن افراد گرسنه در خواب، بـه معناى نارضايتى از محيط اطرافتان اسـت.

 

تعبیر خواب گرسنگی از برايت :
اگر خواب ببينيد كه گرسنه هستيد، بـه اين معنا اسـت كه در كارتان پيشرفت مى‌كنيد.

 

تعبیر خواب گرسنگی از ابراهیم کرمانی :
اگر خویشتن را گرسنه و ضعیف بیند، دلیل اسـت گناه و معصیت کند. بهتر ان اسـت کسی خودرا بـه حال اعتدال بیند، چنانکه نه سیر بودو نه گرسنه.

 

تعبیر خواب گرسنگی از محمدبن سیرین :
 اگر دید گرسنه اسـت و چیزی نداشت کـه بخورد، دلیل حرص اسـت.

 

تعبیر خواب گرسنگی از جابرمغربی :
 اگر دید گرسنه بود مصیبت اسـت. اگر دید گرسنه بودو چیزی خورد چنانکه سیر شد، دلیل کـه از معصیت توبه کند.

 

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
کلیپ دوربین مخفی از واکنش مردم در مترو به خندیدن این مرد
کلیپ دوربین مخفی از واکنش مردم در مترو به خندیدن این مرد