تعبیر خواب ارزانی + تعبیر خواب گرانی + تعبیر خواب اسکناس دلار

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب ارزانی + تعبیر خواب گرانی + تعبیر خواب اسکناس دلار

 تعبیر خواب ارزانی

تعبير خواب ارزانی به روايت یوسف نبی علیه السلام

یوسف نبی علیه السلام گوید:  دیدن ارزانی مصیبت بود.

 

تعبير خواب در روزگار گراني

عقایدالمردمان: اگر کسی در خواب ببیند که پمبه دانه می خورد گاهی لپ‌لپ می خورد گاهی دانه دانه؛ تعبیر ان این است که خوابش با خواب شتر همسایه قاطی شده است، با توجه به وضع گرانی سعی کند اول سیر شود سپس از خواب برخیزد!

 

تعبیر خواب دلار

اگر در خواب ببینید دلار دارید و …تعبیرش چیست؟

 

تعبیر خواب اسکناس

 

لیلا برایت می گوید: 
دیدن اسکناس‌هاي‌ زیاد در خواب، نشان دهنده‌ي به خطر افتادن موقعیت مالی شما است. اگر در خواب خودرا مشغول شمردن اسکناس دیدید، نشانه‌ي ان است که چیزی موقعیت شما را تهدید می کند.

 

تعبیر خواب اسکناس دلار

 

آنلی بیتون میگوید: 
ارز خارجی و اسکناس دلار در خواب، نشان مخفی کردن چیزی میباشد. کار کردن با ارز خارجی نشانه‌ي پیشرفت در کارها است.

 

تعبیر خواب پول خارجی

 

لیلا برایت میگوید: 
دیدن پول در خواب، بیانگر ان است که به خاطر موضوعی وادار به پول خرج کردن میشوید. دیدن پول خارجی و اسکناس دلار در خواب، نشانه‌ي موفقیت در کارهای خطرناک است و پیدا کردن پول در خواب، نشان ‌دهنده‌ي ان است که در مقابل مشکلات مقاومت می کنید.

 

تعبیر خواب ارزانی و تعبیر خواب گرانی و تعبیر خواب اسکناس دلار

جدیدترین مطالب سایت