تعبیر خواب انفجار | تعبیر خواب انفجار به روایت بزرگان

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب انفجار | تعبیر خواب انفجار به روایت بزرگان

تعبیر خواب انفجار

تعبیر انفجار در خواب به چه معنی است :

 

– تعبير خواب انفجار به روايت لیلا برایت

 لیلا برایت درباره تعبیر خواب انفجار می‌گوید:

اگر انفجار همراه با کشته شدن عده اى باشد، بیانگر ان است که از مشکلى که برایتان پیش آمده نجات پیدا مى کنید.

 

اگر در خواب ببینید که یک کارخانه منفجر شده و شعله هاى آتش از ان زبانه می‌کشد، نشانه پیشرفت و پیروزى در انجام کارهایتان است.

 

– تعبير خواب انفجار به روايت آنلی بیتون

 آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب انفجار می‌گوید:

1ـ اگر خواب ببینید جایی انفجاری رخ می‌دهد، نشانه ان است كه اعمال ناپسند دیگران بشما زیان خواهد رساند.

 

2- اگر خواب ببینید در اثر انفجاری صورت شما یا دیگران مجروح و سیاه گشته است، علامت ان است كه با قضاوت غلط متهم به بی دقتی میشوید و ممكن است جامعه شما را برای این امر محكوم بسازد.

 

3ـ اگر خواب ببینید هوا پر از دود و تكه پاره هاي‌ اشیاء منفجر شده است، علامت ان است كه از محیط كار و همچنین از مخالفتهای دیگر افراد اجتماع با خود بیزار خواهید شد.

4ـ اگر خواب ببینید میان شعله هاي‌ انفجار گرفتار شده اید ؛ یا در اثر انفجار به هوا پرتاب شده اید ؛ نشانه ان است كه دوستان بی ارزش و غلط به حقوق شما تجاوز كرده و از اعتماد شما سوء استفاده می كنند.

5ـ دختران بعد از دیدن چنین خواب هایي باید بیشتر مراقب رفتار و روابط خود باشند.

 

تعبیر خواب انفجار در کتاب سرزمین رویاها

شما ناگهان به دنبال یک انفجار غرق در آتش می‌شوید: دوستان شما از حدشان تجاوز می‌کنند.

دیگران در انفجار گرفتار شده‌اند: یکی از بستگان در خطر است.

شما باعث انفجار شده‌اید: اعتماد دوستانتان به شما از بین خواهد رفت.

خواب انفجار: دوستان شما را به خاطر اعمالتان سرزنش می‌کنند.

دریک انفجار زخمی شده‌اید: عذاب

بر اثر انفجار علامتی روی صورت شما افتاده: شما را به ناحق متهم خواهند کرد.

 

تعبیر خواب انفجار به روایت بزرگان

جدیدترین مطالب سایت