تعبیر خواب استخوان | تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق (ع)

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب استخوان | تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق (ع)

تعبیر خواب استخوان

تعبیر خواب اسکلت و استخوان انسان یا حیوان در خواب چه تعبیری دارد.

 

تعبير خواب استخوان به روايت منوچهر مطيعي تهراني

مي دانيم که استخوان تشکيل دهنده اسکلت و قوام بدن آدمي و حتي حيوانات بر اسکلت است و لاجرم استخوان.

معبران در مورد استخوان عقايد متفاوت دارند ولي غالبا ان را «مال» تعبير کرده اند يعني ثروتي که قوام زندگي شما بر ان است.

 

به دارائي و اندوخته خويش متکي هستيد و هر چه بيشتر باشد در خواب به صورت استخوان های‌ محکم تر مجسم مي شود.

«نفايس الفنون» استخوان را «مال حرام» دانسته و ابن سيرين فقط مال شناخته ليکن مجموعا معاش آدمي در خواب به صورت استخوان ظاهر مي شود.

 

يافتن استخوان به دست آوردن مال است. بخصوص اگر گوشي به ان چسبيده باشد. اگر سر سفره نشسته بوديد و کسي قطعه استخواني همراه با گوشت از ظرف خودش برداشت ودر بشقاب شما نهاد خواب شما مي گويد بوسيله کسي پولي به دست مي آوريد که تقريبا بدون زحمت و تلاش به چنگ شما مي افتد.

 

داشتن استخوان در جيب، تامين مالي است و اندازه ان به اندازه استخوان مربوط مي شود. بزرگ باشد تامين بيشتر است و کوچک باشد تامين کمتر. دادن استخوان به ديگران گوياي کمک و مساعدت است از سوي شما.

 

اگر شما به کسي استخوان مي دهيد که گوشتي بر ان چسبيده کمک و مساعدت شما سبب مي شود که ان شخص به سود و خير و برکت برسد و چنان چه گيرنده استخوان در خواب ناشناس باشد عمل شما يک کار خير عمومي است.

 

چنانچه در خواب ديديد استخواني در راه افتاده و شما ان رابا نوک پا زديد و دور انداختيد موردي پيش مي آيد که منع خير مي کنيد.

 

نه سودي بشما مي رسد و نه راضي مي شويد که ديگران از ان بهره مند شوند. اگردر خواب ببينيد که استخواني چرب است به طوري که دست و انگشتان و آستين شما را آلوده کرد خواب شما مي گويد از طريق غير مجاز نفعي مي بريد که بعدها و جدانتان احساس ناراحتي مي کند و خودتان رااز انجام ان کار سرزنش مي کنيد. حالا اگر درخواب ديديد که استخوان شما شکسته در امر معاش شما خللي پيش مي آيد.

 

اگر کاسب هستيد به علتي که چندان مهم و زياد نيست ضرر مي کنيد و اگر کارمند و حقوق بگير هستيد از حقوق شما کسر مي شود ولي اگر ديديد که محل شکستگي را بسته و احتمالا گچ گرفته ايد يا چوب نهاده و باند پانسمان کرده ايد براي شما حادثه ای پيش مي آيد که صرفا مالي است و احتمال ضرر و زيان هست که چنانچه هشياري به خرج دهيد ميتوانيد يا ان را جبران کنيد و يا از پذيرفتن زيان برهيد. بستن استخوان ديگران نيکو کاري است که از جانب شما انجام مي گيرد.

 

انواع تعبیر خواب

تعبیر خواب استخوان | تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق «ع»

تعبير خواب استخوان از محمد بن سيرين

استخوان در خواب، مالي بود كه مردم بدان معيشت كنند. اگر بيند كه استخوان فراگرفت و بر ان استخوان گوشت بود، دليل بود كه بر قدر ان گوشت خير و مال يابد. اگر بيند كه بي گوشت بود، دليل كند كه اندكي خير بدو رسد. اگر بيند كه او به كسي استخوان داد، دليل كه از او بدان كس خير رسد.

 

تعبیر خواب استخوان از ابراهيم كرماني

اگر بيند كمه استخوان كسي را كه شكسته بود مي بست، دليل كند كه بزرگي و صنعتهاي گوناگون يابد و كردار نيك كند و بعضي از معبران گفته اند: كار بينوائي از او به نوا گردد.

 

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

ديدن استخوان به خواب هفت وجه بود.

اول: امل و مال

دوم: خويشان

سوم: فرزند

چهارم: قيم خانه

پنجم: مال

ششم: برادران

هفتم: يار و انباز

 

از دیگر تعبیر خواب های‌ موجود در سایت تالاب حتما دیدن نمایید.

جدیدترین مطالب سایت
یعنی این همه استعداد واقعا شگفت انگیزه (کلیپ)
یعنی این همه استعداد واقعا شگفت انگیزه (کلیپ)