مجموعه : تعبیر خواب

تعبیر خواب پرنده | تعبیر خواب پروانه از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب پرنده | تعبیر خواب پروانه از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب پرنده

تعبیر خواب جالب و کامل پرنده و پروانه از بزرگان تعبیر خواب بخوانید.

تعبير خواب پرنده به روايت منوچهر مطيعي تهراني

پرنده در خواب مراد است مگر پرندگان مکروه مثل کلاغ، جغد، خفاش، کرکس و يکي دو نوع مرغان مرداب زي و مردخوار که در جاي خود توضيح داده مي شود.

پرندگان حلال گوشت بهتر از پرندگاني هستند که گوشتشان در مذهب ما حرام شده و پرنده زنده بهتر از پرنده مذبوح است و به همين نحو پرنده خوش نقش بهتر است از پرندگان يک رنگ يا پرندگاني که رنگ نامطلوب و غير طبيعي دارند.

اگر در خواب ديديد که پرنده ای داريد به مراد دل خود مي رسيد بخصوص اگر پرنده خوش رنگ و خوش آواز باشد. اين گوياي رسيدن به نهايت مراد است و مبارک خوابي است.

اگر خودرا در پرنده فروشي مشاهده کرديد و ان پرندگان بشما تعلق نداشتند و حتي نمي توانستيد يکي از ان ها را تصاحب کنيد موردي پيش مي آيد که از مشاهده کامروائي ديگران حسرت مي خوريد همانطور که در مورد پرواز پرستو ها در آسمان گفته شد.

کبوتر نماد عشق و صلح و دوستي است و کبوتر ماده زني است صالح و پاکدامن و خوب و خوش خلق و چنان چه در خواب ديديد کبوتري ماده داريد زني با اين خصوصيات در زندگي شما نقش مي گيرد و دگر گوني هائي به وجود ميآورد. اگر پرنده رابا جوجه ديديد صاحب فرزند مي شويد و اگر چندين پرنده داشتيد به مراد مي رسيد و کام شما از چند جهت روا مي گردد.

اگر پرنده ای داشتيد که پريد و شما هم به دنبالش رفتيد مجذوب مي شويد يا به سفر مي رويد و اگر اين پرنده رفت و باز نگشت به نوشته مجلسي زيان مي بينيد و محتمل خسارت مي شويد. کشتن پرنده نيز خوب نيست.

در مورد هر يک از پرندگان بجاي خود توضيح داده مي شود. اين حکم کلي در مورد پرنده است. اگر ببينيد جغد يا کرکسي از دست شما پريد و رفت بلائي از شما دور مي شود و اگر کبوتري رفت عشقي را از دست مي دهيد. گنجشک دوست مزاحم و وراج است.

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

اگر بيند پرنده داشت و از دست او بپريد و ديگر بار به دست او آمد، دليل كه حاجت او روا شود. اگر بيند پريد، دليل كه بعضي از مال او برود.


تعبیر خواب پرنده | تعبیر خواب پروانه از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب پروانه

تعبير خواب پروانه به روايت منوچهر مطيعي تهراني

پروانه هم انسان سبک مغز و احمق و جلف است و هم هوس است و از نوع هوس های زودگذر بخصوص هوس های جوانانه و کودکانه. پروانه در خواب های ما معرف سبکي و جلفي نيز هست.

چنانچه در خواب خود فقط پروانه ای ديديد که به تماشاي ان ايستاده بوديد ضمير نا خود آگاه شما از طلوع يک هوس در زندگيتان خبر مي دهد و اين که به پيروي از اين هوس شان خويش را تخفيف مي دهيد.

اگر به دنبال پروانه ای مي دويديد و مي خواستيد وی را بگيريد خواب شما مي گويد که به دنبال هوس مي رويد که رسيدن يا نرسيدن به ان تغييري در زندگي شما پديد نمي آورد.

چنانچه مردي سالمند و متکفل يک خانواده در خواب ببينيد که به دنبال پروانه ای مي رود يا پروانه ای را گرفته به نوشته ابن سيرين ضعف و ناداني خودرا بروز مي دهد که در شان و مرتبه او نيست.

حال اگر در خواب ديديد که پروانه ای رابه عمد کشتيد خواب شما مي گويد که باطنا نمي خواهيد هوس باز و متلون شناخته شويد ولي در زندگي شما پيش مي آيد که بايد با هوشياري و دانائي با ان برخورد کنيد.

بطور کلي پروانه بيشتر هوس است و داشتن ان هوس بازي است و پروانه بزرگ و خوش رنگ که نقوش زيبا روي پر و بال خويش دارد يک زن خوب روي فتان است و نوشته اند که به دنبال چنين پروانه ای دويدن و رفتن استقبال از مهلکه است.

اگر پروانه ای پرواز کنان آمد و بر دست و سر شما نشست جذبه ای و هوسي شما را اغوا مي کند و فريب مي دهد. گرفتن و حبس کردن پروانه در شيشه يا خشکاندن ان در آلبوم و کتاب تقوي و پاکي و پرهيزکاري است.

تعبير خواب پروانه به روايت محمد بن سيرين

پروانه درخواب، مردي ضعيف و نادان است كه خود رابه ناداني در هلاك اندازد.

تعبير خواب پروانه به روايت ابراهيم کرماني

اگر بيند پروانه از پس پشت او بپريد و ان كس وی را نگرفت، دليل كه به كنيزكي دوشيزه دست دراز كند از او مضرت نرسد. اگر بيند پروانه را بكشت يا در دست او هلاك شد، دليل كه فرزندش هلاك شود.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت