تعبیر خواب استغفار | تعبیر خواب تکبیر گفتن

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب استغفار | تعبیر خواب تکبیر گفتن

تعبیر خواب استغفار

اگر شخصی در خواب در حال استغار گفتن باشد یا کسی را در ببینید که استغفار می‌کند تعبیرش چیست . همچنین تعبیر خواب تکبیر گفتن در خواب تعبیرش چیست ؟

 

تعبیر خواب استغفار به روایت امام جعفر صادق

امام جعفر صادق «ع» درباره تعبیر خواب استغفار می‌گوید:

استغفار كردن درخواب چهار وجه بود.
وجه اول = مال
وجه دوم = فرزند
وجه سوم = آمرزش از حق تعالی
وجه چهارم = توبه كردن از گناهان

 

تعبیر خواب استغفار | تعبیر خواب تکبیر گفتن

 

تعبیر خواب استغفار به روایت محمد بن سیرین

تعبیر خواب استغفار به روایت محمد بن سیرین

بدان كه استغفار كردن اَسْتَغْفِرُالله بود به معنی آمرزش خواست از خدای عزوجل.

اگر بیند كه در خواب استغفار می كرد، دلیل است ایزد بر او مال و فرزندان ارزانی دارد.

 


 

تعبیر خواب تکبیر گفتن به روایت امام صادق «ع»

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
 
دیدن تکبیر کردن در خواب بر چهار وجه است

ایمنی از دشمن

رستگاری از بلا و فتنه

خیر و برکت

گشایش کارهای بسته

 

تعبیر خواب استغفار | تعبیر خواب تکبیر گفتن

 

تعبیر خواب تکبیر گفتن

تعبیر خواب تکبیر از محمدبن سیرین

اگر کسی درخواب دید تکبیر می کرد، دلیل که ازشر دشمنان ایمن شود ودر خیرات بر وی گشاده شود.
 
 
تعبیر خواب استغفار | تعبیر خواب تکبیر گفتن
 

تعبیر خواب تهلیل «ذکر لا اله الا الله» و تکبیر گفتن «ذکر الله اکبر»

تعبیر خواب تکبیر گفتن از ابن سیرین

 اگر بیند تسبیح و تهلیل و تکبیر می گفت، یا دعا می خواند، یا صلوات بر رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرستاد، دلیل که روزی بر وی فراخ شود و عزت و نصرت وی را حاصل شود.
 
 
برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت