مجموعه : تعبیر خواب
بروزرسانی : 23 اردیبهشت 1403

تعبیر خواب گریه کردن در خواب

تعبیر خواب گریه کردن در خواب
انواع تعبیر خواب در مورد گریه کردن در خواب با اشک ؛ گریه کردن بدون اشک ریختن؛ ناراحتی و غم در خواب ؛ اشک ریختن در خواب ؛ تعبیر خواب گریه برای کسی که مرده ؛ تعبیر خواب اشک ریختن در خواب را در سایت تالاب بخوانید.

1- تعبیر خواب گریه کردن در خواب

ابن سیرین میگوید: 

تعبیر خواب گریه کردن این است که خداوند تو را شاد و خوشحال می کند. اگر ببینی فریاد گریه کردن می آید، یعنی شاد و خوشحال می شوی.

اگر ببینی گریه می کنی، ولی بجای اشک، خون از چشم تو جاری میشود، یـعـنـی به خاطر کاری که انجام داده‌اي دچار حسرت و حیرت و پشیمانی خواهی شد.

ابن سیرین می گوید: اگر در خواب ببینی به خاطر گناهی که مرتکب شده‌اي گریه می کني یا این که در مجلس علم و یا مجلس قرائت قرآن و…مشغول گریه کردن هستی، تعبیرش این است که خداوند از روی فضل و رحمت خودش گناهان تو را می‌بخشد.

2- تعبیر خواب گریه کردن بدون اشک در خواب

ابن سیرین می گوید:
اگر ببینی گریه می کنی، ولی اشکی از چشم تو جاری نمیشود، یعنی دچار ضرر و زیان میشوی.

3- تعبیر خواب گریه کردن مرده

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 اگر در خواب ببینیم که دیگری گریه میکند خبری خوش به ما میرسد اگر در خواب ببینیم کسی که مرده است گریه می کندخوب است و جای نگرانی نیست.

4- تعبیر خواب گریستن به روایت معبرین غربی

آنلی بیتون میگوید:

گریستن در خواب، علامت ان است که بین افراد خانواده شما خبرهایی غم انگیز منتشر خواهد شد.

اگر در خواب دیگران را در حال گریستن ببینید، علامت ان است که پس از جدایی غم انگیز، با کسی آشتی خواهید کرد.

اگر دختری دیگران را در حال گریستن ببیند، علامت ان است که تنها با از خود گذشتگی به محبوب خود خواهد رسید.

اگر تاجری در خواب دیگران را در حال گریستن ببیند، علامت ان است که در امور تجارت ورشکست خواهد شد.

اچ ميلر می‌گويد: اگر در خواب صداى گريه شخصى را بشنويد، به اين معنا است كه دچار بدشانسى مى‌شويد.


5- تعبیر خواب غم و اندوه «ناراحتی»

ابن سیرین می گوید:
تعبیر خواب غم و اندوه، شادی و نشاط می باشد،‌‌‌‌‌ ولی اگر در خواب ببینی که از غم نجات پیدا کرده‌اي، یعنی دچار غم و اندوه می شوی .
تعبیر خواب گریه کردن در خواب | گریه کردن بدون اشک در خواب

6- تعبیر خواب گریه

ابن سیرین میگوید:

گریه کردن در خواب به معنای شادمان شدن توسط خداوند است. اگر ببینی فریاد گریه کردن می آید به این معنی است که شاد و خوشحال خواهی شد.

– اگر در خواب ببینی به خاطر گناهی که مرتکب شده‌اي گریه میکنی یا این که در مجلس علم و یا مجلس قرائت قرآن و…مشغول گریه کردن هستی، بیانگر این است است که خداوند از روی فضل و رحمت خودش گناهان تو را می‌بخشد.

 – اگر ببینی گریه می کنی، ولی اشکی از چشم تو جاری نمیشود دچار ضرر و زیان مالی خواهی شد.

– اگر ببینی گریه میکنی، ولی بجای اشک، خون از چشم تو جاری می شود، حسرت و پشیمانی به خاطر انجام کاری خواهی خورد

– امام صادق «ع» می‌فرمایند: اگر در خواب دیدی که بلافاصله بعد از گریه میخندی مرگ تو نزدیک خواهد بود.

7- تعبیر خواب گریستن

محمدبن سیرین گوید: دیدن گریستن درخواب ؛ دلیل شادیاست از حق تعالی. اگر دید بر گناه میگریست یا درمجلس علم و قران خواندن و ان چه بدین ماند، دلیل که حق تعالیاز فضل خود بر ویرحمت کند و گناهان وی را بیامرزد.

 اگر دید که میگریست و اشک از چشم او نمیآمد، دلیل زیان است. اگر دید بگریست و خون به جایاشک میآید، دلیل از کاریکه گذشته حیرت و حسرت وندامت خورد.

8- حضرت امام جعفر صادق فرماید:

اگر دید بگریست و بعد از ان بخندید، دلیل که اجلش نزدیک است.

9- منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

گریه در خواب دو نوع است و خارج از این دو نوع به ندرت اتفاق میافتد خواب گریه ببینیم. یک وقت هست که در خواب گریه می کنیم و این گریه فیزیکیاست.

چنان هق هق میگرئیم یا خودمان به سبب شدت گریستن بیدار می‌شویم یا اطرافیان ما را بیدار می‌کنند و می گویند در خواب گریه می کردی. دانشمندان و روان کاوان دریافته اند که این گریه یک تحریک شدید عصبی است و از نظر علم تعبیرخواب به هیچ عنوان تعبیر ندارد.

تحریکات عصبی گاه موجب خنده میشود و گاه سبب گریه و این هردو حالت چنان واکنشی ایجاد میکند که اگر کسیدر کنار ما بیدار باشد میفهمد یا می بیند که در خواب ما می خندیم یا گریه می‌کنیم. اما گریه دیگری هست که روانی و روحی و صرفا رویاست. یعنی در خواب خودمان را می بینیم که گریه می‌کنیم یا دیگری اشک میریزد. این نوع گریستن در خواب تعبیر دارد. گریستن در خواب شادیو خرمیو فرح و انبساط است .

چنانچه در خواب ببینیم گریه می کنیم در روزهای آینده خوشحال می‌شویم و حادثه ای خوب برای ما اتفاق میافتد. اگر در خواب ببینیم که دیگری گریه میکندخبری خوش به ما میرسد ولی اگر در رویای خویش ببینیم که کسی میخندد و بعد از خنده بلافاصله گریه میکند و بعد به قهقهه می خندد خوب نسیت.

نه برای آن کسی که می خندد و گریه میکند و نه برایما که بیننده خواب هستیم. اگر در خواب ببینیم کسی که مرده است گریه میکندخوب است و جای نگرانی نیست.

 
1ـ گریستن در خواب ؛ علامت ان است که بین افراد خانوادة شما خبرهاییغم انگیز منتشر خواهد شد .

2ـ اگر در خواب دیگران را در حال گریستن ببینید ؛ علامت ان است که پس از جداییغم انگیز ؛ با کسیآشتیخواهید کرد .

3ـ اگر دختریدیگران را در حال گریستن ببیند ؛ علامت ان است که تنها با از خود گذشتگیبه محبوب خود خواهد رسید .

4ـ اگر تاجریدر خواب دیگران را در حال گریستن ببیند ؛ علامت ان است که در امور تجارت ورشکست خواهد شد .
 10- تعبیر خواب قطره اشک

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
در خواب دیدن اشک که از چشم برآید بر سه وجه بود،

شادی و خرمی

غم و اندوه

نعمت 

لوک اویتنهاو می گوید: اشک: شادی، نیکبختی
در کتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب اشک: خصومت به شادی ختم می شود.

11- ابراهیم کرمانی میگوید: 

اگر در خواب ببینی اشک می‌ریزی، تعبیرش این است که غمگین و دردمند میشوی 

اگر ببینی اشک سرد می‌ریزی، شاد و خوشحال می شوی.

اگر ببینی اشک تو بروی صورتت می‌ریزد مال و اموال خودرا خرج میکنی.

اگر ببینی بدون گریه کردن روی صورت تو اشک میباشد، به تو حرف طعنه‌آمیز می زنند.

اگر ببینی در چشم تو بجای اشک، گرد و خاک جمع شده است، به اندازه ان گرد و خاک، مال حلالی را بدون زحمت به دست می‌آوری.

12 – تعبیر خواب گریه کردن

آنلی بیتون می گوید:

گریه کردن در خواب، نشانه ان است که بزودی گرفتاری شما را محاصره خواهد کرد.

دیدن گریستن دیگران در خواب، علامت ان است که اندوه شما شادمانی دیگران را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

لیلا برایت می گوید: گریه کردن در خواب، نشانه‌ي خوشی‌ها است.
در کتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب ببینید که گریه میکنید: یک هدیه دریافت خواهید کرد.

13- تعبیر خواب اشک ریختن دیگران

کتاب سرزمین رویاها

بچه‌ها اشک می‌ریزند: ازدواج شما باعث خوشبختی شما خواهد شد.

نامزد یا دوست شما اشک می‌ریزد: آرامش خاطر

بستگان شما اشک می‌ریزند: کارهای شما در آینده دقایق سختی را خواهند گذارند.

تعبیر خواب کامل گریه کردن در خواب ، گریه کردن دیگران در خواب ، اشک ریختن در خواب

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت