جستجو در تالاب

تعبیر خواب انگشتر + تعبیر خواب النگو به روایت معبران

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب انگشتر + تعبیر خواب النگو به روایت معبران

تعبیر خواب انگشتر

تعبیر خواب کامل و جامع از انگشتر و النگو را در این جا بخوانید:

 

تعبير خواب انگشتر به روايت منوچهر مطيعي تهراني

اگر در خواب ببينيد که انگشتري در دست داريد که قبلا هرگز نداشته ايد و از ديدن ان به انگشت خود دچار حيرت و تحسين شده ايد نشان ان است که به موفقيت بزرگي مي رسيد که براي ديگران و حتي خودتان باور کردني نيست. اگر کسي انگشتري بشما داد و شما ان رابه انگشت خود کرديد از جانب ان شخص سودي عايد شما مي شود که بر اعتبارتان مي افزايد.

 

گرفتن انگشتري از ديگران خوب است و نفعي که عايد بيننده خواب مي گردد منوط است به شخصيت و شغلي که دهنده انگشتر دارد و محلي که انگشتري گرفته و داده مي شود. اگر کسي در خواب ببيند که انگشتري خودش را شکست در صورتي که ازدواج کرده باشد بين او و همسرش اختلاف و جدايي اتفاق مي افتد.

 

اگر در خواب ديديد که انگشتري خود رابه کسي امانت داده بوديد و او ان را آورد و مسترد داشت خواب شما مي گويد که در آينده ای نه چندان دور از زني يا دختري خواستگاري مي کنيد که او نمي پذيرد و چنان چه در شرايط ازدواج نباشد از آرزو و تمنائي بر آورده نشده خبر مي دهد.

 

گم شدن انگشتري براي زن بخصوص اگر نگين داشته باشد خوب نيست چون خبر مي دهد که بيننده خواب کسي را از دست مي دهد يا از سمتي معزول مي شود.

 

تعبير خواب انگشتر به روايت ابراهیم کرمانی

اگر بيند صناعت انگشتري او ناپسنديده است، دليل است از مالي كه دارد چيزي بشود و پادشاهي بروي خشم گيرد. اگر بيند انگشتري او از سيم بود، دليل است ان چه دارد پسنديده و حلال بود.

 

اگر انگشتري از آهن بيند ان چه دارد اندك و حقير بود. اگر بيند انگشتري از هفت جوش يا از سپيده روي بود، دليل است بر ان چه در آهن گفتيم. اگر بيند انگشتر او از زيور بود حقيرتر از ان جمله بود كه گفتيم.

 

تعبير خواب انگشتر به روايت امام جعفر صادق

انگشتري سيمين در خواب بر چهار وجه بود. اول: مملكت، دوم: زن، سوم: فرزند، چهارم: مال و انگشتري زرين نيك بود. اگر زني بيند كه انگشتري با نگين از او ضايع شد، دليل است حشمت و جاه او بشود يا فرزندش بميرد يا مالش اتلاف شود. اگر والي بود معزول گردد. اگر زن بيند شوهرش بميرد يا فرزندش.

 

تعبير خواب انگشتر به روايت محمد بن سيرين

اگر كسي بيند كه انگشتري او ضايع شود يا دزد برد، دليل بود كه در كارهاي او آفت و دشواري پديد آيد. اگر بيند انگشتري او بشكست و نگين او بماند، دليل كه بزرگي و جاه او برود و آبرو و هيبتش بر جاي بود.

 

اگر بيند انگشتري خود رابه كسي بخشيد، دليل كه از ان چه دارد برخي از ان ببخشد. اگر بيند انگشتري خويش بفروخت و بها بستند، دليل است از ان چه دارد جمله بفروشد و هزينه كند. اگر بها نبستند، ان چه دارد برخي از ان بفروشد.

 

تعبیر خواب زیورآلات

تعبیر خواب انگشتر + تعبیر خواب النگو به روایت معبران

 

تعبیر خواب النگو

تعبیر خواب النگو به روایت معبران

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید النگویی پیدا می كنید، نشانه كسب ثروتی قابل توجه است.

اگر خواب ببینید النگویی در دست دارید كه دوست یا نامزد شما هدیه داده است ؛ نشانه ان است كه در آینده ای نزدیک ازدواج خواهید كرد.

اگر دختری در خواب النگوی خودرا گم كند، در آینده با زیانها و مشكلات فراوانی روبه‌رو می‌شود.

 

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
ختم این چالش با این کلیپ ! (این بزرگوار از دست ندین)
ختم این چالش با این کلیپ ! (این بزرگوار از دست ندین)