مجموعه : تعبیر خواب

تعبیر خواب طلا از امام صادق (ع) + تعبیر خواب زیورآلات

تعبیر خواب طلا از امام صادق (ع) + تعبیر خواب زیورآلات

تعبیر خواب انواع طلا و جواهرات و گنج های قیمتی در خواب از امام جعفر صادق و آنلی بیتون یکی از بزرگان تعبیر خواب در جهان را اینجا بخوانید.

تعبير خواب زیورآلات به روايت آنلی بیتون

1ـ اگر در خواب زیورآلات بـه خود بیاموزید ؛ نشانة آن اسـت کـه بـه مقامی فراتر از شایستگی خود دست مییابید.

2ـ اگر در خواب از کسی زیورآلات دریافت کنید ؛ علامت آن اسـت کـه بـه تعهدات خود پایبند خواهید بودو همة انها را بـه درستی پیش خواهید برد .

3ـ اگر خواب ببینید زیورآلات خودرا بـه کسی می بخشید ؛ نشانة آن اسـت کـه بیش از اندازه ولخرجی می کنید .

4ـ گم کردن زیورآلات خود در خواب ؛ علامت بـه دست آوردن موقعیتی خوب در زندگی اسـت .

تعبیر خواب طلا امام صادق «ع»

تعبیر خواب طلا امام صادق برای مردها بد، ولی برای زن‌ها خوب میباشد.

تعبیر خواب طلا از امام جعفر صادق :

حضرت امام صادق فرماید: دیدن طلا در خواب دلیل بر سه وجه اسـت.

اول: حج گذاردن.

دوم: ولایت یافتن.

سوم: خصومت و اهانت کردن و غلام و کنیزک.

✅ مطالب مشابه :  تعبیر خواب جواهرات | دیدن جواهرات و زیورآلات طلا در خواب

تعبیر خواب طلا از امام صادق (ع) + تعبیر خواب زیورآلات

تعبیر خواب سکه طلا از امام صادق ع

داشتن سکه طلا همانقدر کـه در بیداری خوب اسـت و دارنده‌اش را خوشحال می کند در خواب نیکو نیست چون ابتلا و گرفتاری را نشان می دهد بـه خصوص اگر روی آن نقشی باشد و شـما آن نقش را در خواب ببینید.

مجله تالاب: تعبیر خواب سکه طلا از دیدگاه امام صادق بـه معنی پولدار شدن بـه روشی عادی و طبیعی در عالم بیداری اسـت. نکته‌ي اصلی آن اسـت کـه مغرور نشوید و همواره بـه مردم احترام بگذارید.

اگر خواب ببینید کنار ایستاده‌اید و بـه سکه هاي‌ طلا نگاه میکنی چنین خوابی حکایت ازآن دارد کـه ولخرجی‌هاي‌ غیر ضروری می کنید. شـما آزاد نیستید. اینکار میتواند پیامد های غمباری داشته باشد مثل ورشکستگی و بدهکاری.

تعبیر خواب طلا امام صادق علیه السلام می گویند:

تعبیر دیدن اشیای طلا در خواب میتواند نشانه‌ي تحسین یا درک کردن ارزش آن شئ باشد.

اگر در خواب بیند کـه طلا درگردن داشت، دلیل اسـت از سلطان مال یابد.

از نطر امام صادق ع دیدن طلا در خواب میتواند نشانه‌ي ثروت مالی و چیزهای ارزشمند مادی باشد.

هم‌ چنین میتواند سمبل طمع و وسوسه نیز باشد.

✅ مطالب مشابه : تعبیر خواب پول چیست؟

تعبیر خواب طلای بدلی در خواب

تعبیر خواب دیدن طلای بدلی از دیدگاه امام صادق یعنی برخورد با امور و کارهای خطرناک در زندگی واقعی. لازم اسـت بـه پیشنهادهای بحث برانگیزی کـه میشود توجه دقیق داشته باشید تا از خطرات و ریسک‌هاي‌ غیر ضروری اجتناب کنید.

اگر زنی خواب ببیند چیزی از جنس طلا به او هدیه می‌شود

چنین خوابی نشانه‌ي مردی ثروتمند اما طماع، وسواسی و خسیس اسـت. این کـه ببینید آمادگی تحمل چنین جنبه‌ّهاي‌ منفی شخصیتی را دارید ارزشش را دارد.

تعبیر خواب تکه‌های طلا در خواب

تعبیر خواب دیدن جمع کردن تکه‌هاي‌ طلا در خواب رویداد های لذت بخش و خبر های خوشایند را مژده می دهد. وقتی سنگ‌هاي‌ طلا را در خواب دور بیندازید بـه معنی آن اسـت کـه مشکلات و مصائبی را تجربه خواهید کرد. اگر فقط تکه‌هاي‌ طلا را در خواب ببینید، این خواب نشان از ماهیت نامتعادل‌تان دارد. ضروری اسـت برای موفقیت در زندگی آنرا تغییر بدهید.

اگر خواب ببینید طلا را محکم در دستتان گرفته‌اید

چنین خوابی حاکی ازآن اسـت کـه پیروزی در تمام امور و زمینه‌ّهاي‌ زندگی در انتظار شـما اسـت.

گم کردن چیزهایی از جنس طلا در خواب

چنین خوابی بد یمن اسـت. این خواب نشان دهنده‌ي بی دقتی‌ و غفلت‌ شـما از نطر امام صادق ع اسـت. بـه خاطر چنین ویژگی‌هاي‌ منفی ممکن اسـت مهم‌ترین تغییر زندگیتان را از دست بدهید. در نتیجه فکرهایی کـه دارید در حد رویا باقی خواهند ماند.

✅ مطالب مشابه : تعبیر خواب رنگ به روایت بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب طلا امام صادق چیست؟

با دیگران همان‌ طور رفتار کن کـه دوست داری با تو رفتار شود. دیدن سکه‌هاي‌ طلا در خواب از دیدگاه امام جعفر صادق می تواند نشان ‌دهنده‌ي تغییرات درونی باشد کـه در حال رخ دادن هستند و برای عزت نفس و یا رشد معنوی‌تان اهمیت زیادی دارند.

هم‌ چنین شاید نشانه‌ي معنویت، روشنایی، یا خودِ برتر شـما باشد. دیدن طلا در خواب میتواند بـه این معنی باشد کـه شـما استعدادی نهفته یا چیزی ارزشمند را در درون خودتان پیدا کرده اید، یا شاید دریک چیز یا زندگی یک فرد ارزشی را تشخیص داده‌باشید.

مجله تالاب: ممکن اسـت دیدن طلا در خواب زن نشان دهنده ارزش‌هاي‌ درونی شـما و تمام چیزهایی باشد کـه در زندگیتان ارزشمند هستند و برایتان حکم گنج را دارند.

تعبیر خواب طلا میتواند یادآور منابع درونی‌تان باشد کـه ازآن‌ها استفاده نمیکنید یا قدر آن‌ها را نمی دانید.

اگر ببینی مقدار فراوان و انبوهی از طلا بـه خانه می بري، مال زیادی بـه دست می‌آوری.

امام صادق علیه السلام در مورد دیدن طلا در خواب می فرمایند: اگر ببینی طلا می خوري، بـه اندازه آن از مال و اموال برای زن خودت خرج می کنی.

تعبیر خواب طلا امام صادق چیست

تعبیر خواب طلا

مرجع تعبیر خواب طلا در خواب همین مطلب اسـت. اگر در خواب ببینی طلا می‌گدازی و ذوب میکنی، بر سرزبان مردم خواهی افتاد.

اگر مردی در خواب ببیند کـه مقداری طلا یافته یا در جیب و کیف خویش دارد بـه مقدار حجمی آن طلا «نه بـه ارزش آن» مالش از بین می رود و زیان میبیند.

عده اي از معبران و مرجع تعبیر خواب طلا نوشته‌اند اگر کسی در خواب ببیند طلا یافته و جسمی زرین پیدا کرده وادار بـه پرداخت دیه می شود یا تاوان میدهد. تعبیر خواب دیدن طلا در خواب برای مردان رنج و اندوه اسـت و برای زنان نیکو اسـت.

اگر ببینی پری بـه تو چیزی داده اسـت کـه جنس آن از طلا و نقره و چیزهایی از این دست میباشد، بخت و اقبال و بهره‌مندی تو بهتر میشود.

اگر در خواب ببینی طلا و نقره دریک جا جمع شده اسـت، عزت و جاه بـه دست می‌آوری. تعبیر خواب طلا در خواب عبارت اسـت از:

✅ مطالب مشابه : تعبیر خواب ذکر به روایت بزرگان + انواع تعبیر درباره ذکر

1. تعبیر خواب طلا یافتن طلا: دریافت ارث

2. تعبیر خواب جستجوی طلا در دل خاک: خوشبختی بـه ناگهان بـه شـما روی خواهد کرد.

3. تعبیر خواب پیدا کردن طلا در خواب، نشانه آن اسـت کـه در کسب افتخار و ثروت با توانایی پیروز خواهید شد.

4. اگر در خواب طلا گم کنید، علامت آن اسـت کـه در اثر سهل انگاری بهترین فرصت را در زندگی خود از دست می دهید.

5. یافتن رگه اي طلا در خواب، علامت آن اسـت کـه بـه شهرتی پر دردسر دست خواهید یافت.

6. اگر خواب ببینید تصمیم دارید در معدن طلا کار کنید، نشانه آن اسـت کـه می‌کوشید از حقوق دیگران دفاع کنید. باید مراقب باشید رسوایی در محیط خانوادگی راه نیابد.

تعبیر طلا در خواب زنان

تعبیر طلا در خواب زنان خوب اسـت اما تعبیر طلا در خواب مردها غرامت و تاوان و غم و اندوه می باشد، ولی برای زنان خوب و پسندیده اسـت.

اگر ببینی طلا بـه دست آورده‌اي یا کسی بـه تو داده اسـت، مال و اموال خودرا از دست می دهی، یا باید تاوان چیزی را بدهی، یا این کـه مورد خشم کسی قرار می گیري.

رویا و دیدن طلا در خواب ممکن اسـت نمادی از ثروت مالی و اشیا ارزشمند فیزیکی باشد البته این رویا می تواند از جنبه منفی اشاره‌اي بـه حرص و طمع نیز داشته باشد.

مجله تالاب: تعبیر طلا در خواب زنان از خواب هایي اسـت کـه بیشتر، زنان با آن درگیر هستند.

تعبیر طلا در خواب زنان با مضامینی هم چون انگشتر طلا، النگو، گردنبند و …دیده می شوند کـه در برخی موارد می تواند هشدار و یا نشانه‌اي باشد. بـه طور کلی معبرین غربی تعبیر طلا در خواب زنان را نمادی از همه ی چیزهای ارزشمند و گرانبهای زندگی فرد بیننده خواب می دانند.

✅ مطالب مشابه :  تعبیر دیدن گل ها و درختان در خواب + تعبیر خواب انواع گل ها و درختان

تعبیر خواب هدیه طلا

تعبیر خواب طلا برای دختر مجرد در خواب ببیند کسی بـه او زیورآلاتی از طلا هدیه می کند، نشانه آن اسـت کـه با مردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد.

اگر در خواب دیدید کسی بـه شـما چند قطعه طلا بـه عنوان هدیه میدهد یا خودتان قطعات طلا را گرد آوری می کنید این خواب می تواند نشانه‌ي دروغ و محرومیتی باشید کـه در عالم بیداری انتظارتان را می کشد.

تعبیر خواب طلای شکسته

تعبیر خواب طلای شکسته

تعبیر خواب طلای شکسته چیست؟

تعبیر دیدن طلای شکسته شده در خواب در حالت کلی برای مردان خوب و برای زنان بد و نشانه شر و دردسر میباشد. اگر خواب ببینید کـه النگوی طلایی شکست این خواب نشانه طلاق و جدا شدن پسر و دختری در میان فامیل میباشد و اگر کسی خواب ببینید کـه النگوی طلا در دستان خودش شکست نشانه این اسـت کـه با همسر خود دچار اختلاف نظر خواهد شد و با او بحث و مشاجره لفظی خواهد کرد.

تعبیر خواب پیدا کردن النگوی طلای شکسته شده در خواب نشانه روبه‌رو شدن با دزد اسـت و اگر خواب ببینید کـه النگوی طلای شکسته شده را برای فروختن بـه بازار میبرید بدانید دزدی کـه آشنا اسـت و بی آنکه خود شـما متوجه بشوید مال شـما را اندک اندک می دزدد.

و اگر خواب ببینید کـه از برادر ؛ خواهر ؛ دوست و آشنایی النگوی طلای شکسته شده و یا ضربه دیده هدیه می‌گیرید خواب شـما نشانه این اسـت کـه مال خودت را بـه کسی می دهید و اگرهم ندهید آن کس مال شـما را می دزدد و می‌برد.

تعبیر خواب طلا برای دختر مجرد

تعبیر خواب طلا برای دختر مجرد چیست؟ اگر دختر مجرد در خواب دیده باشد از دست مرده اي مقداری طلا گرفته باشد نیکوست و سبب می شود تا در زندگی بـه کمال سعادت و رشد و خوشبختی برسد ؛ معبران خارجی نیز گرفتند چیزهای ارزشمند یا گران قیمت از مردگان را خصوصا برای دختر مجرد نیکو پنداشته اند ؛ اما عین همین خواب برای مردان یا پسران میتواند سبب بدبختی بدشانسی یا فلاکت در زندگی باشد ؛ دانیال پیامبر فرموده اند اگر مرد متاهلی خواب دیده باشد از مرده ها طلا میگیرد بـه چند علامت مختلف اسـت ؛ اولی زشتی و زشتنامی ؛ دومی مرافعه و بگو مگو ؛ سومی موانعی کـه سبب می شود انسان از زندگی عقب بیفتد ؛ چهارمی گم کردن بخشی از مال یا ثروت و یا از دست دادن آن در معامله و تجارتی.

✅ مطالب مشابه : تعبیر دیدن ستاره در خواب + تفسیر تعبیر خواب ستاره دیدن در خواب

تعبیر خواب خریدن حلقه طلا از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب خریدن حلقه طلا ازدواجی سریع را پیشبینی می کند. اگر حلقه طلا گم کرده باشید، از دیدگاه امام صادق چنین خوابی منادی بـه هم خوردن رابطه‌اي در آینده‌اي نزدیک اسـت.

مجله تالاب: اگر در خواب حلقه طلا از دستت‌تان بیفتد چنین خوابی بدشانسی را بـه خانه‌ي شـما خواهد آورد و بـه سلامتی‌تان آسیب خواهد زد. باید خیلی مراقب سلامتی‌تان باشید و از افراد خانواده‌تان مراقبت کنید.

همچنین تعبیر خواب خریدن طلای فراوان نشان از تعداد زیادی افراد وابسته بـه شـما یا ساده تر بگوییم افراد فرصت طلب اسـت. آن‌ها از ثمره‌ي زحمات شـما بهره میبرند اما قدردان آن نیستند.

تعبیر خواب طلا فروش

تعبیر خواب طلا فروش

تعبیر خواب طلا فروش امام صادق می فرمایند: اگر کسی در خواب زرگری ببیند با مردی دروغ گو و لاف زن بر خورد میکند. اگر ببینی با طلاساز در حال معامله هستی، با مرد دروغگوئی سر و کار پیدا می کني. تعبیر خواب دیدن طلا فروش در خواب خوب نیست و ضرر بـه انسان می‌رساند.

تعبیر خواب دزدین طلا

تعبیر خواب دزدیدن طلا در خواب از نظر امام صادق چیست؟ در چنین حالتی شان و مقام خودرا در چشم سایرین از دست خواهید داد. اعمال کوته بینانه آدم‌ها را وادار میکند تمام احترامی کـه برای‌تان قائل هستند را از دست بدهند.

مجله تالاب: اگر خواب ببینید صاحب کوزه طلائی هستید یا خواب ببینید ازآن میخورید، این خواب پیشبینی عزت و احترام از سوی مقامات و افزایش حقوق در آینده‌اي نزدیک اسـت. اگر یک تکه از طلای درون آنرا بلعیدید، این خواب مژده‌ي موفقیت در کارهای هنری یا علمی را می دهد.

✅ مطالب مشابه : تعبیر خواب دریا از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب امانت دادن طلا امام جعفر صادق

نفایس الفنون تصریح میکند کـه اگر بیننده خواب ببیند طلا می‌ریزد دلیل آفت و هلاک اسـت و اگر ببیند طلا بـه امانت می دهد آن کس کـه امانت میگیرد بـه او خیانت می کند طلا شنیدن سخن مکروه اسـت.

مرحوم مجلسی نوشته اگر کسی سکه طلا بـه خواب ببیند کـه بـه او امانت می دهند بـه ریاست میرسد و چنانچه ببیند گم کرده از بیماری شفا می یابد

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت