مجموعه : تعبیر خواب

تعبیر خواب باغ ؛ تعبیر خواب باغبان و باغ میوه

تعبیر خواب باغ ؛ تعبیر خواب باغبان و باغ میوه

 تعبیر خواب باغبان

تعبير خواب باغبان درکتاب سرزمین رویاها

 تعبیر خواب یک باغبان: کارها و فعالیتهای فعلیتان شما را پولدار خواهد کرد.
تعبیر خواب این که شما یک باغبان هستید: ثروت شما بیشتر خواهد شد
شما باغبان خودتان هستید: خوشبختی از ان شماست.
یک باغبان در فکر باغش نیست: بد شانسی
یک باغبان درختان را هرس می‌کند: شادی و ازدواجتعبير خواب باغبان به روایت آنلی بیتون

 اگر در خواب باغبانى را دیدید، بیانگر ان است که در امور مالى زیان خواهید کرد.


تعبیر خواب باغ | تعبیر خواب باغبان | تعبیر خواب باغ میوه

تعبیر خواب باغ

تعبير خواب باغ به روايت منوچهر مطيعي تهراني

از امام صادق «ع» نقل است که ديدن باغ در خواب، زن خوب فرزند صالح و مال و عيش و کامروائي است. معبران باغ را در خواب زن تعبير کرده اند. چنان چه در خواب باغي مفرح و سبز و خرم ببينيم نشان ان است که زني خوب روي و پاک نهاد و خردمند نصيب بيننده رويا خواهد شد ولي اگر او زن داشته باشد به فرزند تعبير مي شود ودر غير اين صورت مال دنيا است و تمتعي که از جهان و نعمات ان برده مي شود.

قدم زدن و ديدن باغ نويد زندگي سالم و خوب است و اين نوع زندگي بدون وجود زن ميسر نيست. اگر از باغي سبز و خرم بيرون آمديد که با حسرت به پشت سرخود نگريستيد از زني با اين خصوصيات که در زندگي شما هست دور مي شويد.

حال اگر ديديد باغي است که رودي و نهري وارد ان مي شود اما آب ان نهر گل آلود است عاملي شناخته يا ناشناخته موجب تکدر خاطر شما مي شود و عيش شما را نه کلي بل که جزئي و موقتي نقض مي کند. روي هم رفته ديدن باغ در خواب خوب است مگر اين که ان را ويران و سوخته ببينيم.

تعبير خواب باغ به روايت امام جعفر صادق

ديدن باغ در خواب بر هفت وجه بود. اول: زن خوب، دوم: فرزند نيك، سوم: عيش خوش، چهارم: مال، پنجم: بلندي، ششم: شادي، هفتم: كنيزك. و باغ در خواب ديدن قيم زن بود.

اگر كسي بيند كه باغباني مي كرد، دليل كه زني توانگر كند و به شغل او مشغول شود و به ايشان سازگاري و مدارا كند و بعضي از معبران گفته اند: ديدن باغ بر سه وجه است، اول: كدخداي سراي. دوم: قيم زن. سوم: فرزند قُرّةُ الْعَیْن.

تعبير خواب باغ به روايت حضرت دانيال

ديدن باغ به خواب زن بود. اگر بيند باغ را آب مي داد، دليل كه با زن خويش مجامعت كند. اگر بيند كه باغ را آب مي داد و تر نمي شد، كه زن او از شوهر مجامعت كند. اگر بيند در خواب گل و ريحان مي كشت، دليل كه فرزند صالح بياورد. اگر بيند در باغ شفتالو مي كشت، دليل كه وی را فرزندي ايد كه زود علم و ادب بياموزد.

اگر بيند در باغ او ريحان رسته بودو بالا كشيده و بوي او به دماغ مي رسيد، دليل كه وی را فرزندي بود جسور و دانا و خردمند و بوي ريحان، دليل بر هر فرزند نمايد. اگر باغ خودرا سبز و ابادان و كوشك بيند و از ميوه درختان مي خورد و از انواع ميوه ها داشت و با زن خود در تماشا بود، دليل ك ايشان از اهل بيت باشند.

اگربيند در باغ ابادان بودو از ميوه درختان مي خورد، دليل است زني توانگر بخواهد و از او مال و نعمت يابد. اگر بيند كه در فصل خزان در باغي مجهول شد و از درختان برگ ها مي ريخت، دليل كه غم و اندوه به وي رسد.

اگر بيند در باغ كوشك ها بودو سبزه ها و درختان و زني صاحب جمال وی را بخواند، دليل است بهشت و حورالعين در آخرت بيابد و دليل كه درجه شهيدان حاصل نمايد. اگر بيند باغي داشت يا كسي بدو داد ميوه ان باغ مي خورد، دليل است زني مالدار بخواهد و مال وی را بخورد. اگر بيند در باغ است و ميوه ها از درخت بلند بر وي همي افتاد، دليل است با مردي شريف وی را خصومت افتد و بر غالب گردد.

اگر بيند در باغ بر سر درخت خفته است، دليل كه نسل و فرزندان او زياد شود. ابراهيم كرماني گويد: باغ در خواب مردي است بزرگوار با مال و جمال. اگر بيند در وقت بهار يا تابستان باغ خرم گشته بودو در او ميوه ها رسته بودو گل و يا رياحين شكفته و آب روان و او در باغ نشسته، دليل كه مرگ او بر شهادت بود، زيرا جمله صفات بهشت است.

اگر در تابستان باغي بيند مشهور يا مجهول و ميوه های ان شيرين بودو برگ هاي درختان ريخته بود، دليل كه وی را با سلطان صحبت افتد، در حالي كه سلطان از خدم و حشم بازمانده باشد.

اگر بيند باغي در تابستان سبز با ميوه و آب رود بيامد و باغ را از اصل بركند و خراب كرد، دليل كه سلطان ان ديار را بيم هلاك بود يا به سبب سلطاني بزرگ از سلطان معزول گردد.

اگر بيند آتشي بيامد و درختان ان باغ را بسوخت، دليل كه سلطان را مرگ مفاجات رسد. اگر در خواب بديد در باغ اشتران بودند، دليل كه سلطان ان ملك بر دشمنان ظفر يابد. اگر در باغ گوسفندان ديد، دليل كه از سلطان مال و نعمت حاصل كند و هيبت عظيم سلطان را است.

اگر در ان باغ پرندگان بيند، دليل كه لشگر سلطان بر عهد و وفا باشند اما بر ايشان اعتماد نبود. اگر بيند از ان باغ ميوه جمع مي كرد و به خانه مي برد، دليل كه به قدر ان وي را منفعت رسد. اگر بيند كه در باغ هيمه جمع مي كرد، دليل منفعت بود از سلطان ليكن به سختي و رنج بيابد.


تعبیر خواب باغ | تعبیر خواب باغبان | تعبیر خواب باغ میوه

 تعبیر خواب باغ میوه

تعبير خواب باغ میوه به روايت آنلی بیتون

1ـ اگر خواب ببینید که به همراه دوست خود از میان باغهای پرمیوه می گذرید، علامت خاتمه عشقی طولانی است. اگر خواب ببینید که باغهایی که از ان می گذرید پر از درختانی است که میوه هایش رسیده و آماده چیدن است، نشانه پاداش دادن به افراد زیردستی است که با خدمت وفادارانه شان باعث به ثمر رسیدن طرح ها و نقشه های‌ مهم گشته اید.

2ـ اگر زنی خواب ببیند از باغ پرمیوه اي عبور میکند ؛ علامت ان است که همسر وفادار او به همراه فرزندانی فرمانبردار خانه و زندگیِ اسانی برای او مهیا خواهند کرد .

3ـ اگر خواب ببینید که در باغِ میوه اي خوکها مشغول خوردن میوه هایي هستنند که بر زمین افتاده است ؛ علامت ان است که ثروتی که از ابتدا بشما تعلق نداشته است از دست خواهید داد .

4ـ اگر خواب ببینید که مشغول چیدن میوه های‌ رسیده اید، علامت ان است که در فراوانی و آسایش خواهید کرد.

5ـ اگر خواب ببینید که باغ میوه اي مورد هجوم باد قرار گرفته است ؛ علامت ان است که به زندگی نکبت بار مبتلا خواهید شد. و شادمانی و پولی اندک خواهید داشت.

6ـ اگر باغ میوه اي را در فصل زمستان ببینید، علامت ان است که به هنگام زندگی در زمان اکنون نسبت به آینده بی اعتنا هستید .

7ـ تعبیر دیدن باغ میوه طوفان زده در خواب، علامت وظایفی نامساعد است که باید بر دوش بگیرید.

8ـ اگر خواب ببینید که به هنگام عبور از باغ میوه، در بوته های‌ خارگیر می‌کنید، علامت ان است که رقیبی حسود خواهید داشت.

9ـ اگر باغ میوه اي با درختان برهنه به خواب ببینید، علامت ان است که فرصتهایی مناسب را برای رسیدن به مقام های‌ بالا نادیده می‌گیرید .

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت