مجموعه : تعبیر خواب
بروزرسانی : 24 خرداد 1398

تعبیر خواب چرم منوچهر مطيعی

تعبیر خواب چرم منوچهر مطيعی

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعی تهرانی

اگر در خواب ببينيد کـه دست راستتان دستکش چرمي دارد از برادر خود محبت مي بينيد و بهره مند مي شويد و چنان چه دست چپ شـما دستکش چرمي داشت از طرف فرزند پسر خود متنفع مي گرديد.

داشتن کفش چرمي مشروط بر اين کـه کفش محور خواب شـما باشد گوياي سفر پر رنج و تلاشي اسـت کـه در پيش داريد يا اقدام بـه کاري مي کنيدکه آمد و رفت نشست و بر خاست زياد ايجاب مي نمايد ولي از اين تلاش و کوشش سود مي بريد.

ديدن چرم حيوانات در خواب مالي اسـت کـه بـه زحمت و تلاش بـه دست مي آيد.

اگر در خواب ببينيد کـه کيفي چرمي نو و واکس خورده و شيک و تميز بـه دست داريد کـه در بيداري فاقد چنين کيفي هستيد مالي اندوخته بـه دست شـما مي افتد.

اگر در خواب ببيند کـه کمربند چرمي داريد از همسر يا فرزندتان خيرو نيکي مي بينيد و اين خواب را چنان چه پسر جواني ببيند با دختر يا ازدواج مي کند و از جانب او بهره مند مي گردد.

تعبیر خواب چرم منوچهر مطيعی

البته ممکن اسـت همه ی کمربند چرمي داشته باشند. اين در صورتي اسـت کـه کمربند توجه شـما را در خواب جلب کند يا همانطور کـه گفته شد محور خواب بيننده خواب بگيرد. داشتن دستکش چرمي سود بردن از برادر يا فرزند اسـت.

چرم الاغ مردي اسـت احمق کـه سر راه شـما قرار مي گيرد و بـه شـما محبت مي کند و ندانسته و احمقانه سود مي رساند. چرم اسب مي گويد باجوان مردي آشنا مي شويد کـه از طرف او بهره مند مي گرديد.

اگر در خواب احساس کنيد کـه چرم از شتر اسـت ميراثي بـه شـما مي رسد يا از طرف شخص بزرگي کـه مقام شامخ دارد مورد محبت و التفات قرار مي گيريد. چنان چه احساس کرديد چرم از گوسفند اسـت مال حلال نصيب شـما مي شود.

حتي ممکن اسـت چرم نباشد پوست هم اگر متعلق بـه گوسفند باشد همين تعبير را دارد. اگر چرم را از گاو تشخيص داديد خواب شـما از فراخي روزي و زيادي نعمت و فراواني معشيت خبر مي دهد.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت