تعبیر خواب تیمارستان از بزرگان + تعبیر خواب دیوانه

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب تیمارستان از بزرگان + تعبیر خواب دیوانه

تعبیر خواب تیمارستان از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب کامل و جالب بزرگان تعبیر خواب از تیمارستان و دیوانه را در پایین بخوانید:

 

تعبير خواب تیمارستان به روايت لوک اویتنهاو

 تیمارستان : غمی بزرگتعبير خواب تیمارستان به روايت هانس کورتمشاهده‏ي تیمارستان در خواب، نشان‏دهنده‏ي بروز بیماری و مشکلات است.

 

تعبير خواب تیمارستان به روايت آنلی بیتون

دیدن تیمارستان در خواب ؛ دلالت بر ان دارد که به بیماریی مبتلا خواهید شد ؛ یا در روابط شکست خواهید خورد ؛ باید تلاش کنید با تفکر بر این مشکلات فایق شوید .

 

تعبیر خواب تیمارستان از بزرگان تعبیر خواب + تعبیر خواب دیوانه

تعبیر خواب دیوانه

تعبیر خواب دیوانه  از ابراهیم کرمانی:

هر که بیند که دیوانه شد است، دلیل که به فساد گراید و ربا خوردن.

 

تعبیر خواب دیوانه از جابر مغربی

اگر بیند که با دیوانه هم صحبت شد، دلیل که با مردیرباخواره و مفسد هم صحبت گردد و از صحبت ویملامت و بدنامیو فساد دین وی را حاصل گردد.

 

تعبیر خواب دیوانه از منوچهر مطیعی تهرانی :

اگر در خواب دیوانه ایرا ببینیم که وی را میشناسیم کارینادرست انجام می‌دهیم که مورد سرزنش و شماتت واقع می‌شویم. اگر دیوانه ایرا دیدیم که نمیشناختیم احتمال لغزش برایما پیش میآید که باید هوشیار و آگاه باشیم. اگر در خواب دیدیم که خودمان دیوانه شده ایم سرزبان ها میافتیم و کاری خلاف انجام داده یا انجام خواهیم داد.

 

لوک اویتنهاو می‌گوید :

دیوانگی: امور جهت مثبتیبه خود خواهند گرفت

دیوانه زنجیری

بودن : خود رابه دردسر انداختن

تیمارستان : سرتان کلاه خواهد رفت

 

1ـ اگر خواب ببینید تعادل روحی خودرا از دست داده اید ؛ علامت ان است که مسئولیتی رابه دوش خواهید گرفت که نتایج خوبیبه بار نمیآورد .

 

2ـ اگر خواب ببینید کسانی دیگر تعادل روحی خودرا از دست داده اند ؛ نشانة ان است که قرار دادی نامطلوب با کسی خواهید بست ؛ که بعد ها درد و رنج برایتان به همراه خواهد داشت .

 

جدیدترین مطالب سایت