مجموعه : تعبیر خواب

تعبیر دیدن ستاره در خواب + تفسیر تعبیر خواب ستاره دیدن در خواب

تعبیر دیدن ستاره در خواب + تفسیر تعبیر خواب ستاره دیدن در خواب

دیدن ستاره در خواب چه نشانه ایی دارد ؟+ تعبیر دیدن ستارگان در خواب

شاید برای شـما هم پیش آمده باشد کـه در خواب ببینید ستاره اي در دست دارید و یا ستاره اي از آسمان بـه زمین افتاد . برای این‌که بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید .معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن ستاره در خواب آورده اند . جابر مغربی می گوید افتادن ستاره بـه معنای فرزند دار شدن اسـت . دانیال نبی درباره تعبیر خواب ستاره می گوید سخن گفتن با ستاره در خواب بـه معنای فرزند دار شدن اسـت .معبری می گوید درخشیدن ستاره در آسمان بـه معنای سلامت اسـت . باسایت تالاب همراه باشید.

تعبیر دیدن ستاره در خواب + تفسیر تعبیر خواب ستاره دیدن در خواب

 تعبیر خواب ستارگان

 ستاره در خواب نشانه امید و آسایش و اسانی اسـت.

 تعبیر دیدن ستاره در خانه نشانه بخت خوب اسـت. مخصوصا این‌که در خواب زنان و مردان مجرد دیده شود.

تعبیر دیدن ستاره در خیابان این اسـت کـه میهمانان سرزده ي بـه خانه تان می‌آید کـه شـما را شوکه خواهد کرد.

 اگر در خواب دیدید کـه ستاره شـما را دنبال کرد تعبیرش ایناست کـه اعتقادات شـما قوی اسـت و شانس با شـما یار اسـت.

اگر در خواب دیدید کـه ستاره بـه سمت آسمان درحال پرواز بود تعبیرش این اسـت کـه بـه یک ماموریت عجیب خواهید رفت. این خواب علاقه شـما را برای سفر های هوایی نشان میدهد.

 تعبیر دیدن ستاره در فصل زمستان یا روز بسیار سرد نشانه وقوع یک اتفاق بسیار وخیم اسـت کـه بـه لطف خدا بـه زودی این اتفاق بـه خیر خواهد گذشت.

تعبیر دیدن ستاره هاي‌ کم نور در خواب نشانه اتفاق شوم یا پدیده طبیعی مانند سیل و زمين لرزه اسـت. این خواب نشانه نا امیدی و چالش هاي‌ بزرگ در زندگی اسـت. احتمالا این اتفاقات بـه دلیل بدبینی شماست.

محتاط باشید اما بدبین نباشید.

 اگر در خواب دیدید کـه ستاره می ساختید تعبیرش ایناست کـه برنامه هاي‌ طولانی مدتی برای آینده دارید. علاوه بر این شـما احترام و افتخار دوستان خانواده هستید. زیرا بـه انچه بـه دست آورده اید نه تنها برای خودتان مفید اسـت بلکه باعث افتخار خانواده خود نیز هستید.

 اگر زن بارداری خواب ستاره ببیند تعبیرش این اسـت کـه احتمالا دو قلو بـه دنیا می آورد. بـه تعبیر معبران شرقی دیدن این خواب عالی اسـت. تقدیر خوبی در انتظارتان اسـت.

تعبیر خواب ستارگان از زبان محمدبن سیرین :

 از ستارگان ثانیه چون شعریی و عیوق و سهیل و اکلیل و بعضی از مشرکان آنان را می پرستند ؛ اگر یکی را بـه خواب بیند ؛ دلیل اسـت کـه وی را با اهل ذمه و مشرکان صحبت افتد .

 اگر بیند کـه ستاره را نشان نبود توبه باید کرد .

اگر بیند کـه ستاره روشن بر زمینی افتاد و روشنائی کم شد ؛ دلیل کند عالم بزرگ ان دیار هلاک گردد و ستارگان روشن بـه تاویل عالم بود .

 اگر بیند کـه ستارگان می لرزیدند ؛ دلیل کـه فتنه و آشوب در سلطان و بزرگان افتد .

 اگر بیند کـه از آسمان ستاره بر سر وی افتاد ؛ دلیل اسـت کـه سلطان نعمت یابد بـه قدر نور ان ستاره .

 اگر بیند کـه ستاره را بـه دست بگرفت ؛ دلیل کـه وی را فرزندی آید و مقرب سلطان گردد .

 اگر در خانه خود ستاره بیند ؛ دلیل اسـت وی را فرزندان بسیار بوده باشد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

 فقیهان .

دبیران و نویسندگان .

 علما و دانشمندان .

 قاضیان .

 خلفا .

 مردمان جنگجوی .

وزرا .

 خزانه داران .

 شاگردان . 

اگر بیند کـه بر ستاره دست یافت ؛ دلیل اسـت کـه بر این سوگند کسان دست یابد و نیز با چنین قوم وی را راه پیدا گردد .

«تعبیر خواب انواع حالات و فرم ستارگان»

آنلی بیتون درباره دیدن خواب انواع حالات ستارگان می گوید :
دیدن شهابی کـه از کنار ستارگان می گذرد ؛ نشانة راه یافتن غم و اندوه بـه زندگی اسـت .
 اگر خواب ببینید ستارگان بـه شکل مرموزی پدیدار و ناپدید می‌گردند ؛ تعبیرش ان اسـت کـه در آینده اي نزدیک دگرگونیها و تحولاتی غریب پیش می‌آید .
 اگر خواب ببینید ستاره اي فرود می‌آید و بـه شـما اصابت می‌کند ؛ تعبیرش ان اسـت کـه در خانوادة شـما مصیبتی اتفاق خواهد افتاد .
 اگر خواب ببینید ستاره ها دور زمین می‌چرخند ؛ تعبیرش ان اسـت کـه واقعه اي خطرناک اتفاق خواهد افتاد .

لوک اویتنهاو درباره تعبیر انواع ستاره درخواب می گوید :
 تعبیر خواب ستاره کم سو : مانع
 تعبیر خواب ستاره تیره : غم و غصه در درون خانه
 تعبیر خواب ستاره روشن : نیکبختی
تعبیر خواب دیدن ستاره تنها : یک اتفاق بسیار مهم روی خواهد داد
 تعبیر خواب مسافرت با جهت یابی از روی ستارگان : موفقیت در دراز مدت

«دیدن ستارگان رنگی در خواب»

تعبیر خواب ستاره آبی
تعبیر دیدن ستاره آبی در خواب نشانه فرصت هاي‌ جدید و اتفاقات خوب و رضایت بخش اسـت.

تعبیر خواب ستاره قرمز
ستاره قرمز در خواب نشانه بی توجهی دیگران نسبت بـه شـما و بدشانسی و بدبختی اسـت.

آنلی بیتون تعبیر خواب ستارگان زرد و نارنجی را چنین می گوید :
 دیدن ستارگان کم سو یا سرخ در خواب ؛ نشانة روبه‌رو شدن با دردسر و بدبختی اسـت .

تعبیر خواب ستاره زرد و نارنجی
 تعبیر دیدن ستاره زرد ونارنجی در خواب نشانه شفاگرفتن و سلامتی اسـت.

تعبیر دیدن ستاره در خواب + تفسیر تعبیر خواب ستاره دیدن در خواب

دیدن ستارکان در خواب

«تعبیر خواب انواع موقعیت های ستارگان»

تعبیر خواب افتادن ستاره از آسمان
 اگر خواب دیدید کـه ستاره در حال سقوط اسـت تعبیرش این اسـت کـه بیمار می‌شوید. بعد از دیدن این خواب مراقب سلامتی تان باشید و چک آپ شوید.

تعبیر خواب ستاره در دست
اگر در خواب دیددی کـه ستاره اي در دست دارید تعبیرش این اسـت کـه بـه زودی بدهی هایتان را پرداخت خواهید کرد.

تعبیر دیدن ستاره در آسمان
 تعبیر دیدن ستاره در آسمان نشانه ثروت و مال اندوزی اسـت. اگر ستاره بـه شـما چشمک زد تعبیرش این اسـت کـه بـه زودی ازدواج خواهید کرد.

تعبیر خواب حرف زدن با ستاره
 اگر در خواب دیدید کـه با ستاره صحبت می‌کردید تعبیرش ایناست کـه مورد توجه شخصی قرار گرفته اید. او شـما را دوست دارد اما بـه شـما نمیگوید. بـه اطرافتان بیشتر توجه کنید.

تعبیر خواب ستاره صبح
تعبیر ستاره صبح در خواب نشانه این اسـت کـه خبر های خوبی در راه اسـت.

لوک اویتنهاو تعبیر خواب ستاره صبح را می گوید :
 شادمانی

تعبیر خواب چشمک زدن ستاره
تعبیر چشمک زدن ستاره در خواب نشان دهنده یک اتفاق بسیار بزرگ در زندگی اسـت.

تعبیر خواب ستاره در روز
 تعبیر دیدن ستاره در روز نشانه ایمان و اعتقاد شماست. شـما چهره اي تاثیرگذار هستید کـه همه ی شـما را الگوی خودشان قرار می‌دهند.

تعبیر خواب آسمان بدون ستاره
 اگر در خواب دیدید کـه در آسمان ستاره اي نبود تعبیرش این اسـت کـه از خدا نا امید هستید. بـه دلیل مشکلاتی کـه دارید افسرده شده اید و دست از دعا کشیده اید. این خواب پیامی بـه شماست کـه هیچ گاه از خدا نا امید نشوید و تمام راه ها را برای حل مشکل خود امتحان کنید.

تعبیر خواب ستاره درخشان
 تعبیر دیدن ستاره هاي‌ بسیار درخشان و خیره کننده در آسمان نشانه تحقق یافتن آرزوهایتان اسـت. شـما شور و شوق بسیاری برای ادامه زندگی دارید ودر این راه هر کاری از دستتان بر بیاد انجام میدهید.

آنلی بیتون میگوید :
 اگر خواب ببینید بـه ستارگان درخشان آسمان نگاه می‌کنید ؛ تعبیرش ان گاست کـه از سلامتی کامل و سعادت برخوردار خواهید شد .

لوک اویتنهاو تعبیر دیدن ستاره درخشان را چنین می گوید :
 خوشبختی

تعبیر خواب ستاره دنباله دار
تعبیر دیدن ستاره دنباله دار در خواب این اسـت کـه باید منتظر خبر های خوب باشید. در آینده سورپرایز خواهید شد و هیجان کاملی را تجربه خواهید کرد.

لوک اویتنهاو  تعبیر دیدن خواب ستاره دنباله دار می گوید:
 مرگ یکی از افراد خانواده

تعبیر خواب ریختن ستاره از آسمان
اگر درخواب دیدید کـه ستاره روی سرتان فرود آمد تعبیرش این اسـت کـه ستاره اقبالتان خوب اسـت. اگر مشکلی دارید بـه زودی حل میشود و اگر بیمارید، التیام پیدا خواهید کرد.

تعبیر خواب ستاره در آسمان شب
 اگر در خواب دیدید کـه مشغول تماشای ستاره در شب هستید تعبیرش این اسـت کـه بـه دنبال آرامش درونی و کورسوی امیدی برای مشکلات خود هستید. سوالات بزرگی دارید و همین سوال ها باعث شده کـه سردرگم و گیج شوید.
 اگر در خواب دیدید کـه ستاره از میان ابر بیرون آمد تعبیرش این اسـت کـه زندگی همواره روی یک پاشنه نمی‌چرخد و بـه قول مشهور پایان شب سیه سفید اسـت. بـه زندگی امیدوار باشید. روزهای خوب در راه اسـت.

تعبیر خواب خاموش شدن ستاره
 تعبیر دیدن ستاره خاموش در خواب نشانه مرگ و از دست دادن کسی اسـت کـه وی را بسیار دوست دارید. این خواب همچنین، عدم انگیزه و انرژی برای جنگیدن اسـت.

تعبیر خواب شمردن ستاره
اگر در خواب دیدید کـه ستاره ها را می شمارید تعبیرش این اسـت کـه فردی میـــخواهد با همکاری دوستانش بـه شـما آسیب بزند و شـما را تضعیف کند. اینکار ممکن اسـت بـه از دست دادن کارتان بیانجامد. مراقب فریب هاي‌ احتمالی باشید و جلوی خرابکاری آنان را هر چه زودتر بگیرید.

تعبیر دیدن ستاره در خواب + تفسیر تعبیر خواب ستاره دیدن در خواب

دیدن ستاره در خواب

مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب ستاره میگوید:

اگر خواب ببینید کـه ستاره اي را بـه چنگ گرفته اید کامیابی و موفقیت شـما قطعی اسـت . خواب شـما می گوید بـه مراد میرسید و چیزی را بـه دست می آورید کـه برایتان ایده آل و آرزو بوده اسـت .

بر عکس اسـت اگر ببینید ستاره اي در آسمان کم رنگ شده و ناپدید گردیده یا ستاره اي داشتید کـه گم کردید .

چنانچه در خواب ببینید ستاره اي از خانه شـما برخاست و بـه آسمان رفت و کم رنگ و کوچک شد یا این‌که محو و ناپدید گردید خوب خوابی نیست چرا کـه از مرگ یکی از افراد خانواده خبر می‌دهد .اگر ستاره هاي‌ از محله یا شهر شـما بـه همین نحو برخاست و رفت بزرگی از شهر و دیار شـما می میرد کـه موقعیتی چونان ستاره داشته اسـت .

اگر در خواب ببینید کـه ستاره ها را عدد میکنید بـه کاری بزرگ دست می زنیدو بر جمعی رجحان و برتری امارت می‌یابید .

تعبیر خواب ستاره قطبی

لوک اویتنهاو می گوید :

تعبیر دیدن ستاره قطبی در خواب نشان از امید واهی دارد

برای دیدن تعابیر بیشتر و تفاسیر دقیق خواب ها بـه سایت تالاب مراجعه فرمایید.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت