تعبیر خواب جواهرات | دیدن جواهرات و زیورآلات طلا در خواب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب جواهرات | دیدن جواهرات و زیورآلات طلا در خواب

تعبیر خواب جواهرات

تعبیر خواب جواهرات و زیورآلات در خواب و رویا را بررسی می‌کنیم. بهترین تعبیر خواب از معبران معروف جهان را در مجله تالاب بخوانید…

 

همچنین اگر صاحب کسب و کاری برای خودتان هستید، این خواب میتواند نشان دهنده رونق کار شما باشد، در ادامه تمام تعابیر از معروف ترین معبران خواب جهان را مرور می‌کنیم. با سایت تالاب همراه باشید.

 

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن جواهر ومانند ان سود زیاد بدست آید.

 

تعبیر خواب کادو گرفتن و کادو دادن جواهر

لوک اویتنهاو میگوید: کادو گرفتن ان: اطراف شما پر از آدم‌های خائن است.

 

تعبیر خواب جواهرات از آنلی بیتون :

اگر خواب ببینید به کسی جواهر میدهید، نشانه ان است که اگر هشیار نباشید حادثه خطرناکی شما را تهدید خواهد کرد.
اگر دختری خواب ببیند از کسی جواهر میگیرد، علامت ان است که با همسری دلخواه ازدواج خواهد کرد.

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید جواهر به شما ارث رسیده است، علامت ان است که در زندگی به‌موفقیت چشمگیری دست خواهید یافت.

 

تعبیر خواب دستبند و انگشتر جواهر آنلی بیتون :

اگر خواب ببینید دیگران دست بند یا انگشتری جواهر نشان دارند، نشانه ان است که شما به مقامی متمایز با مقام دوستان خود دست خواهید یافت.

 

تعبیر خواب جواهرات از لوک اویتنهاو :

جواهری بر دست یا گردن داشت: کادوی زیبایی دریافت خواهید کرد

 

تعبیر خواب گم کردن و پیدا کردن جواهر

آنلی بیتون: اما اگر در خواب جواهری را گم کند، نشانه ان است که مردی او را با تملق و دروغ فریب میدهد. پیدا کردن جواهر در خواب، نشانه پیشرفت سریع و درخشان در کارهای مورد علاقه است.

 

تعبیر خواب جواهرات | دیدن جواهرات و زیورآلات طلا در خواب

تعابیر بیشتر درمورد خواب جواهر و جواهرات

به همین دلیل چنین جواهراتی همچنین میتوانند یک نماد باشند که از آن طریق ثروت و موفقیت فرد در جهان بیان میشود. علاوه بر این، جواهراتی از قبیل حلقه‌ی نامزدی یا عروسی و همین‌طور تاج، بالاتر از هر چیزی، ارزش عاطفی دارند. همان‌ طوری‌كه جواهرات در زندگی واقعی معانی متفاوتی دارند، در خواب و رویا هم می‌توانند تعابیر و مفاهیم متفاوتی را برای شما داشته باشند.

 

تعبیر خواب جواهرات از نظر روانشناختی

با توجه به تجزیه و تحلیل‌های روانشناختی، هدیه گرفتن جواهرات در خواب، نشانه‌ای است مبنی بر این که فرد می‌کوشد به زور وارد یک رابطه‌ی عاطفی با کسی شود. در تفسیر روان‌شناختی خواب‌ها و رویاها، جواهرات کلیدی به مـا میدهد مبنی بر این که شخص چـه موضعی در قبال خودش دارد. در چنین خوابی باید توجه داشت که جواهرات چـه شکلی داشتند و این که آیا گران‌قیمت و با کیفیت بودند یا نه.

 

بسته به این عوامل، روشن میشود که آیا فردی که این خواب را دیده شخصیتی وابسته به خویشتن و متکی به خود دارد و به لحاظ درونی سازگار با خود است یا نه، آیا نسبت به خود شک و تردید دارد یا این که معمولاً خود را بیش از حد دست بالا می‌گیرد و مدام ابراز وجود میکند.

 

تعبیر خواب جواهرات از نظر معنوی

با توجه به تفسیر معنوی، جواهرات در خواب، نمادی از احترام و احساس مثبت نسبت به خود است. این خواب همچنین میتواند رفتار شرافتمندانه و بزرگ‌منشی را نشان دهد.

 

درکتاب فرهنگ تفسیر رویا آمده است که:

جواهرات : شاید نمایانگر کسی که قطعه‌ای جواهر را به شما داده باشد، عشقی که دریافت و یا بخشیده شده است، چیزی ارزشمند در کیفیت زندگی مـا مانند چیزی که در تجربه‌ای سخت آموخته‌ایم و باید برای ان ارزش قائل باشیم، شرافت یا عزت نفس یک زن.

 

اگر جواهر تاریخچه خاصی دارد مثلا میراثی خانوادگی بوده است یا نخستین قطعه جواهری بوده که فرد از همسرش گرفته است. تصویر ان در رویا نمایانگر سنت‌های خانوادگی همسر و غیره است.

 

آنلی بیتون میگوید:

دیدن جواهر در خواب، نشانه کسب ثروت و خوشی‌های فراوان است. استفاده از جواهرات برای تزیین خود در خواب، نشانه ان است که به آرزوهای خود دست خواهید یافت.

 

تعبیر خواب جواهرات | دیدن جواهرات و زیورآلات طلا در خواب

تعبیر خواب خریدن و فروختن جواهرات

لوک اویتنهاو میگوید: خریدن جواهرات: بدبختی

 

محمدبن سیرین گوید:

اگر بیند گوهر و مروارید می فروخت و ان گوهر ملک او بود، دلیل که خداوند علم و دین است و با همه ی ی کس نیکی و احسان کند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

اگر ببینده خواب درستکار و پارسا باشد و ببیند گوهرهایی را می‌فروشد، علم و دین پیدا می‌کند.

 

آنلی بیتون میگوید:

اگر خواب ببینید جواهری می خرید، علامت ان است که در کارها بخصوص در مسائل عاطفی همواره موفق خواهید بود.

 

تعبیر عمومی: نماد چیز ارزشمند

طلا و جواهر معمولاً نشان می‌دهد که شخص در زندگی واقعی دارای چیزی ارزشمند است. اگر شخص دیگری در خواب به شما زیورآلات بدهد، به این معنا است که این شخص نسبت به شما، احساس احترام و قدردانی دارد.

 

ارایه چیزی به دیگران

اگر در خواب ببینید که به شخص دیگری طلا و جواهر میدهید، بدان معنا است که شما چیزی برای ارائه به دیگران دارید.

 

ویژگی ها و توانایی ها

جواهرات در خواب نشان‌دهنده‌ی ویژگی‌ها و توانایی‌هایی است که از طریق تجربیات دشوار به دست آورده‌اید. ویژگی‌هایی که برای‌تان بسیار ارزشمند هستند و به سادگی میتوانید ان را به دیگران نشان بدهید.

 

نماد عشق

طلا و جواهر همچنین میتوانند عشقی را نشان دهد که نسبت به دیگران دارید و از دیگران دریافت می‌کنید.

 

جذب شدن

اگر یک زن به یک مرد زیورآلات یا طلا و جواهر بدهد، به این معنا است که او جذب این مرد شده‌است.

 

تعبیر روانشناختی:

جواهرات در واقع نماد وضعیت و اوضاع و احوال شما است. دیدن این خواب میتواند تمایل به محبت و قدردانی را نشان دهد، اما در صورتی که خواب جواهراتی را ببینید که بسیار ارزشمند و چشم‌گیر هستند، جاه‌طلبی، غرور یا خواسته‌های غیرواقعی معانی محتمل دیگر هستند.

 

نماد غلو کردن

دیدن جواهرات «زیورآلات» درخواب گاه نشان می‌دهد که شخص خود را صادقانه به دنیای بیرون نشان نمی‌دهد، و در واقع دوست دارد غلو کند و خودش را بالاتر از آن چیزی که واقعا است، نشان بدهد، چرا که تشنه‌‌ی اعتبار و شهرت است.

 

برجسته کردن زندگی خود

کسی که در خواب زیورآلات به دست و گردن‌اش می‌آویزد، درواقع دوست دارد خود را در زندگی آگاهانه زیباتر و برجسته‌تر کند تا ذهنیت دیگران را از اشتباهات و ایرادات خود دور کند.

 

روابط صمیمانه

اگر در خواب به دیگران جواهرات بدهیم، در واقع می خواهیم به زور روابط صمیمانه‌ای با محیط اطراف‌مان داشته باشیم، زیرا ممکن است نسبت به خودمان و توانایی‌های‌مان اطمینان خاطر نداشته باشیم.

 

جواهرات در خواب اغلب نمادی از احساساتی است که فرد بیننده‌ی خواب نسبت به خود دارد. مهم است که جواهرات ارزشمند هستند یا نه، آیا بدلی هستن یا اصل؟ اصل یا بدلی و گران‌قیمت یا ارزان بودن جواهرات کمک‌مان میکند تا در مورد عزت نفس فردی که خواب را دیده یا این که او چگونه از سوی دیگران ارزیابی میشود، ‌به نتایجی برسیم.

 

تعبیر معنوی: افتخار و عزت نفس

در سطح معنوی، دیدن جواهرات در خواب نشان‌دهنده‌ی افتخار و عزت نفس بدون غرور و تکبری است که اغلب با این احساس ارتباط دارد.

 

تعبیر عمومی: زنجیر از سنگ‌ های قیمتی و مروارید

دیدن یک زنجیر از سنگ‌های قیمتی و مروارید در خواب، به این معنا است که یک پست عالی دولتی دریافت می‌کنید و مردم را به خوبی مدیریت خواهید کرد.

 

تعبیر خواب زنجیر پاره

اگر در خواب زنجیرتان پاره شود یا آن را گم کنید، پست و مقام خود را از دست خواهید داد.

 

تعبیر خواب جواهرات | دیدن جواهرات و زیورآلات طلا در خواب

تعبیر خواب دزدیده شدن سنگ های قیمتی

اگر در خواب تصور میکنید که سنگ‌های قیمتی و مرواریدها را از شما دزدیده‌اید، به این معنا است که با مردم بدرفتاری خواهید کرد.

 

تعبیر خواب یک کیسه طلا

دیدن یک کیسه طلا که بر گردن حمل میکنید، پریشانی و نگرانی و بیماری را پیش‌بینی میکند. اگر در خواب ببینید که کیسه را از گردن‌تان باز میکنید، از شر بلا و مصیبت خلاص خواهید شد.

 

تعبیر خواب مرد گوشواره به گوش

اگر مردی در خواب ببیند که یک گوشواره‌ به گوش می‌اندازد، زیبایی با قدرت ترکیب شده و دختردار خواهد شد.

 

تعبیر خواب پوششی از طلا

اگر کسی در خواب ببیند که پوششی از طلا، سنگ‌های قیمتی و مروارید دارد، او در اواسط زندگی خود قدرت زیاد، نام خوب، دارایی فراوان و پسری خواهد داشت که باعث افتخار او است.

 

تعبیر خواب انواع و اقسام زیورآلات نقره

اگر کسی در خواب انواع و اقسام زیورآلات نقره را به دست بیاورد، رازهایی به او گفته خواهد شد و به اندازه‌ی تعداد زیورآلاتی که در خواب دیده، قدرت و ثروت به دست خواهد آورد. اگر این گنجینه در یک کیسه یا کیف به او داده شده‌است، هم شخصی به او اعتماد کرده و راز بزرگی را برای‌اش بازگو میکند و هم پولی را به امانت نزد او می گذارد.

 

تعبیر خواب شال کمر نقره‌ ای

اگر کسی در خواب یک شال کمر نقره‌ای دریافت کند و آن را بپوشد، کار و مسئولیتی که به او محول شده را به خوبی انجام خواهد داد و ثروتمند خواهد شد.

 

تعبیر خواب مروارید بزرگی در هر دو گوش

اگر کسی مروارید بزرگی در هر دو گوش داشته باشد، به همراه دختران و همسرش زندگی شادی خواهد داشت – گوش به معنی زن است.

 

تعبیر خواب ذوب کردن طلا و نقره

اگر کسی در خواب طلا یا نقره را در یک کوره‌ ذوب می‌کند یا اگر فلزاتی را در یک گودال ذوب کند، توسط مقام ارشد خودش درمحل کار تنبیه خواهد شد.

 

تعبیر خواب خوردن مروارید

اگر کسی یک مروارید ببلعد، خرد زیادی به خرج خواهد داد و هم در کلام و هم در عمل قدرتمند خواهد شد.

 

تعبیر خواب جواهرات | دیدن جواهرات و زیورآلات طلا در خواب

تعبیر خواب راه رفتن روی مروارید

اگر کسی در خواب روی مروارید و جواهرات قدم بزند و راه برود، نادان و بی‌خرد خواهد شد، و ایمان خود را از دست خواهد داد. اما اگر فکر کند که این جواهرات را خریداری خواهد کرد و صاحب ان‌ها خواهد شد، او در واقع حامی ایمان واقعی است.

 

جواهرات همیشه به اثر خارجی که کسی می‌خواهد خلق کند اشاره دارد

این که کسی که در یک رویا زیورآلات می‌پوشد یا میبیند که روی دست و گردنش طلا و جواهری هست، به طور کلی نشانی از تکبر و حتی فیس و افاده است. در زندگی واقعی، فردی که چنین خوابی میبیند به سادگی میخواهد در بهترین شرایط ممکن قرار داشته باشد و اشتباهات خود را پنهان کند. با این حال، تمایل دارد که شرایط و موقعیت خوب‌اش توسط دیگران حس و دیده شود.

 

او واقعا نمی‌تواند از همدردی صادقانه دیگران برخوردار باشد. بنابراین شخصی که این خواب را میبیند باید سعی کند صادق‌تر شود، به ویژه نسبت به خودش. به احتمال زیاد اعتماد به نفس او پایین است که سبب شده چنین رفتاری از خورد نشان دهد و تا این حد خود را دست بالا بگیرد.

 

نقطه‌ مقابل مورد قبلی زمانی صادق است که در خواب ببینید شخصی طلا و جواهر انداخته‌ است

در این مورد، کسی که چنین خوابی می‌بیند در واقع تحت تاثیر خودنمایی و رفتارهای متکبرانه‌ی شخصی است که در خواب جواهرات داشته‌است. او به سادگی تحت تاثیر رفتار دیگران قرار میگیرد و سایرین ممکن است به راحتی از او سو استفاده کنند.

 

طلا و جواهر هدیه دادن درخواب نیز نماد قدردانی است

در این مورد، جواهراتی که در خواب دیده‌اید نشان‌دهنده‌ی نوعی از ثروت هستند که هیچ ارتباطی با پول ندارد. برای مثال، این ثروت بیش‌تر در مورد ویژگی‌های جذاب و خاص است. فردی که این خواب را دیده به دیگر افراد اجازه میدهد تا در این ویژگی‌ها سهیم باشند.

 

اگر کسی در خواب ببیند که برای خودش جواهرات می‌خرد

اگر کسی در خواب ببیند که برای خودش جواهرات میخرد احتمالا شخصی به لحاظ احساسی درگیر اوست .فردی که این خواب را میبیند احتمالا از این موضوع مطلع است. این احتمال هم وجود دارد که او هم به ان شخص علاقه دارد. بنابراین باید در نهایت جرات به خرج بدهد و نخستین گام را برای شروع رابطه بردارد.

 

تعبیر خواب پیدا کرد طلا

اگر کسی یک تکه زیورآلات نقره را پیدا کند، نگرانی و تشویش او را آزار خواهد داد.

 

تعبیر خواب خریداری مروارید

اگر کسی تعدادی مروارید بزرگ را خریداری کند، بر اساس تعداد ان‌ها، خرد، دانش و شادی را در خانه‌اش تجربه خواهد کرد. دانه‌های مروارید بر حسب اندازه‌شان به معنای شادی و خرد هستند. اگر تعداد زیادی مروارید کوچک پیدا کنید، خرد و شادی را به میزان کم‌تری تجربه خواهید کرد. در بسیاری از موارد، این خواب به معنای ترس از مافوق هم میتواند باشد.

 

تعبیر خواب مزین بودن لباس به جواهرات

اگر کسی لباس یا کت خود را به مروارید و جواهرات مزین کند، در صورتی که مافوق، خودش است، شادی و حتی قدرت بیش‌تری دریافت خواهد کرد؛ اما در صورتی که فردی که این خواب را میبیند،‌ خود پایین‌دست است، اوضاع‌اش بدتر خواهد شد زیرا این جواهرات فقط مخصوص افراد برتر است.

 

تعبیر خواب خریدن جواهر

اگر کسی درخواب یک تکه جواهر بخرد، عاشق یک زن می‌شود و با او زدواج خواهد کرد – اگر جواهر را وزن کرده و بعد خریداری کند، با ان زن ازدواج خواهد کرد و بعد متوجه کینه‌ورزی و ستیز‌ه‌جویی او خواهد شد.

 

تعبیر خواب قبر طلایی

اگر کسی از یک فرد مرده یا از یک قبر تاج طلایی دریافت کند و به این فکر کند سنگ‌هایش کهنه و کمرنگ شده‌اند، از مافوق خود پول دریافت میکند و شانس و اقبال به او رو خواهد کرد.

جدیدترین مطالب سایت