تعبیر خواب خودرو سواری + تعبیر خواب اتوبوس و کامیون

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب خودرو سواری + تعبیر خواب اتوبوس و کامیون

تعبیر خواب خودرو و اتوبوس و تعبیر خواب کامیون را در سایت تالاب بخوانید.

اگر در خواب ببنید که کامیون دارید تعبیر خواب اش چیست؟

اگر در خواب ببنید سواری خریدی تعبیرش چیست ؟

و …

تعبیر خواب خودرو سواری

تعبیر خواب خودرو به روایت محمد بن سیرین

اگر به خواب بیند بر گردون « ماشین » نشسته بودو گردون می رفت دلیل بر شرف و بزرگی است.
اگر دید سلطان گردونی به وی داد، دلیل که از سلطان بزرگی یابد.

 

تعبیر خواب اتومبیل به روایت امام جعفر صادق

دیدن گردونه « خودرو » بر هشت وجه است.
اول: عزو جاه «عزت و آبرو».
دوم: ولایت وفرمانروایی.
سوم: مرتبه ومنزلت.
چهارم: بزرگی.
پنجم: هیبت.
ششم: خرمی «شادمانی و سرور».
هفتم: رفعت.
هشتم: راحتی کارها.

 


 

تعبیر خواب خودرو به روایت معبران

تعبیر خواب خودرو سواری + تعبیر خواب اتوبوس و کامیون

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب ماشین میگوید:

1ـ اگر خواب ببینید مشغول رانندگی هستید ؛ دلالت بر ان دارد كه در كار و زندگی خود تغییری میدهید و این تغییر باعث نشاط و خوشحالی شما می‌شود.

 

2ـ اگر خواب ببینید هنگام رانندگی ؛ ماشین شما خراب و متوقف میشود ؛ دلالت برآن دارد كه خوشگذرانی به ان حدی كه شما انتظار دارید ؛ ادامه نمی‌یابد.

 

3ـ اگر خواب ببینید از مقابل ماشینی كه در حال حركت است فرار می كنید ؛ دلالت بر ان دارد كه به درستی از رقابت و هم چشمی پرهیز می كنید.

 

4ـ اگر زن جوانی خواب ببیند به جستجوی اتومبیلی میگردد ؛ دلالت بر ان دارد كه برای جلب حمایت فردی تلاش می كند ؛ اما موفق به جلب حمایت او نمیشود.

 

لیلا برایت در مورد تعبیر خواب خودرو می گوید:

اگر در خواب دیدید که با کسى در ماشین همسفر شدهاید، نشانهآن است که با دیگران روابط خوبى پیدا خواهید کرد.
اگر در خواب اتومبیلى خریدید، نشانه ان است که در کارها موفق مى شوید.
اگر در خواب ماشین تان آسیب دید به معناى ان است که آسيب مالى بشما مى رسد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

خواب یک خودرو: خبر های با عجله فراوان برای شما فرستاده میشود.
شما یک ماشین دارید: یک هدیه مهم دریافت می‌کنید.
به تنهایی رانندگی می‌کنید: به زودی تغییر وضعیت کلی خواهید داشت.
به اتفاق خانواده در خودرو هستید: باید از خودتان در مقابل صجبت هایي که درباره شما میکنند دفاع کنید.
با معشوق تان در خودرو هستید: باید بیشتر بر هوسهایتان غلبه کنید.
با نامزد یا دوست تان در خودرو هستید: نقطه ضعف هاي‌ شما نمایان می‌شود.
به اتفاق اشخاص دیگر در ماشین هستید: از قبول خبر های غلط بپرهیزید.
یک تصادف خودرو: علامت رسیدن پول
ماشین واژگون می‌شود ولی شما جان سالم بدر میبرید: از حریف بپرهیزید.
به اتفاق دوستان دریک ماشین هستید : به زودی به یک راز پی می‌برید.
به اتفاق یک زن در خودرو هستید : به واسطه یک رسوایی بدنام خواهید شد.

 


 

تعبیر خواب خودرو سواری + تعبیر خواب اتوبوس و کامیون

تعبیر خواب اتوبوس

تعبیر خواب اتوبوس به روایت بزرگان , تعبیر خواب اتوبوس به روایت معبران

 

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید سوار بر اتوبوس از خیابان ها می گذرید، علامت ان است كه وعده هایي احمقانه بخود خواهید داد. با دوستان خود نیز اختلاف پیدا می كنید.

 


تعبیر خواب خودرو سواری + تعبیر خواب اتوبوس و کامیون

تعبیر خواب کامیون

کامیون در خواب هاي‌ ما تعبیر واحد و خاصی ندارد و اشاره به چیزهای مختلفی میتواند باشد. این تغییر در تعبیر و اختلاف در تشخیص این طور منظور میشود که کامیون بشما تعلق داشته باشد یا به دیگری یا کامیونی که ندانید به چه کسی تعلق دارد.

 

تعبیر خواب کامیون : تمام این اختلاف در تعبیر موقعی باید مورد اعتنا واقع شود که کامیون محور خواب بیننده خواب باشد در غیر این صورت کامیون نیز یکی از اجزا تشکیل دهنده خواب است که اثر کلی و تعیین کننده ندارد.

 

اگر در خواب کامیونی باشد و شما احساس کنید که ان کامیون بشما تعلق دارد کامیون دوست و شریک و انبازی است که به او اتکا زیاد دارید و اثرش در زندگی روزانه شما است.

 

اگر در عالم خواب درک شما چنین باشد که ان کامیون را قبلا نداشتید و تازه بشما تعلق یافته چنین دوست و شریک موثری در زندگی شما پیدا می‌شود ولی اگر حس کنید که قبلا هم ان را داشتید دوستی است از میان کسانی که می شناسید و لي به تاثیر او وقوف نداشته اید.

 

اگر در بیداری کامیونی نداشته باشید ودر خواب ببینید که کامیونی دارید که ان کامیون چرخ ندارد یا چرخ ان پنچر شده یا به هرعلتی باز مانده در استفاده از امکانات مشکلی برای شما پیش می‌آید یا خوتان غفلت می‌کنید که از کار باز میمانید.

 

اگر کامیونی داشته باشید که در خواب ان را بفروشید دوستی را از دست می‌دهید که تعیین کننده می‌تواند باشد.

اگر در خواب ببینید کامیونی داشته اید که ان را دزدیده اند و شما برای یافتن ان جست‌وجو می‌کنید بشما خیانت میشود و بین شما و دوستتان جدائی می افکند. تعبیر خواب کامیون

 

از دیگر تعبیر خواب های سایت تالاب دیدن نمایید. انواع تعبیر خواب موجود است.

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت