تعبیر خواب بزرگان از کلمه آب جاری و روان در خواب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب بزرگان از کلمه آب جاری و روان در خواب

تعبیر خواب بزرگان از کلمه آب جاری در خواب

 
 تعبیر خواب آب جاری و روان
 

تعبير خواب آب جاری به روايت منوچهر مطیعی تهرانی

آب سیال و روان ولی زیاد و خروشان مشروط بر این که شاهد تماشای آن باشید نه درون آن نشان قدرتی است که با آن رو برو میشوید و با آن رویارو قرار می‌گیرد.

 

اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد. یا آب کثیف است یا روشن و صاف.

آب کثیف مال و بهره است که از طریق نا مشروع و غلط نصیب شما میگردد و آب روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند میشوید.

 

تعبیر خواب آب جاری به روایت دانیال

 اگر جوی آب و پاکیزه و گوارایی ببیند دلیل آنست که زندگی او با خوشی و آسایش و فراغت توام خواهد بود.

اگر بیند از جویی ناشناخته آب زلال میخورد بکار بدیع و ناشناخته اي مشغول خواهد شد و عمر طولانی خواهد داشت و به مقدار آبی که خورده است منفعت به او خواهد رسید.

اگر بیند از جویی آب تلخ و شور و نامطبوع میخورد دلیل بر تلخی زندگی اوست.

اگر در جوی آب صاف و زلال ببیند مقرب می‌شود و کارش روبه راه خواهد شد و به جریان خواهد افتاد.

اگر آب جوی را تیره و کدر ببیند کارش تباه و آشفته باشد و با توکل و سعی و کوشش باید مشکل را از میان بردارد تا آب جوی صاف شود.

اگر بیند بر تختی نشسته است که در زیر آن آب روان است نعمت و دولت وبخت و اقبال به او روی می آورد و امور او در دو جهان خوب خواهد بود.
اگر بیند در جوی آب صاف و زلال نشسته است از غم خلاص می‌شود اگر بیمار باشد شفا مییابد و اگر قرض داشته باشد ادا خواهد کرد و اگر در سفر است دیر نخواهد گذشت که به موطنش باز گردد.

 

تعبیر خواب آب جاری به روایت تام چت ویندرا

اگر آب جاری ببیند دلیلش حرکات ارام بخش است و تعبیرش رسیدن به آرامش در زندگی است.
این خواب عاقبت خوشی راکه در طالع زندگی وجوددارد نوید می‌دهد.

 

تعبیر خواب آب جاری و روان به روایت یوسف نبی«ع»
 دیدن آب روان و روشن سفر با نعمت باشد.

 

جدیدترین مطالب سایت