جستجو در تالاب

تعبیر خواب خون و خونریزی + تعبیر خواب انتقال خون به روایت بزرگان

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب خون و خونریزی + تعبیر خواب انتقال خون به روایت بزرگان
انواع تعبیر خواب در مورد خون و خون‌ریزی‌ و انتقال خون و خون بالا آوردن و غیره را در این جا بخوانید.

 

تعبیر خواب خون بالا آوردن

تعبیر خواب خون از برايت

اگر در خواب مشاهده كنيد كه بدن تان دچار خونريزى شده، به اين معناست كه يك فرصت خوب براى انجام كارها به دست مى‌آوريد. 

بالا آوردن خون در خواب، نشانه‌ى ان است كه بيمارى شما را تهديد مى‌كند. خون گرفتن در خواب، نشانه‌ى درگيرى و نزاع است. 

 

تعبیر خواب جاری شدن خون

تعبیر خواب خون از ابن سیرین:
 اگر بیند کسی وی را به شمشیر بزد و خون روان شد، دلیل که بر وی زبان خلق دراز گردد و او در ان ثواب است. اگر بیند از جایگاهی که زخم است خون بیرون آمد و جامه و تن او آلوده شد، مالی است که به حرام حاصل کند.

 

تعبیر خواب خون از ابراهیم کرمانی: 
اگر اندامی از اندام‌هاي‌ او ببرد، چنانکه ان اندام از وی جدا شد، دلیل است زننده زخم سفر کند. اگر بیند که در تن او سوراخی بود که از ان سوراخ خون روان شد و جامه وی را آلوده کرد، دلیل که وی را به قدر ان مالی حرام رسد.

 

تعبیر خواب خون از مطیعی تهرانی:
 اگر ببینیم از بدنمان خون می رود گرفتار غم و اندوه میشویم و چنانچه ببینیم از چشممان خون روان است یا حتی نم خون زده است از جهت فرزندان مبتلا و غصه دار می گردیم.

 

تعبیر خواب خون آنلی بیتون:

 

اگر خواب ببینید از مجروح خون جاری است، نشانه بیماری جسمی است و ممکن است در اثر شراکت با افرادی بیگانه در کار خود شکست بخورید.

اگر خواب ببینید از شاهرگ بدن تان خون جاری می‌شود، علامت ان است که به دامی خواهید افتاد که هیچ راه گریزی ندارد.

 

تعبیر خواب خون خوردن

تعبیر خواب خون از ابراهیم کرمانی
اگر بیند که خون همی خورد، دلیل است مال حرام خورد یا خون ناحق کند.

 

تعبیر خواب خارج شدن خون از اندام تناسلی

تعبیر خواب خون از ابراهیم کرمانی

اگر بیند که از قضیبش «آلت تناسلی مردانه» خون بیرون آمد، دلیل است وی را فرزندی از شکم مادر بیفتد. 

اگر که از مقعدش خون بیرون آمد، چنانکه تنش آلوده شد، دلیل است که به قدر ان مالی حرام حاصل کند.

 

تعبیر خواب خونریزی دندان

تعبیر خواب خون از ابراهیم کرمانی

 

اگر بیند که ازبن دندان او خون بیرون آمد، دلیل است از خویشانش به او غم و اندوه رسد

 

تعبیر خواب خون از مطیعی تهرانی

 

اگر در خواب ببینیم که از دهان و دندانمان خون می آید از طرف همسر و فرزندان و دیگر افراد خانواده خود ناراحت و گرفتار و مبتلا می شویم.

 

تعبیر خواب مکانی پر از خون

 

تعبیر خواب خون از جابر مغربی
اگر بیند که درجایی درخون افتاد، دلیل است به خون ناحق مبتلا شود. اگر بیند که در شهری یا کوچه اي خون همی رفت، دلیل کند بر خون ان موضع خون بسیار ریخته گردد.

 

تعبیر خواب خون از مطیعی تهرانی
چنانچه ببینیم پایمان در منجلابی از خون فرو رفت ناخود آگاه در امری مداخله میکنیم که گرفتاری و ابتلاء دارد.

 

تعبیر خواب خونریزی بینی

 

حضرت دانیال و ابراهیم کرمانی گوید:

 

اگر بیند که خون بسیار از بینی او بیرون آمد و ضعیف نشد، دلیل کند بر یافتن مال حرام، خاصه که جامه او به خون آلوده گردد. اگر بیند که خون اندک فرود آمد و قوت ضعیف شد و جامه آلوده نشد، دلیل است که درویش گردد و مالش را نقصان افتد. اگر بیند که قوت بر تن او آمد، دلیل بر یافتن مال حرام کند.

اگر بیند که چون عطسه داد از بینی او خون روان گردید ؛ دلیل است که در حق او ؛ سخنی زشت گویند.

 

تعبیر خواب خون از مطیعی تهرانی:
 اگر در خواب ببینیم از بینی ما خون می آید از نظر اجتماعی گرفتاری‌هایي پیدا می کنیم و احتمالاً شان و شخصیت و آبرویمان در مخاطره قرار می گیرد

 

تعبیر خواب خون و خونریزی + تعبیر خواب انتقال خون به روایت بزرگان

 

تعبیر خواب خون از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

دیدن خون در خواب بیانگر زندگی، عشق، اشتیاق و نا امیدی است. اگر شما کلمه‌ي خون را در خواب ببینید که نوشته شده است، ممکن است به موقعیتی در زندگی اشاره داشته باشد که دائمی است و نمی تواند تغییر کند.

 

اگر چیز دیگری با خون نوشته شده باشد، پس بیانگر انرژی‌اي است که صرف یک پروژه کرده‌اید. شما تلاش زیادی را صرف کاری کرده‌اید و نمی خواهید تسلیم شوید و رهایش کنید. اگر شما خواب ببینید که روی دیوار خون است، این رویا یک هشدار است.

 

موقعیتی است که شما نیاز دارید با ان روبه‌رو شوید. شما نمیتوانید دیگر از ان دوری کنید. خصوصا اگر خون روی دیوار دستشویی باشد، بیانگر این است که موقعیتی که نیاز دارید با ان روبه‌رو شوید، بی نهایت احساسی است.

 

خواب دیدن این که شما خون ریزی می کنید یا خون از شما می رود، بیانگر این است که شما از خستگی مفرط رنج میبرید یا این که شما از نظر حسی تخلیه شده اید. ممکن است بیانگر درگیری تلخی بین شما و دوستانتان باشد. عده اي از عملکرد‌هاي‌ گذشته تان، دوباره بشما برگشته اند.

 

زنان طبق معمول زمان کمی قبل از دوران قاعدگی شان، یا در طول دوران قاعدگی شان یا زمانی که حامله هستند،   بیشتر خواب خون میبینند یا خواب کسیکه خون ریزی دارد. برای یک زن حامله، خون در خواب، نمادی از بار زندگی است که به دوش می کشند. این خواب ها، یاد آور این است که کار‌ها را آرامتر پیش ببریم «راحت بگیریم»

 

خواب دیدن این که دیگران خون ریزی می کنند بیانگر یک شیون احساسی برای تقاضای کردن کمک است.

 

خواب دیدن این که شما خون مینوشید، بیانگر این است که شما از نظر شور و نشاط و قدرت، شکفته میشوید. اگر شما خواب ببینید که خون سرفه می کنید، بیانگر انرژی هدر رفته است. شما زمان زیادی را صرف فعالیت‌هایي می کنید که نتیجه عکس می دهند.

 

خواب دیدن این که شما خون میدهید یا خون اهدا می کنید بیانگر این است که شما از نظر فیزیکی به خاطر استرس، احساس کوفتگی میکنید. اگر خون همه ی جا بپاشد، خواب بیانگر این است که استرس احساسی عمیقی را تجربه میکنید. شما به معنای واقعی کلمه، منفجر می شوید.

 

دیدن دلمه خون روی زخم خوابتان نمادی از زمان شفاست. اگر شما روی زخم را می کنید، بیانگر این است که در فرآیند شفا مداخله می کنید. شما نیاز دارید به چیز‌ها اجازه دهید که باشند و فرآیند طبیعی خودشان را بروند.

 

خواب دیدن این که شما تزریق خون دارید بیانگر این است که نیاز دارید دوباره انرژی گیرید و احیا شوید. ممکن است الهام و آرزو نداشته باشید و نیاز به انگیزه جدید در زندگی دارید.

 

تعبیر خواب خون «ناشی از جراحت»

 

تعبیر خواب خون از محمدبن سیرین

 

اگر بیند که بی جراحت خون از تن او آمد، دلیل که اگر رشوه ستاننده بود، رشوه ستاند. اگر نه وی را زیان رسد. اگر بیند که بر تن وی جراحت ‌ها بودو از ان جراحت ‌ها خون همی رفت، دلیل است وی را زیان و غم و اندوه رسد.

 

تعبیر خواب خون از مطیعی تهرانی
اگر ببینیم در دعوا و زد و خورد جایی از بدنمان خون آلود شده مردم درباره ما بد خواهند گفت و اگر دیگری به سبب ما خون آلود شود غمی بین ما و دیگران به وجود می آید.

 

یوسف نبی علیه السلام گوید:

 

دیدن خون غم واندوه بود

دیدن خون کم کردن دلیل تندرستی میباشد واز غم بیرون آید

 

تعبیر خواب خون از آنلی بیتون

دیدن خون در خواب، دلالت بر ان دارد که باید از دوستان ناپسند بپرهیزید.

دیدن خون بر دست خود، علامت ان است که اگر بیشتر مراقب رفتار خود نباشید، بدشانسی قریب الوقوعی در پیش خواهید داشت.

 

تعبیر خواب خون از ابراهیم کرمانی
اگر بیند که خون از زخم و جراحت نیامد و ان جراحت تازه بود، دلیل که درمال او نقصان آید، یا از کسی سخنی سخت شنود و وی را در ان ثواب است، زیرا که خون بر گناه باشد که از تن او بیرون آمد.

 

تعبیر خواب لباس خونی

 

تعبیر خواب خون از مطیعی تهرانی
 اگر ببینیم لباس‌هایمان خون آلود شده بدنام می شویم و به ما تهمت میزنند و اگر ببینیم خون به زمین ریخته شده گرفتاری و غم و غصه پیش می آید که ما هم در ان سهیم هستیم. به هرحال دیدن خون ابتلا و گرفتاری است ولی مواضع ان فرق میکند که باید در تعبیر مورد نظر قرار بگیرد.

 

تعبیر خواب خون از آنلی بیتون
 دیدن لکه‌هاي‌ خون بر لباس، نشانه دشمنانی است که میخواهند از موفقیتی که شما در شغل خود بدست آورده‌اید، جلوگیري کنند.

 


 

تعبیر خواب انتقال خون

تعبير خواب انتقال خون به روايت معبران

در کتاب سرزمین رویاها درباره تعبیر خواب انتقال خون آمده است:

به یک حیوان خون می دهید : مشاجره فامیلی

دریک بانک خون ،بشما خون می دهند : آرزوهایتان برآورده میشود.

در موقع انتقال خون،خون پاشیده می‌شود : معاشرتهای پردردسر

خواب انتقال خون : کارهایتان رابه سرعت و خوبی انجام می دهید.

شما خون می دهید : از یک بیماری رنج خواهید برد.

یک مرد بیمار ،خون دریافت می کند : از اعمال خود خجالت می‌کشید.

 

تعبیر خواب خون

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
کلیپ دیدنی کسانی که تو ترافیک میزنن جاده خاکی
کلیپ دیدنی کسانی که تو ترافیک میزنن جاده خاکی