تعبیر خواب درخت و یا افتادن از درخت

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب درخت و یا افتادن از درخت

تعبير خواب درخت به روايت منوچهر مطيعی تهرانی

درخت خود بـه خود هيچ تعبير مشخصي ندارد . معبران نوشته اند درختان بي بر مردمي درويش و تهي دست و فقير و نيک نفسي هستند کـه اين مردم در محيط و روي نزديکان خويش تاثير چندان ندارند .

 

ديدن درختان در مساجد و زيارتگاه ها خوب اسـت. درختان مردابي را در خواب ديدن خوب نيست. اگر در خواب نخل ببينيد خوب اسـت زيرا عزت و بزرگي و سرفرازي اسـت و اگر باره خرما داشته باشد بهتر اسـت. بيد مجنون و شاه توت نيز در خواب درختان خوبي نيستند زيرا از غم و سر افکندگي و شرمساري خبر مي دهند.

 

تعبیر خواب درخت و یا افتادن از درخت

 

تعبیر خواب درخت افتاده و افتادن از درخت

لوک اویتنهاو:

 

درخت افتاده: امیدهای بر باد رفته

از درخت افتادن: استهزا خواهید شد

 

جابر مغربی: اگر بیند کـه از درخت بیفتاد و پای او بشکست دلیل کـه بر بلایی عظیم افتد.

 

تعبیر خواب درختان سبز و خشک

آنلی بیتون میگوید:

دیدن درختان پر شاخ و برگ و سبز در خواب، علامت ان اسـت کـه امیدها و آرزوهای شـما بـه ثمر خواهد رسید.

دیدن درختان سبزی کـه بـه تازگی قطع شده‌اند، علامت ان اسـت کـه هنگامی کـه احساس میکنید سعادتمند و خرسند هستید، اندوهی بـه زندگی‌تان راه مییابد.

دیدن درختان خشکیده در خواب، علامت ان اسـت کـه زیان خواهید دید و اندوهگین خواهید شد.

جابر مغربی: هرچه از درخت خشکی و نقصان بیند دلیل بر نقصان مال اوست.

 

لوک اویتنهاو: درخت خشکیده: شکست

 

تعبیر خواب درخت و یا افتادن از درخت

تعبیر خواب اجزا درخت

بعضی معبران گفته‌اند: دیدن درخت بـه خواب زن اسـت ودرخت چون در خانه سلطان بیند خدمتکار سلطان اسـت اگر درختان بیند کـه ساق ندارند چون درخت خیار و خربزه تأویلش مردمان دون اسـت و هر درختی کـه خار دارد تأویلش مردی اسـت بد خوی و ناسازگار.

 

کرمانی گوید:

رگ و بیخ درخت دلیل اسـت بر رضای خداوند در دین. اگر بیند رگهای درخت قوی بود دلیل کـه زکات تمام دهد. اگر خلاف این بیند زکات مال تمام ندهد

پوست درخت دلیل اسـت بر روزه داشتن خداوند خواب اگر بیند پوست درخت قوی بود دلیل کـه خداوندش روزه دار اسـت

شاخ درختان بـه خواب دیدن دلیل اسـت بر برادران وخویشان وفرزندان وی اگر بیند شاخه‌هاي‌ درختان بسیار اسـت خویشان ان واهل بیت او بسیار باشند

برگ درختان دلیل اسـت بر خوش طبعی اگر بیند درخت برگ بسیار دارد دلیل کـه خداوندش خوش ولطیف بود اگر بیند برگهای اندک دارد تأویلش بـه خلاف این بود ومیوهء درخت دلیل بود بر پرهیز کردن خداوندش در دین

اگر بیند درخت میوه بسیار دارد دلیل بود کـه خداوندش دیندار اسـت اگر بیند درختی را برید یا بیفکند دلیل اسـت بر هلاک خداوندش یا حالش متغیر شود.

 

تعبیر خواب درخت و یا افتادن از درخت

 

تعبیر خواب بالا رفتن از درخت

لوک اویتنهاو: بالا رفتن از یک درخت: اخبار مهم

 

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن رفتن برروی درخت خصومت بود

 

جابر مغربی: اگر بیند کـه بر بالای درخت بلندی گردید دلیل کـه کار وی بلند شود.

 

اشعث کرمانی: اگر بیند بر درختان بالا شد دلیل کـه با مردی بزرگوار پیوندد و بـه سبب او از انچه ترسد و اندیشه دارد ایمن شود.

 

آنلی بیتون: بالا رفتن از درخت در خواب، نشانه رسیدن بـه مقام‌هاي‌ برتر اسـت.

 

جدیدترین مطالب سایت