مجموعه : تعبیر خواب

تعبیر خواب روز قیامت و آخر الزمان

تعبیر خواب روز قیامت و آخر الزمان

تعبیر خواب روز قیامت و آخر الزمان چیست؟ تعبیر خواب روز قیامت و آخر الزمان

در اینبخش تعبیر خواب روز قیامت و آخرالزمان را مرور می کنیم. دیدن خواب قیامت و پایان جهان تعابیر بسیار مختلفی دارد. هر کسی در خواب خود، در موقعیت های خاصی قرار دارد، بنابراین نمیتوان گفت که تعبیر خواب هر فرد مشابه دیگری باشد. بدین منظور هم شما باید انواع تعبیر خواب درمورد روز قیامت و پایان جهان را مطالعه کرده تا بتوانید معنای دقیق خواب خودرا پیدا کنید. در ادامه بیشتر صحبت می‌کنیم با سایت تالاب همراه باشید.

دیدن قیامت در خواب چه تعبیری را دارد؟

تعبیر خواب روز قیامت و آخر الزمان

تعبیر خالد بن علی بن محد العنبری :

دیدن قیامت در خواب،نشانه هشدار بـه بیننده خواب اسـت در باره ی انچه انجام می‌دهد. هم چنین قیامت در خواب، بـه عدالت و گرفتن حق ستمدیده از ستمکار نیز، تعبیر میشود. هرکس ببیند که قیامت تنها برای او برپا شده اسـت، میمیرد. اگر ببیند که فقط او و همسرش محشور میگردند، نشانه ستمگر بودن آنهاست.

چنانچه کسی در خواب ببیند که رسیدگی بـه حق و حسابش در روز قیامت نزدیک شده اسـت، نشانه این اسـت که او فردی ناآگاه بـه دین خداوند اسـت. اگر ببیند که بـه سختی مورد محاسبه قرار گرفت، شکست سنگینی می خورد. اگر کسی در خواب دید که نامه اعمالش را با دست راست گرفت، پیروز و سربلند خواهد شد و دارای درجه و مقامی بلند می گردد و اگر نامه اعمال را با دست چپ گرفت، به علت گناه کردن یا فقر و نیاز، هلاک می گردد.

تعبیر خواب روز قیامت ابن سیرین:

اگر بیند که قیامت پدید آمد، دلیل که حق تعالی در ان دیار که او بود، حق بگسترد و دلیل کند. اگر اهل ان دیار ستمگر باشند بلائی و آفتی رسد. درصورتی که اهل ان دیار ستمدیده باشند، حق تعالی ایشان را بر ستمگر نصرت دهد. چنانچه بیند اهل ان دیار در پیش حق تعالی ایستاده اند، دلیل که خشم و عذاب حق تعالی نازل گردد.

تعبیر امام صادق «ع» در مورد دیدن خواب قیامت :

 دیدن قیامت درخواب برای اهل صلاح رستگاری،فرج از غم،ظفر یافتن بر دشمن،اقبال و خاتمت با سعادت اسـت.

تعبیر ابراهیم کرمانی در مورد دیدن خواب قیامت:

اگر در خواب ببیند علامتی از علامات قیامت ظاهر شد، چنانکه آفتاب از مغرب پیدا شد،یا دجال یا یأجوج و مأجوج پدید آمدند، دلیل که بـه توبه بازگرداند. اگر ببیند گورها بشکافت و مردگان برآمدند، دلیل که بر دشمنان ظفر یابد. اگر دید که در شمارگاه بود، دلیل غفلت اسـت. اگر در خواب ببیند که شمار با وی میکردند، دلیل زیان اسـت.
اگر درخواب ببیند که کردار او را بسنجیدند و نیکی بیشتر آمد، دلیل که سرانجام کار او نیک خواهد بود. اگر بدی او بیشتر آمد، دلیل که سرانجام کار او بد شود. اگر ببیند که نامه اعمال بدست او دادند و گفتند بخوان، اگر بیننده مصلح بود کارش نیکو شود. اگر مفسد بود، کارش بد خواهد بود. اگر ببیند بر صراط ایستاده بود، دلیل بر راه راست اسـت.

تعبیر خواب روز قیامت و آخر الزمان

تعبیر دیدن قیامت در خواب 

تعبیر پیامبر درمورد دیدن خواب قیامت :

اگر ببینی افراد دیگری از جمله پدر مادر دوست برادر و یا خواهر بـه هر طریقی بـه شما اطلاع میدهند کــه قیامت نزدیک شده و یا در حال برپا شدن اســت ؛ یعنی خداوند متعال در ان شهر خیر برکت نیکی و حق و حقانیت را گسترش می‌دهد و مشکلات و گرفتاری های‌ زیادی از میان برداشته می شود ودر اسانی ودر امنیت قرار خواهی گرفت و چنان چه افرادی در ان شهر یا دیار حق مظلومان فقرا و سایر افراد در هر طبقه ای را ضایع می کنند و با ان ها بـه بدی رفتار می‌کنند دچار عذاب و یا رنج زیادی خواهد شد ؛ یا اگر ستمدیده باشند خداوند ان‌ها را بر ستمگر یاری می کند، ‌‌‌‌‌ هامونی و چند معبر ایرانی دیگر نیز درباره ی تعبیر خواب پایان یافتن جهان گفته اند اگر مورد ستم و ستم قرار گرفته‌ای بر ستمگر غلبه می کنی، یا اینکــه اگر دچار غم و رنج و سختی شده‌ای خلاص می شوی. ابن سیرین می گوید: اگر ببینی مردم ان سرزمین در پیشگاه خداوند ایستاده‌اند، یـعـنـی خشم و عذاب الهی نازل میشود.

تعبیر آنلی بیتون در مورد دیدن قیامت در خواب:

۱ـ دیدن روز قیامت در خواب ؛ نشانه ان اسـت که شما کار نیمه تمامی که طرح ریزی ان شده با موفقیت تکمیل می‌کنید.

۲ـ اگر دختری خواب ببیند روز قیامت جزء گناهکاران محسوب می شود، نشانه ان اسـت که با رفتار ناشایست دوستان خودرا ناراحت می کند. اما اگر در خواب ببیند زمان مرگ فرا رسیده و تمامی مردم از ترس انباشته شده اند و همه ی در انتظار پایان سرنوشت خود هستند، نشانه ان اسـت که در فراز و نشیب های‌ زندگی دوستان بـه او کمکی نخواهند کرد.

تعبیر خواب نابودی زمین

اگر ببیند که قیامت شده، دلیل بود که اگر ستمدیده اسـت بر ظالمان دست یابد و اگر در غم و رنج و محنت اسـت فرج یابد. چنانچه علامتی از قیامت پیدا کرد، چنانکه آفتاب از مغرب برآمد یا یاجوج ماجوج پدید آمد، باید توبه کند و بـه حق تعالی باز گردد، تا رضای او جوید و اگر بیند که با وی شمار میکرد، دلیل اسـت او را زیانی رسد. چنانچه کردارهای او را بسنجیدند و نیکی او بیشتر آمد، دلیل کند که سرانجام کار او نیکو بود و درستکاری یابد.

تعبیر خواب روز قیامت و آخر الزمان

تعبیر خواب نابودی کره زمین

در صورتی که بدی او بیشتر آید، دلیل معصیت اسـت و جایش دوزخ بود و اگر بیند که نامه اعمال بـه دست راست داشت، دلیل که بـه راه راست بود. هم چنین اگر بیند که نامه کردار او را بدو دادند و گفتند برخوان، اگر اهل صلاح بود، دلیل اسـت که کارش نیکو شود و اگر خودرا بر صراط بیند، دلیل اسـت بر راه راست و اگر بر صراط نتوانست گذشتن، دلیل که بر راه خطا اسـت، توبه باید کردن تا حق تعالی از او خشنود شود.

 خواب قیامت و آخر الزمان از لحاظ روانشناسی و علمی

خواب پایان جهان یا آخرالزمان ممکن اسـت تجربه ای ناخوشایند و وحشتناک باشد. این خواب ها معمولاً بسیار شایع هستند و می توانند تعابیر متفاوت و بسیار زیادی داشته باشند. در بیشتر موارد، تعبیر خواب پایان جهان این اسـت که استرس بسیار زیادی در زندگی شما وجود دارد. ممکن اسـت شما در این برهه زمانی در حال عبور از شرایطی پراسترس در زندگی خود باشید و ان گونه احساس میکنید که پایان جهان رسیده اسـت.

تعبیر خواب روز قیامت و آخر الزمان

تعبیر خواب نابودی دنیا

 یک ترس بزرگ در زندگی‌تان دارید

با دیدن این خواب باید از خودتان بپرسید: ” آیا در زندگی من چیزی وجود دارد که موجب ترس و وحشت من می شود؟ آیا در زندگی من چیزی وجود دارد که من را نگران می کند؟ ” همان طور که پیش از این هم گفتیم، خواب پایان جهان در اکثر مواقع تنها بازتابی اسـت از شرایط پراسترسی که در لحظه با ان روبه‌رو می‌شویم. 

-دلیل علمی خواب پایان جهان چیست؟

دلایل زیادی وجود دارد که منجر بـه دیدن این خواب ها میشود. عده ای از این دلایل عبارتند از: مشکلات مالی، طلاق، مرگ یکی از عزیزان و دلایل مشابه دیگر. طبق یک باور قدیمی، فردی که مرگ پدر، مادر، همسر یا فرد مورد علاقه خودرا تجربه کرده اسـت احتمالا پایان جهان را در خواب می‌بیند.

تعبیر خواب روز قیامت و آخر الزمان

تعبیر خواب نابودی دنیا

بعلاوه، اگر اخیرا از کارتان اخراج شده اید، قطعا شوک بزرگی را تجربه کرده اید و احتمال دیدن آخرالزمان در خواب برای شما بیشتر میشود. بـه این ترتیب، اگر خواب پایان جهان را می‌بینید، احتمالا در موقعیت یا شرایط بسیار سختی قرار گرفته اید و این خواب می تواند راهی برای فرار کردن از واقعیت ناخوشایندتان باشد.

هشداری برای تغییرات نزدیک

از طرف دیگر، حتی اگر آرامش و صلح در زندگی شما برقرار باشد باز هم احتمال دیدن پایان جهان در خواب وجود دارد. برخی اوقات همه ی ی اوضاع و شرایط زندگی شما مرتب اسـت و با این حال شما آخرالزمان را در خواب می بینید. در این حالت، تعبیر خواب پایان جهان شاید تغییراتی باشد که در آینده ای نزدیک در زندگی شاهد ان خواهید بود. این خواب به شما میگوید که خودرا برای تغییراتی که پیش روی دارید آماده سازید

همان طور که مشاهده کردید، دیدن پایان جهان در خواب می تواند تعابیر مختلفی دارد و عوامل متعددی می تواند موجب این خواب شود. شما دیدید که این خواب در واقع بـه این معنا نیست که بـه اتمام جهان نزدیک می‌شویم و بـه این ترتیب جایی برای ترس یا نگرانی وجود ندارد. در بیشتر موارد، این خواب ها بـه احساسات و افکار شما در زندگی واقعی شما ودر زمان بیداری مرتبط می‌شوند.

خواب آخر الزمان و تغییرات مهم آن در زندگی

برخی اوقات تعبیر خواب آخرالزمان این اسـت که شما در حال پشت سر گذاشتن تغییرات بزرگی در زندگی خود هستید. شاید مرحله ای از زندگی شما بـه اتمام رسیده و مرحله دیگری از آن در آستانه شروع اسـت. برای مثال، اگر در آستانه ازدواج هستید، دیدن پایان جهان در خواب طبیعی اسـت. با این وجود اگر در آستانه جدایی، ورود بـه دانشگاه یا پیدا کردن یک شغل جدید باشید نیز احتمال دیدن چنین خوابی بیش از سایر اوقات اسـت.

تعبیر خواب روز قیامت و آخر الزمان

تعبیر خواب قیامت

شاید چالش هایی که در آینده ممکن اسـت با انها روبه‌رو شوید شما را نگران و حشت زده کرده اسـت و بـه این ترتیب بازتاب احساسات و افکار شما در خواب نمایان می شود. دیدن پایان جهان در خواب می تواند دلایل متعدد دیگری نیز داشته باشد و از این روی نیازی نیست که فورا برای دیدن چنین خوابی وحشت و هراس به خود راه دهید.همچنین این خواب می تواند سمبل تغییرات باشد که در حال عبور از ان ها هستیم یا تغییراتی که در آینده ای نزدیک رخ می‌دهند. امیدواریم که درک بهتری از دیدن آخرالزمان در خواب بـه دست آورده باشید. حالا دیگر می‌توانید خواب پایان جهان را دقیق تر تعبیر کنید.

برای دیدن تعبیر خواب های‌ بیشتر بـه سایت تالاب مراجعه کنید.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت