انواع تعبیر خواب روغن به روایت بزرگان

مجموعه : تعبیر خواب
انواع تعبیر خواب روغن به روایت بزرگان

تعبیر خواب روغن

انواع تعبیر خواب روغن بـه روایت بزرگان را در مجله تالاب بخوانید. تعبیر خواب روغن های‌ مفید در خواب

 

تعبير خواب روغن به روايت جابرمغربی

روغن ها خوردن و بر خود ماليدن جمله آرايش اسـت، لكن اگر بي اندازه بود غم و اندوه اسـت. اگر بيند روغن بر سينه خود مي ماليد، دليل كه قسم بـه دروغ خورد.

 

تعبير خواب روغن به روايت منوچهر مطيعي تهراني

ديدن جمله روغن ها در خواب خوب اسـت بخصوص روغن زيتون کـه از روغن های مبارک اسـت. چنان کـه در خواب ببينيد کـه روغن زيتون مي خوريد بـه مال و نعمت مي رسيد و پولي از راه درست بـه دست شـما مي آيد.

 

برخي از معبران روغن را ميراث دانسته اند و برخي مال و نعمت و روي هم رفته ديدن روغن در خواب خوب اسـت. اگر در خواب ببينيد کـه ديگري روغن بـه سر شـما مي مالد فريب مي خوريد و کسي کـه روغن مي مالد بـه شـما دروغ مي گويد و مکر و نيرنگ در کارتان بـه کار مي برد و اگر شـما بـه سر ديگري روغن بماليد همين تعبير را دارد کـه شـما وی را مي فريبيد.

 

ابن سيرين از اشعث نقل مي کند کـه روغن ها همه ی غم و اندوه هستند مگر روغن زيتون کـه مال و نعمت اسـت. اگر ببينيد کـه لباس شـما بـه روغن آلوده شده غمين و اندوهگين مي شويد. ديدن روغن های معطر در خواب عموما خوب اسـت.

انواع تعبیر خواب روغن به روایت بزرگان

تعبير خواب روغن به روايت امام جعفر صادق

روغن خوش بـه خواب ديدن، دليل بر شش وجه اسـت.

اول: زن خوب روي.

دوم: كنيزك با جمال.

سوم: ثناي نيكو.

چهارم: منفعت.

پنجم: سخنهاي خوش.

ششم: طبعهاي نيك.

و روغن گنديده، دليل بر سه وجه اسـت.

اول: زن.

دوم: مرد فاسق.

سوم: سخنهاي زشت بـه انكار.

و بدان كه روغن گير درخواب ياري دهند و كسي بود كه با وي بياميزد.

 

تعبير خواب روغن به روايت محمد بن سيرين

روغن درخواب، مال و نعمت بودو بعضي ازمعبران گويند كه روغن در خواب ميراث اسـت. اگر بيند روغن گاو داشت يا كسي بدو بخشيد و از ان همي خورد، دليل كه هم مال يابد و هم ميراث و روغن دنبه و روغن كنجد و روغن زيتون اين ها جمله، دليل كه علم و حكمت و دانش يابد و روغن بنفشه منفعت باشد از مردي دهقان روغن خيري و روغن زيتون منفعت بود از مردي عرب و روغن نرگس منفعت بود از مردي روستائي و روغن قسطين و روغن قسط منفعت اسـت از روميان. اگر بيند همه ی تن وي بـه روغن آلوده گشته بود، دليل كه بيمار شود.

 

اگر بيند روغن بر سر مي ماليد، دليل كند بر زينت و ارايش دنيا. اگر روغن خوشبوي ديد چون روغن گل و روغن ياسمين و بنفشه و ان چه بـه اين ماند، دليل كند بر زينت و آرايش دنيا، زيرا كه جمله روغن ها خوش بودو در تاويل ثنائي نيكو بود. اگر بيند ان روغن ناخوش و گنديده بود، دليل كه مردمان او زشتي گويند.

 

تعبير خواب روغن به روايت ابرهیم کرمانی

روغن زيت مال و نعمت باشد. اگر بيند روغن بي اندازه بر سر مي ماليد، چنانكه روغن از سر او مي چكيد، دليل بر اندوه و مصيبت كند. اگر بيند كسي روغن بر سر وي مي ماليد، ان كه روغن مي ماليد، از بهر كاري با وي مكر و حيله سازد.

 

انواع تعبیر خواب روغن به روایت بزرگان

تعبير خواب روغن بادام به روايت یوسف نبی «ع»

روغن بادام وپسته میراث بـه وی رسد.

 

تعبير خواب روغن پسته به روايت حضرت یوسف «ع»

روغن بادام وپسته میراث بـه وی رسد.

 

 تعبیر خواب روغن جوز

دیدن روغن جوز روزی حلال باشد.

 

تعبير خواب روغن خوش به روايت امام صادق «ع»

روغن خوش بـه خواب دیدن، دلیل بر شش وجه اسـت.

اول: زن خوب روی « زن زیبارو».

دوم: کنیزک با جمال « کنیز زیبا».

سوم: ثنای نیکو « مدح و تمجید».

چهارم: منفعت.

پنجم: سخنهای خوش « سخنهاى خوب و خوشایند».

 

تعبير خواب روغن فروش به روايت خالد بن علی بن محد العنبری

روغن فروش در خواب، بـه عالم یا شخصی کـه در علم و مال، با دیگران شراکت دارد، تعبیر میشود.

 

انواع تعبیر خواب روغن به روایت بزرگان

تعبير خواب روغن کتان به روايت یوسف نبی «ع»

دیدن روغن کتان و روغنی کـه تعلق بـه سوختن دارد رنج اندکی بـه وی رسد.

 

تعبير خواب روغن گندیده به روايت امام صادق«ع»

روغن گندیده «بد بو»؛ دلیل بر سه وجه اسـت.

اول: زن « زن رؤسا».

دوم: مرد فاسق.

سوم: سخنهای زشت بـه انکار « سخنهاى زشت کـه براى انکار و رد کسى گویند.

 

تعبير خواب روغن گیر به روايت امام صادق «ع»

بدان کـه روغن گیر درخواب یاری دهند و کسی بود کـه با وی بیامیزد.

 

جدیدترین مطالب سایت