تعبیر خواب ریش از بزرگان تعبیر خواب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب ریش از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب ریش

جوی مویی را گویند کـه بر چانه، گونه‌ها و بر گردن میروید. ریش در حالت معمول فقط بر صورت مردان پس از سن بلوغ رشد میکند.

ریش برای سلامت پوست بسیار مهم اسـت و همچنین باعث می شود آب پوست بـه اسانی خارج نشود و این عامل باعث جوان ماندن پوست میشود.

 

تعبير خواب ریش به روايت منوچهر مطيعي تهراني

ابن سيرين معتقد اسـت کـه صاحب ريش بـه مرگ بدي گرفتار مي شود. اگر ببينيد کـه ريش خودرا شانه مي زنيد و بـه عطر و گلاب مي آلائيد خوب اسـت و بر شان و حرمت شـما افزوده مي شود.

 

اگر ببينيد کـه ريش خودرا قسمتي مي کنيد و دور مي ريزيد بخشي از مال خودرا از دست مي دهيد. اگر ريش داريد ودر خواب ببينيد کـه ريش شـما را تراشيده اند آبرو و مال شـما نقصان مي يابد.

 

تعبیر خواب ریش از بزرگان تعبیر خواب

نوشته اند کـه خداي تعالي را فرشته ای اسـت کـه تسبيح او اين اسـت:

سبحان من تزين الرجال باللحي و الناء بالذاوائب.

 

روي هم رفته ديدن ريش در خواب خوب اسـت بـه شرطي کـه بـه اندازه باشد. ريش بـه طور کلي در خواب حرمت و عزت و آبروي مرد تعبير مي شود ولي اگر ريش را در وضعي غير طبيعي ببينيد خوب نيست.

 

مثلاً يک طرف ريش بلند باشد و يک طرف ان کوتاه يا ريش را بـه طور دالبر قيچي کرده باشند. نوشته اند اگر ريش ان قدر بلند باشد کـه بـه زمين کشيده شود نشان مرگ صاحب ريش اسـت.

 

تعبير خواب ریش به روايت محمد بن سيرين

اگر بيند ريش را خضاب كرد و خضاب نمي پذيرفت، دليل كه حال خويش را بـه مردمان نپوشد. اگر بيند كه ريش خودرا بر زمين مي كشيد، دليل كه اجلش نزديك آمده باشد.

 

اگر بيند همه ی ريش را بريده اسـت، دليل هم بر زيان مال اسـت و هم بر زيان حرمت. اگر ريش خودرا كوسه بيند حرمت و مالش كم گردد.

 

ريش درخواب، آرايش مردان و كدخدائي آنان بودو در خبر اسـت كه حق تعالي را فرشته ای اسـت كه تسبيح او اين اسـت: پاك اسـت ان خداوندي كه مردان را بياراست بـه ريش ها و زنان را بـه گيسوها.

 

اگر كسي ريشهاي خودرا دراز بيند بـه اندازه، دليل كه كار و كدخدائي او ساخته گردد، اما چون درازي وي از ناف گذشته باشد، دليل بر غم و اندوه كند. اگر بيند ريش خودرا بـه ناخن پيراي مي ساخت، دليل اسـت كدخدائي خويش تيمار دارد.

 

تعبیر خواب ریش از بزرگان تعبیر خواب

تعبير خواب ریش به روايت امام جعفر صادق

ديدن ريش در خواب بر ده وجه اسـت.

اول: تيغ.

دوم: عز و جاه.

سوم: مرتبه.

چهارم: هيئت.

پنجم: منزلت و مرمت.

ششم: نيكوئي.

هفتم: تزويج.

هشتم: مال.

نهم: فرزند.

دهم: گرامي شدن.

 

تعبير خواب ریش به روايت ابراهیم کرمانی

اگر بيند ريش او سياه و سرخ بود، دليل اسـت وی را داوري افتد بـه شغل كدخدائي.

اگر بيند ريش او سفيد گشته اسـت، دليل كه آهستگي و بردباري او زياده گردد، ولكن غمگين شود.

اگر بيند ريش بـه دندان ببريد، دليل اسـت اهل بيت وی را زيان رسد. اگر بيند كه ريش آيينه شد، دليل كه كدخدائي و زينت او ساخته گردد.

اگر بيند كه ريش او از بيماري فروريخت، دليل اسـت وی را از مرگ مفاجات بيم بودو آبرو و مالش برود.

اگر بيند ريش را شانه مي كرد و بخور و گلاب بر وي مي زد، دليل كه كسي را شغل كند و مردمان را شكر باشد.

 

تعبیر خواب ریش از بزرگان تعبیر خواب

تعبير خواب ریش به روايت حضرت دانيال

– اگر بنيد كه كسي سر و ريش او بسترد، دليل كه حرمت و آبروي او برود.

– اگر بيند كه موي سفيد از ريش خود بركند، دليل اسـت مخالفت سنت پيغمبر كند.

– اگر بيند كه ريش او كوتاه و كوچك بود، دليل اسـت وام او گذارده گردد.

– اگر غمگين بود بي غم گردد.

– اگر بيند ريش او تراشيده اسـت، دليل كه از بهر معيشت ذليل گردد.

– اگر بيند كه ريش او بر زمين افتاده بود، دليل كه زود هلاك گردد.

– اگر بيند ريش او كنده شده اسـت، دليل كه حرمتش بشود و حقير و خوار گردد.

 

جدیدترین مطالب سایت