تعبیر خواب زندان | تعبیر خواب اسارت و اسارتگاه (زندان)

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب زندان | تعبیر خواب اسارت و اسارتگاه (زندان)

تعبیر خواب زندان

انواع تعبیر خواب در مورد زندان و زندانی شدن و یا تعبیر خواب اسارت و اسارتگاه چیست ؟

بهترین تعبیر خواب برای خواب و رویای زندان و اسارت و اسارتگاه…

 

– تعبیر خواب زندان نا آشنا «مجهول»

محمدبن سیرین گوید:
 اگر کسی بیند در زندان بودو ان زندان هرگز ندیده بود، دلیل بر هلاک است، زیرا که زندان مجهول گور است.

 

– تعبیر خواب زندان آشنا «معروف»

ابن سیرین:  
اگر زندان مشهور بیند، دلیل بر اندوه و مضرت کند

 

– تعبیر خواب زندانی شدن

آنلی بیتون می گوید:
 اگر خواب ببینید زندانی شده‌اید، نشانه ان است که از محیط خانواده ناراضی خواهید بودو شغل خودرا از دست خواهید داد.

 

– تعبیر خواب فرار از ازندان

آنلی بیتون میگوید:
 فرار از زندان در خواب، نشانه غلبه یافتن بر موانع سخت است.

 

– تعبیر خواب از زندان آزاد شدن

آنلی بیتون میگوید: 
اگر در خواب دیدید از زندان آزاد شده‌اید بدانید که غم و اندوه فراوانی در انتظار شما است.

 

معبرین غربی:

دیدن زندان در خواب نشانه حبس و محدودیت است. شما در زندان نمی توان کارهای گذشته را انجام دهید و احساس اسانی کنید.

دیدن زندان در خواب میتواند ناشی از تحمل کردن یک رابطه باشد که سودی بشما نمیرساند. احساسی که زندگی شما حول محور خوشحالی شخص دیگری میچرخد.

 

تعبیر خواب زندان | تعبیر خواب اسارت و اسارتگاه (زندان)

– حضرت امام جعفر صادق فرماید:

زندان به خواب دیدن گور و بلا است و آزمایش کردن دوستان و خرم کردن دشمنان.

اگر بیند در زندان شد و زود بیرون آمد، دلیل که خداوند به تمامی بیابد.

 

– منوچهر مطیعی تهرانی گوید: 

اگر بیرون از زندان باشید تعبیر خواب شما رهایی است از غم و اندوه و گرفتاری‌هاي‌ زندگی و اگر درون زندان باشید تعبیر خلاف این است و گرفتاری است و اشتغال از نوع کارهایی دست و پاگیر و تشویش برانگیز.

 

لوک اویتنهاو میگوید :
 زندان بازپروری شایعات، غیبت کردن

 

یوسف نبی علیه السلام گوید:
 دیدن در زندان ایمنی از پادشاهی بود.

 

آنلی بیتون میگوید:
 دیدن زندان در خواب، نشانه ان است که کارهایی انجام میدهید که متأسفانه به زیان خودتان تمام خواهد شد.

 


 

تعبیر خواب اسارت و اسارتگاه (زندان)

 

تعبیر خواب زندان | تعبیر خواب اسارت و اسارتگاه (زندان)

– تعبیر خواب اسارت

آنلی بیتون می گوید:
اگر خواب ببینید اسیر شده اید، نشانه ان است که احتمالاً درگیر خیانتی خواهید شد، که اگر نتوانید ان را حل و فصل کنید ؛ بدبخت و نومید می‌شوید.

 

اگر در خواب ببینید کسى زندانى شده است، نشانه ان است که شغلى در سطح پایین به دست مى آوردید.

 

اگر زنى در خواب خودرا زندانى و اسیر ببیند، علامت ان است که به خاطر محبت شوهرش به دیگران، دچار حسادت مى شود و مورد سرزنش قرار مى گیرد.

 

– تعبیر خواب اسارتگاه «زندان»

آنلی بیتون درباره می گوید:

 

1ـ دیدن اسارتگاه در خواب، علامت ان است كه به بدبختی دچار خواهید شد.

 

2ـ اگر خواب ببینید فردی از اسارتگاه آزاد می‌شوید، علامت ان است كه سرانجام از شر بدبختی و نومیدی خودرا آزاد خواهید ساخت.

 

انواع تعبیر خواب های کامل در موارد مختلف را می توانید از قسمت تعبیر خواب تالاب بخوانید.

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت