مجموعه : تعبیر خواب
بروزرسانی : 18 اردیبهشت 1403

تعبیر خواب تخت از بزرگان | تعبیر تخت خواب

تعبیر خواب تخت از بزرگان | تعبیر تخت خواب

تعبیر خواب تخت از بزرگان

تعبير خواب تخت به روايت منوچهر مطيعي تهراني

در مورد تخت عينا نوشته معبران کهن را نقل مي کنم. نوشته اند اگر کسي ببيند که بر تخت نشسته که چيزي بر ان گسترده نيست نشان آنست که به سفر مي رود و اگر ببيند که روي تحت خوابيده يا نشسته و چيزي بر تخت گسترده به قدر و قيمت ان تخت دشمنانش را مقهور مي کند و شکست مي دهد ولي عاقبت وی را بر دار کنند و اگر ببيند که از تخت افتاده از قدر و منزلت سرنگون مي شود.

تعبير خواب تخت به روايت امام جعفر صادق

ديدن تخت درخواب بر هفت وجه است.

اول: عز و جاه.

دوم: سفر.

سوم: مرتبت.

چهارم: بلندي.

پنجم: ولايت.

ششم: قدر و جاه.

هفتم: عالي شدن كارها.

تعبير خواب تخت به روايت محمد بن سيرين

اگر كسي بيند كه بر تخت نشسته است و بر ان تخت چيزي گسترده نبود، دليل كه به سفر شود. اگر بيند بر تخت خفته است و بر ان چيزي گسترده است، دليل كه بزرگي يابد و به قدر و قيمت تخت، دشمنان را قهر كند اما از اين غافل است.

اگر اين كس از اهل فساد است، دليل كه بر دارش كنند، خاصه كه خود رابه تخت خفته بيند، اگر بيند تخت بشكست و او بيفتاد، دليل كه ازجاه و بزرگي بيفتد و حالش بد شود.


تعبیر خواب تخت از بزرگان | تعبیر خواب تخت خواب

تعبیر خواب تخت خواب

تعبير خواب تخت خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

تخت خواب بدون هيچ ترديد براي مرد به زن بر مي گردد و براي زن گوياي تاثير وجودي مرد است در زندگي او. حالتي که تخت خواب دارد بيانگر حالت جفت خواب بيننده است. چنان چه مردي ببيند تخت خوابش آشفته است اين خواب به او مي گويد که همسرش تعادل ندارد.

اين عدم تعادل مي تواند هم جسمي باشد و هم روحي. از چيزي آزرده است که اين آزردگي در زندگي و روابط خانوادگي ايشان اثر مي نهد. مشاهده آشفتگي تخت خواب به مرد توصيه مي کند که در بيداري جست‌وجو و کاوش کند تا بفهمد همسرش از چه رنج مي برد.

براي زن خواب بيننده نيز گوياي همين حقيقت است . اگر در خواب ببينيد که تخت خواب کثيف و پاره است خواب شما خبر مي دهد که يک بيماري انتظار همسرتان را مي کشد. اين براي زن نيز هست که مشاهده پارگي و کثافت و چرک تخت خواب و بستر توصيه مي کند مراقب سلامت شوهر خويش باشد.

اگر در خواب تخت خوابي تميز و گسترده و مجلل با ملافه های پاک و اطو کرده ديديد نشان ان است که همسر شما خشنود است يا کاري درخشان در پيش دارد و چنان چه زن نداشته باشيد خواب شما مي گويد زني با امتيازات بالا و بسيار متشخص در زندگي شما ظاهر مي شود.

چنان چه دختر و پسر جواني در خواب تخت خوابي مجلل ببينند مي تواند اميدوار باشند که بختشان گشوده شده و همسري مطلوب و دل خواه خواهند يافت.

ممکن است در خواب که تخت خواب شما نيمي کثيف است و نيمي تميز اين بيانگر اختلاف زن و شوهر است. اگر در خواب روي تخت خوابي که مي خوابيد جوراب ديديد چه متعلق با شما با شد و چا نباشد به سفر مي رويد و اين سفر رابا همسرتان انجام مي دهيد.

اگر در خواب ببينيد گربه ای در بستر و روي تخت خواب شما خوابيده زني در صدد اغواي شما يا همسر شما است که در نتيجه زندگي و روابط شما رابه هم مي ريزد.

بخصوص اگر بيننده گربه روي تخت خواب شما يا زير ان بچه گذاشته است اين مي گويد که در نتيجه فتنه انگيزي يک زن بين شما و همسرتان جدائي مي افتد. اگر ملافه های تخت خواب زرد بود نگران بيماري همسرتان باشيد.

اگر سفيد بود ولي چرک و لکه دار بازهم خوب نيست. اگر در خواب ببينيد پايه تخت خواب شما شکسته خواهر يا همسرتان بيمار مي شود يا مي ميرد. اگر مرغي زير تخت خواب شما لانه کرده بود صاحب فرزند مي شويد و ان فرزند دختر خواهد بود.

اگر چيزي زير تخت خواب شما بود که تشک را ناهموار کرده بود خودتان يا همسرتان به سفر مي رويد و موقتا بين شما جدائي مي افتد. خانمها اگر گربه يا زن ديگري را در تخت خواب خود ديدند مراقب شوهر شان باشند چون گرفتار هوو مي شوند.

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت