تعبیر خواب افتادن و زمین خوردن و سقوط از بزرگان تعبیر خواب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب افتادن و زمین خوردن و سقوط از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب افتادن

تعبیر خواب افتادن از محمد بن سیرین :

اگر کسی بـه خواب بیند کـه بر روی افتاد، دلیل تشویش او بود، خاصه در جنگ و خصومت.

 

تعبیر خواب افتادن از لیلا برایت :

افتادن در خواب، نشان ‌دهنده‌ي وقوع خطرات اسـت. اگر در خواب ببینید کـه دیگران می‌افتند، بیانگر غلبه بر دشمنان اسـت.

 

تعبیر خواب افتادن از ابراهیم کرمانی :

اگر کسی بیند کـه از جایگاهی بـه زیر افتاد، دلیل بود امیدی کـه دارد برنیاید و ناامید نگردد.

  

تعبیر خواب افتادن از دیدگاه کتاب سرزمین رویاها

در کتاب سرزمین رویاها آمده اسـت:

 

براثر افتادن مجروح می شوید:

اوقات سختی را خواهید گذارند و دوستانتان را از دست می دهید.

 

شـما می‌افتید و خیلی میترسید:

یاءس و ناراحتی

 

شـما می‌افتید بدون این کـه آسیبی ببینید:

در مبارزات و معاملات پیروز می شوید.

 

روی کف اتاق می‌افتید:

یک خطر شـما را تهدید میکند.

 

از روی یک پل می‌افتید:

دیوانگی و سبک مغزی

 

شـما می‌افتید ودر همین حال بیدارمی شوید:

شادی و ناخواسته و موقتی

 

در آب می‌افتید:

خطر برای بیننده خواب

 

در اقیانوس می‌افتید:

سلامتی شـما بخطر می‌افتد.

 

دشمنان شـما را بـه دریا می اندازند:

رنج خواهید برد.

 

اشخاص دیگر می‌افتند:

پیشرفت در کار

 

نزدیکان شـما می‌افتند:

بر دشمنان پیروز می شوید.

 

بچه‌ها می‌افتند:

شادی غیره منتظره

 

دشمنان شـما می‌افتند:

اسرارخود را بـه هیچ کس بازگو نکنید

 

دوستان می‌افتند:

بـه اشتباهات خود پی میبرید.

تعبیر خواب افتادن و زمین خوردن و سقوط از بزرگان تعبیر خواب

تعبیر خواب افتادن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: بسیار اتفاق می‌افتد کـه در خواب می افتیم یا بی آنکه خوابی دیده باشیم حالتی شبیه افتادن و پرت شدن پیدا میکنیم ودر این حال سراسیمه برمی خیزیم و می نشینیم.

 

این نوعی ناراحتی عصبی اسـت کـه اگر تکرار شود بیماری اسـت کـه باید معالجه شود و طبعاً هیچ تعبیری ندارد زیرا اصولاً خواب نیست. اما در مورد دیگر خواب می بینیم با مقدمه و مؤخره ودر جریان این خواب مشاهده می کنیم کـه می افتیم یا پرت میشویم و یا از ارتفاعی سقوط می‌نماییم. این خواب اسـت و تعبیر دارد و باید در خوابنامه بـه دنبال معنی و مفهوم ان گشت.

 

افتادن بـه روی اشخاص نشان نوعی اختلاف و منازعه اسـت کـه باید در روزهای آینده مراقب اعمال و رفتار خویش باشیم و از برخوردهای تند و خشم آلود پرهیز کنیم. اگر دیدید کـه بـه روی در خانه یا درگاه و آستانه افتادید برای شـما تشویش و نگرانی پیدا میشود.

 

لرزیدن و افتادن از رسیدن رنج و بلا خبر میدهد. اگر کسی شـما را پرت کرد ودر نتیجه بـه زمین خوردید بی تردید شخصی موجب تخفیفشان و مقام شـما میشود و اگر شـما کسی را بـه پایین انداختید این آسیب از شـما بـه دیگری وارد می آید.

 

اگر افتادید ولی آرام و آهسته «مثل یک ورقه کاغذ در هوا» بـه زمین رسیدید خطری شـما را تهدید میکند ولی زیان نمیبینید. روی هم رفته افتادن در خواب تنزل اسـت و احتمال آسیب و زیان و خطرهایی کـه در زندگی ما را تهدید می کنند در خواب شبانه ما بـه صورت افتادن شکل میگیرند کـه روح ما از ان خطرها آگاهی می دهد.

 

تعبیر خواب افتادن از ارتفاع

 اگر بیند کـه ازجایگاهی بلند بـه زیر افتاد، چنانکه از کوهی یا از بامی یا از دیواری، دلیل کـه آرزویی در وی تمام بسر نشود و مرادش حاصل نگردد.

 

 اگر بیند کـه از کوه بـه زیر افتاد، دلیل کـه حالش بد شود و بـه قدر افتادن بر تن او رنج رسد. اگر بیند کـه مجروح سخت بـه وی رسید و خون از ان عضو روان شد، دلیل کـه بـه قدر ان زخم او را زیانی رسد. اگر بیند کـه پایش بلغزید و بیفتاد، دلیل کند کـه رنجی و المی بدو رسد.

 

اگر بیند کـه بیفتاد و رنجی بدو نرسید، دلیل کند کـه سهل و راحت بود. اگر بیند کـه از آستانه خانه او مار و کژدم و گزندگان بیفتاد، دلیل کند کـه او را از سلطان یا از کسی بزرگ غم و اندوه رسد.

 

اگر بیند کـه بام خانه یا دیوار بر او افتاد، دلیل کـه مال بسیار بدو رسد از آنجا کـه امید ندارد، و بدان سبب خرم و شادان گردد و کارش گشاده شود.

 

تعبیر خواب سقوط  و افتادن از مطیعی تهرانی:

 افتادن از بلندی ناکامی اسـت. ناکامی و نامرادی در بر آوردن کلیه آرزوهای نهانی کـه در دل داریم و این ناکامی بستگی دارد بـه ارتفاع محلی کـه از ان می افتیم. اگر از کوه پرت شدیم در کارها با شکست رو بـه رو میشویم و نارضایی برای ما پیش می آید و میزان ان هم بستگی دارد بـه آسیبی کـه در اثر سقوط بـه ما وارد می آید. احتمالاً می افتید اما دوباره برمی خیزید و از همان کوه بالا میروید.

 

از پلکان پرت می شوید و مجدداً بـه بالا رفتن میپردازید این دو یک دیگر را خنثی می کنند و نشان دهنده این واقعیت هستند کـه شـما اهل مجاهده و کوشش هستید و شکست شـما را از پای در نمی‌آورد.

 

اگر در نتیجه افتادن مجروح شدید بـه اندازه مجروح کـه بـه شـما وارد آمده زیان میبینید. اگر از ارتفاع افتادید اما زیر پای شـما آبی صاف و روشن بود نا خواسته حادثه اي اتفاق می‌افتد کـه بـه خشنودی شـما پایان مییابد.

 

در کتاب سرزمین رویاها آمده اسـت:

از یک مکان مرتفع بـه پایین می‌افتید: بد شانسی شـما را دنبال می کند.

از یک بلندی بـه پایین می‌افتید: احترامتان را از دست می دهید.


حتماً بخوانید:  تعبیر خواب آسمان و پرواز در آسمان + تعبیر خواب آفتاب و خورشید


 

تعبیر خواب افتادن در قبر

تعبیر خواب افتادن از لیلا برایت :

 

 اگر در خواب دیدید کـه دریک قبر افتاده‌اید، بـه این معنا اسـت کـه ضرر و زیانی بـه شـما وارد می شود.

 

اگر در خواب دیدی کـه از جایی بلند بـه پایین می‌افتید، بدین معنا اسـت کـه بـه اهداف خود نمی رسید.

 

اگر خواب ببینید کـه افتاده‌اید و مجروح شده‌اید، نشانه‌ي غم و اندوه اسـت.

 

کتاب سرزمین رویاها دریک قبر می‌افتید: مصیب در پیش اسـت.

 

جدیدترین مطالب سایت