تعبیر خواب سگ | تعبیر خواب توله سگ از بزرگان

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب سگ | تعبیر خواب توله سگ از بزرگان

تعبیر خواب سگ

سگ حیوانی بسیار وفادار به صاحبش میباشد ؛ سگ انواع نژاد دارد و ما در این جا به تعبیر خواب این حیوان دوست داشتنی خواهیم پرداخت.

 

تعبیر خواب سگ «ابن سیرین و امام صادق»

تعبیر خواب سگ از محمدبن سیرین

سگ در خواب دیدن، دشمن پست است، اما مهربان بودو سگ ماده در خواب زن فرومایه بودو سگ سیاه دشمنی بود از عرب و سگ سفید، دشمنی بود از عجم.

 

تعبیر خواب سگ از حضرت امام جعفر صادق

دیدن سگ درخواب بر چهاروجه بود.

دشمن.

سلطان طامع «سلطان طمعکار».

دانشمند و خادم بدفعل «دانشمند بد عمل وخادم بد رفتار».

مردمان غماز «افراد سخن چین».

 

تعبیر خواب سگ از منوچهر مطیعی تهرانی

سگ اگر آشنا باشد حمایتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و بیگانه باشد خطرناک و مزاحم. در خواب نیز عیناً همین حالت پیش می آید.

 

تعبیر خواب سگ | تعبیر خواب توله سگ از بزرگان

تعبیر خواب حمله کردن و گاز گرفتن سگ

تعبیر خواب سگ از محمدبن سیرین

اگر دید جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دلیل است از دشمنی خسته شود. اگر دید جامه او بدرید، دلیل که در مالش نقصان پدید آمد.

اگر دید که سگی جامه وی را به دندان بگزید، دلیل است مکروهی بر وی رسد.

اگر بیند که سگ بر وی بانگ می کرد، دلیل که از دشمنی سخنی زشت شنود.

 

تعبیر خواب سگ از مطیعی تهرانی

اگر سگی ماده در خواب بشما حمله کرد باید خودرا از خطر زنی فرومایه حفظ کنید که او زنی است اذيت رساننده و خطرناک. حمله سگ در خواب مبارک نیست.

 

سگ اگر بزرگ و درنده و موحش باشد دشمنی است قوی پنجه و بسیار خطرناک ولی اگر سگ ضعیف و کوچک باشد دشمنی است ناتوان که قادر نیست اذيت برساند مثل سگ‌هاي‌ زینتی و کوچک که عده اي در خانه‌ها نگه می‌دارند

 

تعبیر خواب فرار کردن از سگ و سگ شکاری

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که سگ از وی می‌گریخت، دلیل است دشمن از وی برحذر بو.

 

اسماعیل بن اشعث گوید: سگ شکاری در خواب، دشمنی بود ظاهر. اگر بیند که به سگی شکار میکرد، دلیل که از دشمنی دعوی دانش کند و خیر و منفعت یابد. اگر بیند که سگ شکاری ازخود دور نمود، دلیل است از دشمنی با منفعت جدا شود.

 

تعبیر خواب سگ آشنا و سگ غریبه

منوچهر مطیعی تهرانی:
چنانچه در رویای خود سگی دیدید که فرمانبردار و رام است و به دنبالتان می آید و سخن و اشارات شما را می‌فهمد امنیت دارید و خواب شما خبر میدهد که آسیب نمیبینید و دوستی از شما حمایت میکند و اگر دوست نزدیکی دارید میتوانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و فرمانبردار و آرام دوست تعبیر می شود.

 

منوچهر مطیعی تهرانی:
چنان چه در خواب سگی ببینید که بیگانه است و وی را ندیده‌اید و نمی‌شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید چرا که احتمالاً نسبت بشما حسن نیت ندارند. اگر سگ بیگانه بودو بشما حمله کرد خواب شما می گوید دشمنی پست و دون و اذيت رساننده در کمین شما است که لازم است از او حریم بگریزیدو دور بمانید.

تعبیر خواب سگ | تعبیر خواب توله سگ از بزرگان

تعبیر خواب صدای سگ

تعبیر خواب صدای سگ از منوچهر مطیعی تهرانی:

صدای سگ بدگویی و سیاست و فحش و ناسزا است و چنان چه در خواب صدای سگی را بشنوید ولی سگ را نبینید نشان ان است که از شما بد می‌گویند، غیبت میکنند و توطئه ترتیب می دهند. سگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بیندازد فحش و ناسزا است و خواب شما میگوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت بشما سخنان زشت می گوید و دشنام میدهد.

 

تعبیر خواب غذا دادن به سگ

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید که به سگ غذا می دهید از غم و غصه فراغت حاصل میکنید و اگر سگ طعمه اي را از دست شما قاپید و ربود و خورد زیان مالی متوجه شما می شود و روی کید و فریب مالی را از شما می‌رباید و چنان چه ان سگ ماده باشد زنی شما را گول می‌زند و پولی را از چنگتان به در میبرد

 

تعبیر خواب ترساندن سگ

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید که سگی از شما ترسید و گریخت کسی راکه دوست ندارید از خویشتن میرانید ولی ممکن است ان شخص هر کس هست شما را دوست داشته باشد زیرا وفاداری سگ معروف است. اگر سگی را در خواب از خود راندید و ان سگ به ضعف و زبونی نزد شما بازگشت نیکو است چون خواب شما میگوید در امری اشتباه میکنید ولی سود شما در ان است که خلاف میل خود رفتار کنید. دراین حالت ضعفی که سگ در خواب شما نشان می دهد مبشر پیروزی است در بیداری.

 

تعبیر خواب دیدن سگ‌های زیاد

مطیعی تهرانی: اگر دیدید سگ‌هاي‌ زیادی گرد شما را گرفته‌اند در جمعی وارد میشوید که بین ان‌ها بیگانه هستید. ان‌ها شما را نمی پذیرند و با بد بینی بشما نگاه می کنند شما هم از ایشان بیمناک هستید و اعتماد ندارید. به هرحال روابط مطلوبی نخواهید داشت. اما اگر در چنین حالتی سگ‌ها بشما حمله کنند به هیچ عنوان خوب نیست.
 

تونی کریسپ در کتابش درباره سگ ها چنین گوید:

درکتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ، با استفاده از نمادها و نماد‌هاي‌ مختلف رویای دیدن سگ این‌گونه به تصویر کشیده شده است:

 

سگ:
به سادگی ابراز کردن احساساتی چون پرخاشگری- شاید چون سگ‌ها به محض عصبانیت زود دندان‌هایشان را نشان میدهند. امیال جسمانی، دوستی، بخش‌هایي از وجودمان که دور از نظر دیگران نگه می‌داریم اما ممکن است ناگهان غلیان کنند، جریان تداوم احساسات طبیعی، خودرا وقف کسی یا چیزی کردن، مثلاً همسر یا فرزند. سگ را همچنین راهنما یا نگهبان نیمه پنهان زندگی میدانند.

 

سگ سیاه:
افسردگی یا ترس از مرگ، انرژی حیاتی که در ما فاسد شده و باعث افسردگی و ترس شده است، امیالی که بیشتر ان‌ها ناخودآگاهند، پیام آور مرگ شخصی دیگر.

 

حمله سگ:
یا مورد حمله کسی واقع شده‌اید و این رویا خشم و انتقادهای نیشدار ان‌ها رابه تصویر میکشد و یا دراین رویا خشم و پرخاشگری خودتان به تصویر کشیده شده است.

 

سگ قلاده به گردن:
غرایز نظارت یا مهار شده، غرایزی که به ان‌ها تعلیم داده و جهتشان داده‌ایم، بخش‌هایي از وجودمان که عقب رانده و مهار شده‌اند.

 

توله سگ:
جوانی، سبک سری، غلیان عواطف و هیجانات. این تصویر در رویا ممکن است نمایانگر یک کودک یا احساس هشدار به ان کودک باشد، آبستنی فرزند شخص دیگر، شکنندگی‌ و وابستگی و نیازها، این تصویر می‌تواد نیاز خود شما رابه عشق ورزیدن یا مراقبت از چیزی و یا بر عکس به تصویر بکشد.

تعبیر خواب سگ | تعبیر خواب توله سگ از بزرگان

کارل گوستاو یونگ

دیدن سگ در خوابتان نمادی از شهود «بینش»؛ وفاداری، سخاوت، حفاظت و راستی است. خواب بیانگر این است که ارزش‌هاي‌ قوی و تنش‌هاي‌ خوب شما، شما را قادر می‌سازد که در دنیا پیش بروید و موفق شوید.

 

خواب دیدن سگ ممکن است بیانگر کسی در زندگی تان باشد که این ویژگی‌ها را داشته باشد. تعبیر دیگر این است که دیدن سگ در خوابتان بیانگر مهارتی است که شما ممکن است رد کرده باشید یا فراموش کرده باشید. اگر سگ هار باشد و/یا غر غر کند، بیانگر یک کشمکش درونی با خودتان است.

 

ممکن است بیانگر خیانت و عدم صداقت باشد. اگر سگ مرده باشد یا در حال مردن باشد، به معنی از دست دادن یک دوست خوب یا غریزه تان است.

 

خواب دیدن این که سگ، پای شما را گاز می گیرد بیانگر این است که توانایی متعادل کردن جنبه‌هاي‌ زندگی تان را ندارید. ممکن است در پیشبرد یک موقعیت جدید شک داشته باشید و دچار تردید باشید یا تمایل ندارید که به سمت اهدافتان پیش روید.

 

تعبیر دیگر این است که نمادی از عدم وفاداری است. خواب دیدن این که کسی توسط یک سگ گاز گرفته میشود بیانگر خیانت است. شما حس میکنید که این فرد شما رابه بیراهه می‌کشاند.

 

دیدن این که در خوابتان، سگ با خوشی صدا می کند، نمادی از خوشی و فعالیت اجتماعی است. شما دریک سری مجامع پذیرفته میشوید. اگر سگ وحشیانه صدا میکند، بیانگر این است که عادت دارید از دیگران تقاضا کنید و موقعیت‌هاي‌ اطرافتان را نظارت کنید. آیا شما هی تند تند دستور میدهید و واق واق میکنید؟ تعبیر دیگر این است که میتواند بیانگر مجامع غیر دوستانه باشد.

 

دیدن یک سگ بیمار در خوابتان نمادی از دوستی فراموش شده است.

 

خواب دیدن این که به یک سگ غذا می دهید به این معنی است که شما یک مهارت یا استعداد قدیمی را پرورش میدهید. بیانگر این است که شما نیاز دارید زمان و تلاش بیشتری صرف پرورش دوستی هایتان کنید.

 

خواب دیدن سگی که دمش را تکان تکان می دهد یا دور خودش می چرخد بیانگر این است که شما یک موقعیت رابه طوری موثر مدیریت نمی کنید. شما زمان زیادی را صرف تلاشی می کنید که نتیجه بخش نیست.

 

خواب دیدن این که دو سگ هم دیگر را لیس می‌زنند بیانگر درک مشترک در یکی از روابط بیداری تان است«یعنی در یکی از روابط بیداری تان به درک مشترک باهم رسیده اید»

 

خواب دیدن این که شما یک سگ میخرید بیانگر این است که تمایل دارید دوستانتان را بخرید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که نیاز دارید همراهی و مصاحبت پیدا کنید. اگر شما توسط یک سگ راهنمایی می شوید«یک سگ جلوتان راه افتاده پیش میرود»؛ بیانگر این است که شما در مرور موقعیت یا مساله اي مشکل دارید.

 

خواب دیدن این که سگتان را دور می کنید یا میفرستید، بیانگر این است که تصمیمات و انتخاباتی که همین حالا می‌گیرید، بعنوان عدم وفاداری، سو تعبیر می شود. شما مجبورید چیزی انجام دهید که برای شما درست است و نگران این نباشید که بقیه راجع به این تصمیم چه فکر می کنند. تعبیر دیگر این است که بیانگر رد دوستی است.

 

زیرگرفتن یک سگ در خوابتان به این معنی است که شما در مورد نیات یک دوست شک دارید. شاید حس می کنید بشما خیانت شده است.

 

خواب دیدن در مورد دویدن یا زندگی کردن با یک دسته سگ، به این معنی است که شما به دنبال حس تعلق و داشتن خانواده هستید. سگ ها ممکن است نمادی از خواهر برادر، بچه ها یا اعضای دیگر خانواده باشد که حس می کنید نیاز دارید حمایت شوند و از گزند دور باشند.

 

خواب دیدن این که یک سگ را حمام می کنید، نمادی از توانایی پرورش دادن شماست. شما به خودتان، به وفاداری و سخاوت خود، می بالید.

 

خواب دیدن این که در حال مالش شکم یک سگ هستید بیانگر اعتماد در رابطه است.

 

خواب دیدن این که شما یک سگ را لباس می پوشانید بیانگر این است که تلاش می کنید شخصیت و عادات خودرا بپوشانید.

 

خواب دیدن این که نمیتوانید یک سگ را از کولتان بردارید بیانگر این است که قادر نیستید یک نفر را از کولتان پیاده کنید«یک نفر حسابی سوار شما شده و دارد از شما سواری میگیرد و شما زورتان بهش نمیرسد». شاید انها خیلی بشما وابسته ند یا خیلی بار روی دوش شمادارند.

 

دیدن یک سگ به رنگ سیاه در خوابتان نمادی از جنبه ي سایه وار یک دوست است. قسمت سیاه یک نفر نصیب شما شده و بشما نشان داده شده و شما قادرید که نیات حقیقی وی را بفهمید و از آن ها سر در آورید. اگر سگ سفید است، بیانگر این است که نیات این دوست، خالص و درست است.

 

خواب دیدن این که شما پا روی یک سگ می‌گذارید بیانگر این است که شما دوستی ها یا روابط خاصی را بی اهمیت می شمارید.

 

خواب دیدن این که یک سگ توله سگ هایي را دارد، به توانایی پرورش دادن شما اشاره دارد.

 

خواب دیدن این که یک سگ، مار میخورد بیانگر این است که دوستی صمیمی تلاش می کند که شما را از گرفتن یک تصمیم بد باز دارد. دیدن یک سگ با دو سر در خوابتان به این معنی است که شما خیلی مراقب اطرافتان هستید. از طرف دیگر خواب ممکن است به این معنی باشد که نیاز دارید از چیزی که اطراف شماست بیشتر آگاه باشید.

 

خواب دیدن این که سگ شما تلاش می کند که بشما تجاوز کند یا بشما بپرد، هشداری ازین است که یک نفری که فکر می کنید دوست شماست از شما سو استفاده می کند.

 

خوردن غذای سگ در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید به افکار حیوانی یا افکار بدوی رسیدگی کنید. شما ممکن است با مسائل مربوط به وفاداری دریک رابطه مبارزه کنید.

 

دیدن لانه سگ در خوابتان بیانگر این است که در مشکل بزرگی هستید. به خاطر عملکردتان تنبیه می شوید.

تعبیر خواب سگ | تعبیر خواب توله سگ از بزرگان

تعبیر خواب توله سگ

تعبير خواب توله سگ به روايت آنلی بیتون

۱ـ دیدن توله سگ در خواب ؛ علامت ان است که مهربانی با افراد معصوم و بی سرپرست را هدف اصلی خود قرار می دهید .

دوستانی صمیمی خواهید یافت و به ثروت تان افزوده خواهد شد .

۲ـ دیدن توله سگهای کثیف و لاغر در خواب ؛ علامت ان است که وظایفی سخت و رنج آور رابه دوش خواهید گرفت .

جدیدترین مطالب سایت